Θετικά νέα
Ο Moody's αναβάθμισε Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα

Σε αναβάθμιση των αξιολογήσεων των τραπεζών Κύπρου και Ελληνικής, προχώρησε το βράδυ της Πέμπτης ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's, θέτοντας παράλληλα σε θετικό ορίζοντα τις προοπτικές τους.

Ο διεθνής οίκος αναβάθμισε την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας στο B3 από Caa1 και την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση κινδύνου (Counterparty Risk Ratings - CRRs) των δύο τραπεζών στο B1 από B2.

Η αναβάθμιση της Τράπεζας Κύπρου, σύμφωνα με τον Moody's, αντανακλά την ενδυνάμωση της θέσης της τράπεζας λόγω της έκδοσης των χρεογράφων Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 (ΑΤ1), ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ, τον Δεκέμβριο του 2018, γεγονός που ενδυνάμωσε τα κεφαλαιακά αποθέματα της τράπεζας. Αυτή είναι η τέταρτη κατά σειρά αναβάθμιση της Τράπεζας Κύπρου από τον Moody's, από τον Απρίλιο του 2013, όταν είχε υποβαθμίσει την τράπεζα στο Ca.

Εξάλλου, ο Moody's τονίζει ότι η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελληνικής Τράπεζας αντανακλά την αύξηση των υποκαταστημάτων της τράπεζας και την ενίσχυση της ποιότητας του ενεργητικού και των κεφαλαίων της, μετά την απορρόφηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, κυρίως καταθέσεων, ύψους 9,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αποκτήθηκαν το Καλοκαίρι από την Κυπριακή Συνεργατική Τράπεζα Λτδ (CCB) και την αύξηση κεφαλαίου ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, για την οποία η τράπεζα έχει ήδη παραλάβει δεσμευτικές προτάσεις και η οποία θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Προσθέτει ότι οι αξιολογήσεις των καταθέσεων της Ελληνικής Τράπεζας συνεχίζουν να επωφελούνται σε ένα βαθμό από την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της τράπεζας μετά την απόκτηση, κατά κύριο λόγο, καταθέσεων λιανικής τραπεζικής και την εφαρμογή της ανάλυσης του οίκου Loss Given Failure (LGF).

Η βελτίωση του λειτουργικού περιβάλλοντος θα στηρίξει τις τράπεζες

Όπως αναφέρεται η αξιολόγηση αντανακλά τη βελτίωση στο λειτουργικό περιβάλλον, και την αναβάθμιση της αξιολόγηση της οικονομικής δυναμικής της Κύπρου.

Ο οίκος αξιολόγησης αναμένει ισχυρές τάσεις ανάπτυξης με αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 3,7% για το 2019, ποσοστό πολύ υψηλότερο από το μέσο όρο των χωρών της ζώνης του ευρώ που είναι 1,8% και συνεχιζόμενη μείωση της ανεργίας που διαμορφώθηκε στο 9,2% από τον Νοέμβριο του 2018.

Η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών αυξάνει τη ζήτηση δανείων από τις τοπικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, ενισχύει την ικανότητα αποπληρωμής και υποστηρίζει τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων από τα οποία επωφελούνται οι τράπεζες αλλά και την ανάκτηση επισφαλών δανείων.

Βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της Τράπεζας Κύπρου

Αναφορικά με την αξιολόγηση της Τράπεζας Κύπρου, ο οίκος επισημαίνει ότι οι θετικές προοπτικές της Τράπεζας Κύπρου αντανακλούν την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού (Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια) τους επόμενους 12 μέχρι 18 μήνες στο πλαίσιο ενός βελτιωμένου λειτουργικού περιβάλλοντος στην Κύπρο. Αυτό, αναφέρεται, θα συμβάλει στη σταδιακή μείωση της παρούσας ευπάθειας των κεφαλαιακών αποθεμάτων και της κερδοφορίας της, σε δυνητικά υψηλότερες απώλειες για προβλέψεις σε σχέση με το απόθεμα των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ).

Όπως αναφέρεται, για να επιτύχει η τράπεζα υψηλότερη βαθμολογία θα χρειαστεί ουσιαστική μείωση των ΜΕΧ και βελτίωση του επιπέδου των προβλέψεών της, διατηρώντας παράλληλα κεφαλαιακά αποθέματα υψηλότερα από τα σημερινά.

Η θετική προοπτική οφείλεται επίσης την πρόσφατη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της Τράπεζας Κύπρου. Οι ΜΕΧ μειώθηκαν στο 37% των ακαθάριστων δανείων από τον Σεπτέμβριο του 2018, από 47% τον Δεκέμβριο του 2017, μετά την τιτλοποίηση ενός χαρτοφυλακίου ΜΕΧ τον Αύγουστο του 2018 που πιθανότατα θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Το κεφάλαιο της τράπεζας ενισχύεται επίσης, μετά την έκδοση χρεογράφων Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 (ΑΤ1) από την τράπεζα τον Δεκέμβριο του 2018, ενώ αναμένεται ρυθμιστική απόφαση για το κατά πόσο θα υπάρξει μείωση των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων της, μετά την τιτλοποίηση των ΜΕΧ.

Ο δείκτης CET1 της τράπεζας θα ενισχυθεί σε 13,2%, από 11,9% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, ενώ ο δείκτης Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας θα ενισχυθεί στο 16,2%, από 13,4% μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Η Ελληνική Τράπεζα: Βελτιωμένη εικόνα μετά την ενσωμάτωση της Συνεργατικής

Για την Ελληνική Τράπεζα ο οίκος τονίζει ότι μετά την ενσωμάτωση των στοιχείων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, έχει γίνει η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο με μερίδιο καταθέσεων 31%, ενώ είναι η μεγαλύτερη τράπεζα λιανικής και ΜμΕ. Προσθέτει ότι το καταθετικό μείγμα της Τράπεζας έχει τώρα αλλάξει και ότι η τράπεζα είναι κατά κύριο λόγο χρηματοδοτούμενη από καταθέσεις σε καταστήματα λιανικής, κάτι που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα του δικτύου της.

Η ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού της Ελληνικής Τράπεζας βελτιώθηκε επίσης, μετά την απόκτηση κυρίως εξυπηρετούμενων δανείων με αποτέλεσμα η αναλογία ΜΕΧ προς συνολικά δάνεια να βελτιώνεται στο 31% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018 από 52% από τον Ιούνιο του 2018. Αναφέρεται επίσης ότι οι ΜΕΧ μειώνονται στο 25,6% των ακαθάριστων δανείων, εξαιρουμένων των μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 441 εκατ. ευρώ που εγγυάται η κυβέρνηση, ενώ η κάλυψη των προβλέψεων βελτιώνεται στο 66% από 62% τον Ιούνιο του 2018.

Επίσης το κεφάλαιο αναπροσαρμοσμένο με την προγραμματισμένη αύξηση κεφαλαίου ύψους €150 εκατ. που αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2019, θα αυξηθεί πάνω από 18%.

Η θετική προοπτική στην αξιολόγηση των καταθέσεων της Ελληνικής Τράπεζας αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες του Moody's για περαιτέρω βελτιώσεις των χρηματοοικονομικών μεγεθών της τράπεζας, κυρίως την ποιότητα του ενεργητικού της στους επόμενους 12-18 μήνες, στο πλαίσιο του βελτιωμένου λειτουργικού περιβάλλοντος και του ενισχυμένου κεφαλαίου της τράπεζας που παρέχει περισσότερη ευελιξία για μείωση των ΜΕΧ μέσω διαγραφών και πωλήσεων.

Η κερδοφορία της Ελληνικής Τράπεζας θα επωφεληθεί επίσης από την αύξηση της κερδοφορίας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας - σε συνάρτηση με τα έσοδα και τις συνέργειες από την ευρύτερη πελατειακή της βάση, τις ευκαιρίες πολλαπλών πωλήσεων, τις οικονομίες κλίμακας και τον εξορθολογισμό του δικτύου υποκαταστημάτων / προσωπικού - εάν η τράπεζα διαχειριστεί αποτελεσματικά τους κινδύνους της ενσωμάτωσης του νέου προσωπικού και της διατήρησης των νεοαποκτηθέντων πελατών.

Σύμφωνα με τον οίκο, οι αξιολογήσεις των τραπεζών θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν εάν υπάρξει περαιτέρω σημαντική βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού τους, με μείωση των ΜΕΧ και βελτίωση των προβλέψεων, ενώ θα διατηρούν και θα βελτιώνουν περαιτέρω τα σημερινά κεφαλαιακά αποθέματα.

Οι αξιολογήσεις των τραπεζών θα μπορούσαν επίσης να αναβαθμιστούν μετά από αλλαγές στη δομή ευθύνης τους, οι οποίες θα οδηγούσαν σε μεγαλύτερο περιθώριο απορρόφησης ζημιών από τους καταθέτες και άλλους πιστωτές.

Η θετική προοπτική των καταθέσεων των τραπεζών μπορεί να μεταβληθεί σε σταθερή εάν επιβραδυνθεί η βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού τους ή εάν χρειαστούν πρόσθετες σημαντικές προβλέψεις έναντι των προβληματικών δανείων, που θα εξασθενήσουν τα κεφαλαιακά αποθέματα των τραπεζών.

Οι προοπτικές, αναφέρεται επίσης, θα μπορούσαν να υποβαθμιστούν μετά από αλλαγές στη δομή ευθύνης των τραπεζών, οι οποίες θα μείωναν το μαξιλάρι απορρόφησης ζημιών των καταθετών και άλλων πιστωτών.

Send to Facebook

312 πτήσεις - 60 χιλιάδες επιβάτες

Ρεκόρ επιβατικής κίνησης καταγράφεται σήμερα, Τετάρτη, στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Σε γραπτή ανακοίνωση της Hermes Airports αναφέρεται ότι «σήμερα είναι η μέρα με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση και στα δύο αεροδρόμια της Κύπρου, με τη διεξαγωγή συνολικά 312 πτήσεων και περίπου 60 χιλιάδες επιβάτες να ταξιδεύουν από και προς...

21/08/2019 15:47

Υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος

Δύσκολη είναι η φετινή χρονιά για τον τουρισμό, δηλώνει ο Υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι δεν χρειάζεται πανικός και προϊδεάζοντας για θετικές εξελίξεις τις επόμενες εβδομάδες σε ότι αφορά αναπλήρωση αεροπορικών πτήσεων που απωλέσθηκαν. Ο κ. Περδίος σε δηλώσεις στον Παχύαμμο, στο περιθώριο...

11/08/2019 15:45

ΔΝΤ

Έπειτα από περισσότερες από 12 ώρες συζητήσεων και ψηφοφοριών, τα 28 κράτη μέλη επέλεξαν τη διευθύνουσα σύμβουλο της Παγκόσμιας Τράπεζας, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα για την ηγεσία του ΔΝΤ. Ο μοναδικός συνυποψήφιός της, Γερούν Ντάισελμπλουμ, μέσω Twitter για την νίκη της. powered by Rubicon Project«Συγχαίρω την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα...

03/08/2019 11:54

Διοικητής ΚΤΚ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ζήτησε και επίσημα όπως της παραχωρηθεί η ευκαιρία γνωμοδότησης επί των αλλαγών που προωθούνται στον νόμο των εκποιήσεων επειδή θεωρεί ότι οι αλλαγές επηρεάζουν τον τομέα ευθύνης τόσο της ΕΚΤ όσο και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ), δήλωσε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου,...

31/07/2019 10:23

Brexit

Βουτιά κατέγραψε η βρετανική λίρα σήμερα καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η ριψοκίνδυνη διπλωματία του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον με την ΕΕ για το Brexit θα πυροδοτήσει ένα άσχημο διαζύγιο που θα μπορούσε να προκαλέσει χάος στην παγκόσμια οικονομία και τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η στερλίνα υποχώρησε στο...

30/07/2019 12:27

Νέα έντονη λεκτική αντιπαράθεση

Νέα έντονη λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ του Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη και του δικηγόρου Πόλυ Πολυβίου σημειώθηκε κατά την σημερινή εκδίκαση της 3ης ποινικής υπόθεσης εναντίον στελεχών της Τράπεζας Κύπρου, ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας. Κατά...

24/07/2019 11:46

Ο οίκος Fitch επισημαίνει πως το outlook είναι αρνητικό.

Δώδεκα τράπεζες της Τουρκίας υποβάθμισε ο οίκος αξιολόγησης Fitch, καθώς και δύο κρατικά ελεγχόμενες αναπτυξιακές τράπεζες, την Turkiye Ihracat Kredi Bankasi και την Turkiye Kalkinma Bankasi. Ο οίκος Fitch επισημαίνει πως το outlook είναι αρνητικό. Σε ανακοίνωση του οίκου, αναφέρεται πως η υποβάθμιση...

20/07/2019 12:29

PS Debt Servicing Cyprus

Σημαντική αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά η συμβολή της εταιρείας APS Debt Servicing Cyprus στην προσπάθεια που καταβάλλει η Κύπρος για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Συγκεκριμένα, η APS Debt Servicing Cyprus προώθησε τις πωλήσεις ακινήτων αξίας πέραν των €20 εκατ. το β’ τρίμηνο του 2019, μειώνοντας το χαρτοφυλάκιο ακινήτων που...

12/07/2019 19:42

Υπουργείο Οικονομικών

Άρχισε χθες η υλοποίηση του πρώτου τμήματος του Σχεδίου Εστία με την αποστολή από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, των επιστολών προς τις τράπεζες, οι οποίες καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για σύναψη μνημονίου συνεργασίας με το κράτος για συμμετοχή στο Σχέδιο.Σύμφωνα με τις ίδιες...

09/07/2019 11:44

Η χρηματοδότηση των τραπεζών είναι ευάλωτη αναφέρει ο οίκος

Οι προοπτικές για το τουρκικό τραπεζικό σύστημα παραμένουν αρνητικές, αντανακλώντας τις αδυναμίες χρηματοδότησης των τραπεζών και τις δύσκολες λειτουργικές συνθήκες που θα ασκήσουν καθοδική πίεση στην οικονομική δύναμή τους κατά τους επόμενους 12 έως 18 μήνες, αναφέρει σε έκθεσή του ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's. Η...

01/07/2019 23:01

ΥΠΟΙΚ

Η κυπριακή οικονομία έχει εισέλθει σε μια νέα υποσχόμενη περίοδο, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, από το βήμα του 4ου "Cyprus International Investors Summit", στη Λεμεσό, διαβεβαιώνοντας τους 150 και πλέον ξένους επιχειρηματίες και επενδυτές, για τις μεγάλες προοπτικές που η Κύπρος προσφέρει ως επενδυτικός προορισμός. Στο χαιρετισμό...

28/06/2019 15:20

Η Επιτροπή Οικονομικών αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση των προτάσεων νόμου

Έκκληση στους βουλευτές μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών να μην προχωρήσουν τώρα σε τροποποίηση της νομοθεσίας για τις εκποιήσεις (νόμος περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως ακινήτων) προτού τεθεί σε εφαρμογή το Σχέδιο Εστία, έκανε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης. «Θέση της Κυβέρνησης και του...

27/06/2019 16:31

Back to Top