Θετικά νέα
Ο Moody's αναβάθμισε Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα

Σε αναβάθμιση των αξιολογήσεων των τραπεζών Κύπρου και Ελληνικής, προχώρησε το βράδυ της Πέμπτης ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's, θέτοντας παράλληλα σε θετικό ορίζοντα τις προοπτικές τους.

Ο διεθνής οίκος αναβάθμισε την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας στο B3 από Caa1 και την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση κινδύνου (Counterparty Risk Ratings - CRRs) των δύο τραπεζών στο B1 από B2.

Η αναβάθμιση της Τράπεζας Κύπρου, σύμφωνα με τον Moody's, αντανακλά την ενδυνάμωση της θέσης της τράπεζας λόγω της έκδοσης των χρεογράφων Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 (ΑΤ1), ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ, τον Δεκέμβριο του 2018, γεγονός που ενδυνάμωσε τα κεφαλαιακά αποθέματα της τράπεζας. Αυτή είναι η τέταρτη κατά σειρά αναβάθμιση της Τράπεζας Κύπρου από τον Moody's, από τον Απρίλιο του 2013, όταν είχε υποβαθμίσει την τράπεζα στο Ca.

Εξάλλου, ο Moody's τονίζει ότι η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελληνικής Τράπεζας αντανακλά την αύξηση των υποκαταστημάτων της τράπεζας και την ενίσχυση της ποιότητας του ενεργητικού και των κεφαλαίων της, μετά την απορρόφηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, κυρίως καταθέσεων, ύψους 9,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αποκτήθηκαν το Καλοκαίρι από την Κυπριακή Συνεργατική Τράπεζα Λτδ (CCB) και την αύξηση κεφαλαίου ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, για την οποία η τράπεζα έχει ήδη παραλάβει δεσμευτικές προτάσεις και η οποία θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Προσθέτει ότι οι αξιολογήσεις των καταθέσεων της Ελληνικής Τράπεζας συνεχίζουν να επωφελούνται σε ένα βαθμό από την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της τράπεζας μετά την απόκτηση, κατά κύριο λόγο, καταθέσεων λιανικής τραπεζικής και την εφαρμογή της ανάλυσης του οίκου Loss Given Failure (LGF).

Η βελτίωση του λειτουργικού περιβάλλοντος θα στηρίξει τις τράπεζες

Όπως αναφέρεται η αξιολόγηση αντανακλά τη βελτίωση στο λειτουργικό περιβάλλον, και την αναβάθμιση της αξιολόγηση της οικονομικής δυναμικής της Κύπρου.

Ο οίκος αξιολόγησης αναμένει ισχυρές τάσεις ανάπτυξης με αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 3,7% για το 2019, ποσοστό πολύ υψηλότερο από το μέσο όρο των χωρών της ζώνης του ευρώ που είναι 1,8% και συνεχιζόμενη μείωση της ανεργίας που διαμορφώθηκε στο 9,2% από τον Νοέμβριο του 2018.

Η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών αυξάνει τη ζήτηση δανείων από τις τοπικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, ενισχύει την ικανότητα αποπληρωμής και υποστηρίζει τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων από τα οποία επωφελούνται οι τράπεζες αλλά και την ανάκτηση επισφαλών δανείων.

Βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της Τράπεζας Κύπρου

Αναφορικά με την αξιολόγηση της Τράπεζας Κύπρου, ο οίκος επισημαίνει ότι οι θετικές προοπτικές της Τράπεζας Κύπρου αντανακλούν την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού (Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια) τους επόμενους 12 μέχρι 18 μήνες στο πλαίσιο ενός βελτιωμένου λειτουργικού περιβάλλοντος στην Κύπρο. Αυτό, αναφέρεται, θα συμβάλει στη σταδιακή μείωση της παρούσας ευπάθειας των κεφαλαιακών αποθεμάτων και της κερδοφορίας της, σε δυνητικά υψηλότερες απώλειες για προβλέψεις σε σχέση με το απόθεμα των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ).

Όπως αναφέρεται, για να επιτύχει η τράπεζα υψηλότερη βαθμολογία θα χρειαστεί ουσιαστική μείωση των ΜΕΧ και βελτίωση του επιπέδου των προβλέψεών της, διατηρώντας παράλληλα κεφαλαιακά αποθέματα υψηλότερα από τα σημερινά.

Η θετική προοπτική οφείλεται επίσης την πρόσφατη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της Τράπεζας Κύπρου. Οι ΜΕΧ μειώθηκαν στο 37% των ακαθάριστων δανείων από τον Σεπτέμβριο του 2018, από 47% τον Δεκέμβριο του 2017, μετά την τιτλοποίηση ενός χαρτοφυλακίου ΜΕΧ τον Αύγουστο του 2018 που πιθανότατα θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Το κεφάλαιο της τράπεζας ενισχύεται επίσης, μετά την έκδοση χρεογράφων Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 (ΑΤ1) από την τράπεζα τον Δεκέμβριο του 2018, ενώ αναμένεται ρυθμιστική απόφαση για το κατά πόσο θα υπάρξει μείωση των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων της, μετά την τιτλοποίηση των ΜΕΧ.

Ο δείκτης CET1 της τράπεζας θα ενισχυθεί σε 13,2%, από 11,9% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, ενώ ο δείκτης Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας θα ενισχυθεί στο 16,2%, από 13,4% μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Η Ελληνική Τράπεζα: Βελτιωμένη εικόνα μετά την ενσωμάτωση της Συνεργατικής

Για την Ελληνική Τράπεζα ο οίκος τονίζει ότι μετά την ενσωμάτωση των στοιχείων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, έχει γίνει η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο με μερίδιο καταθέσεων 31%, ενώ είναι η μεγαλύτερη τράπεζα λιανικής και ΜμΕ. Προσθέτει ότι το καταθετικό μείγμα της Τράπεζας έχει τώρα αλλάξει και ότι η τράπεζα είναι κατά κύριο λόγο χρηματοδοτούμενη από καταθέσεις σε καταστήματα λιανικής, κάτι που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα του δικτύου της.

Η ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού της Ελληνικής Τράπεζας βελτιώθηκε επίσης, μετά την απόκτηση κυρίως εξυπηρετούμενων δανείων με αποτέλεσμα η αναλογία ΜΕΧ προς συνολικά δάνεια να βελτιώνεται στο 31% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018 από 52% από τον Ιούνιο του 2018. Αναφέρεται επίσης ότι οι ΜΕΧ μειώνονται στο 25,6% των ακαθάριστων δανείων, εξαιρουμένων των μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 441 εκατ. ευρώ που εγγυάται η κυβέρνηση, ενώ η κάλυψη των προβλέψεων βελτιώνεται στο 66% από 62% τον Ιούνιο του 2018.

Επίσης το κεφάλαιο αναπροσαρμοσμένο με την προγραμματισμένη αύξηση κεφαλαίου ύψους €150 εκατ. που αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2019, θα αυξηθεί πάνω από 18%.

Η θετική προοπτική στην αξιολόγηση των καταθέσεων της Ελληνικής Τράπεζας αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες του Moody's για περαιτέρω βελτιώσεις των χρηματοοικονομικών μεγεθών της τράπεζας, κυρίως την ποιότητα του ενεργητικού της στους επόμενους 12-18 μήνες, στο πλαίσιο του βελτιωμένου λειτουργικού περιβάλλοντος και του ενισχυμένου κεφαλαίου της τράπεζας που παρέχει περισσότερη ευελιξία για μείωση των ΜΕΧ μέσω διαγραφών και πωλήσεων.

Η κερδοφορία της Ελληνικής Τράπεζας θα επωφεληθεί επίσης από την αύξηση της κερδοφορίας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας - σε συνάρτηση με τα έσοδα και τις συνέργειες από την ευρύτερη πελατειακή της βάση, τις ευκαιρίες πολλαπλών πωλήσεων, τις οικονομίες κλίμακας και τον εξορθολογισμό του δικτύου υποκαταστημάτων / προσωπικού - εάν η τράπεζα διαχειριστεί αποτελεσματικά τους κινδύνους της ενσωμάτωσης του νέου προσωπικού και της διατήρησης των νεοαποκτηθέντων πελατών.

Σύμφωνα με τον οίκο, οι αξιολογήσεις των τραπεζών θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν εάν υπάρξει περαιτέρω σημαντική βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού τους, με μείωση των ΜΕΧ και βελτίωση των προβλέψεων, ενώ θα διατηρούν και θα βελτιώνουν περαιτέρω τα σημερινά κεφαλαιακά αποθέματα.

Οι αξιολογήσεις των τραπεζών θα μπορούσαν επίσης να αναβαθμιστούν μετά από αλλαγές στη δομή ευθύνης τους, οι οποίες θα οδηγούσαν σε μεγαλύτερο περιθώριο απορρόφησης ζημιών από τους καταθέτες και άλλους πιστωτές.

Η θετική προοπτική των καταθέσεων των τραπεζών μπορεί να μεταβληθεί σε σταθερή εάν επιβραδυνθεί η βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού τους ή εάν χρειαστούν πρόσθετες σημαντικές προβλέψεις έναντι των προβληματικών δανείων, που θα εξασθενήσουν τα κεφαλαιακά αποθέματα των τραπεζών.

Οι προοπτικές, αναφέρεται επίσης, θα μπορούσαν να υποβαθμιστούν μετά από αλλαγές στη δομή ευθύνης των τραπεζών, οι οποίες θα μείωναν το μαξιλάρι απορρόφησης ζημιών των καταθετών και άλλων πιστωτών.

Send to Facebook

Η υπερκάλυψη του πρώτου 15ετούς ομολόγου

Ισχυρή επιβεβαίωση εμπιστοσύνης η υπερκάλυψη του πρώτου 15ετούς ομολόγου δηλώνει ο ΥΠΟΙΚ Δεν μπορεί να υπάρξει πιο ισχυρή επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης, δήλωσε απόψε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, σχολιάζοντας την έκδοση του πρώτου 15ετούς ομολόγου στην ιστορία της Κύπρου, η οποία υπερκαλύφθηκε οκτώ φορές με προσφορές...

19/02/2019 21:04

Στο 2,8% το επιτόκιο

Στα €8 δισεκατομμύρια ανήλθαν οι προσφορές που έχουν μέχρι στιγμής υποβληθεί στο πλαίσιο της έκδοσης του 15ετους ομολόγου της Κυπριακής Δημοκρατίας στις διεθνείς αγορές. Με δεδομένο ότι το Υπουργείο Οικονομικών σκοπεύει να αντλήσει μέχρι €1 δις (στην ενημέρωση αναφερόταν ποσό μέχρι και €1,5 δις) τότε ο δείκτης κάλυψης (bid to...

19/02/2019 15:02

Συνεχίζεται η προετοιμασία από την Υπηρεσία Εκλογών

Με ένα προϋπολογισμό των 3,5 εκ. ευρώ για να καλύψει τις δαπάνες των ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου, η Υπηρεσία Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών συνεχίζει την προετοιμασία για την διεξαγωγή τους εν αναμονή και της αναπομπής της σχετικής νομοθεσίας για αυτόματη εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, που ψηφίστηκε από την Βουλή στην...

19/02/2019 10:26

Αυξήθηκαν κατά 17,6%

Η σημαντική αύξηση στις αφίξεις κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο, έδωσε ώθηση στις αφίξεις τουριστών τον Ιανουάριο 2019. Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, οι αφίξεις τουριστών τον Ιανουάριο 2019 ανήλθαν σε 81.970 σε σύγκριση με 75.867 τον Ιανουάριο 2018, σημειώνοντας αύξηση 8,0% και ήταν οι...

18/02/2019 14:57

Είχε κάνει αναφορά σε σοβαρά σκάνδαλα ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης

Η απάντηση της Cyta στα όσα ανέφερε ο Γενικός Ελεγκτής στην Επιτροπή Ελέγχου για τα ευρήματα του στην έκθεση για τον Οργανισμό για το 2017 και τις παρατηρήσεις και επισημάνσεις του για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος από τον οργανισμό μέχρι τον Ιούνιο του 2018. Οι αναφορές σε αριθμό εκθέσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Ταμείο...

15/02/2019 20:59

Γιατί η Airbus σταματάει την παραγωγή

Η Airbus ανακοίνωσε το τέλος της παραγωγής του A380, του εμβληματικού «γίγαντα των αιθέρων» που τέθηκε σε κυκλοφορία το 2007, λόγω έλλειψης παραγγελιών, ενώ οι παραδόσεις του superjumboτης εταιρείας θα σταματήσουν το 2021. Το πρόγραμμα του A380 κρατήθηκε στην ζωή τα τρία τελευταία χρόνια, παρά την έλλειψη ενδιαφέροντος των αεροπορικών εταιρειών,...

14/02/2019 14:39

Το Radisson Blu και η Sunnyseeker hotels υπέγραψαν στρατηγική συμφωνία ανάπτυξης

Έξι ξενοδοχεία και σχεδόν 1000 δωμάτια μέχρι το 2025, θα έχει στο χαρτοφυλάκιο της η εταιρεία Radisson Hotel Group, όπως προνοεί η σχετική συμφωνία την oποία υπέγραψαν με την Sunnyseeker Hotel. Η Sunnyseeker Hotels είναι συνέταιρος του Radisson Hotel στην Κύπρο από το 2015. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η εταιρεία Sunnyseekres Hotels, πρόκειται για νέα συμφωνία η οποία...

13/02/2019 17:12

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Πρώτη κατατάσσεται η Κύπρος στην απορρόφηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο το 2018, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στην ανακοίνωσή του Υπουργείου αναφέρεται ότι «σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κύπρος κατατάσσεται στην πρώτη...

09/02/2019 16:46

Αδύναμες οι τράπεζες

Μειώνει «σημαντικά» ενδεχόμενες υποχρεώσεις του κράτους η μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) στις κυπριακές τράπεζες, τονίζει ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings. Εντούτοις, ο αμερικανικός οίκος τονίζει ότι «ο τραπεζικός τομέας παραμένει αδύναμος και οι περαιτέρω μειώσεις...

09/02/2019 11:19

Υπουργός Οικονομικών

Ένα βήμα πριν τη σύσταση μιας καινούργιας, ανεξάρτητης και ενιαίας Εποπτικής Αρχής, αυτής της Αρχής Ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντάξεων βρίσκεται η Κυβέρνηση. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, η Κυβέρνηση είναι έτοιμη να αρχίσει η δημόσια διαβούλευση προκειμένου να αρχίσει...

07/02/2019 11:47

Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Τραπεζιτών ΗΒ

Οι Έλληνες και Κύπριοι επαγγελματίες στο χρηματοοικονομικό κέντρο του Σίτυ στο Λονδίνο έχουν μακρά παράδοση. Επομένως η σύσταση το 1994 της Ένωσης Ελλήνων Τραπεζιτών Ηνωμένου Βασιλείου ήταν μία φυσική εξέλιξη. Σκοπός του συνδέσμου είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των μελών και η καλύτερη δικτύωσή τους στο μεγαλύτερο...

07/02/2019 10:01

Στοιχεία Στατιστικής Υπηρεσίας

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιανουαρίου 2019 έφτασε τα 30.951 πρόσωπα. Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιανουαρίου 2019, έφτασε τα 30.951 πρόσωπα. Προστίθεται ότι με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για...

06/02/2019 11:56

Back to Top