Θετικά νέα
Ο Moody's αναβάθμισε Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα

Σε αναβάθμιση των αξιολογήσεων των τραπεζών Κύπρου και Ελληνικής, προχώρησε το βράδυ της Πέμπτης ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's, θέτοντας παράλληλα σε θετικό ορίζοντα τις προοπτικές τους.

Ο διεθνής οίκος αναβάθμισε την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας στο B3 από Caa1 και την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση κινδύνου (Counterparty Risk Ratings - CRRs) των δύο τραπεζών στο B1 από B2.

Η αναβάθμιση της Τράπεζας Κύπρου, σύμφωνα με τον Moody's, αντανακλά την ενδυνάμωση της θέσης της τράπεζας λόγω της έκδοσης των χρεογράφων Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 (ΑΤ1), ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ, τον Δεκέμβριο του 2018, γεγονός που ενδυνάμωσε τα κεφαλαιακά αποθέματα της τράπεζας. Αυτή είναι η τέταρτη κατά σειρά αναβάθμιση της Τράπεζας Κύπρου από τον Moody's, από τον Απρίλιο του 2013, όταν είχε υποβαθμίσει την τράπεζα στο Ca.

Εξάλλου, ο Moody's τονίζει ότι η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελληνικής Τράπεζας αντανακλά την αύξηση των υποκαταστημάτων της τράπεζας και την ενίσχυση της ποιότητας του ενεργητικού και των κεφαλαίων της, μετά την απορρόφηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, κυρίως καταθέσεων, ύψους 9,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αποκτήθηκαν το Καλοκαίρι από την Κυπριακή Συνεργατική Τράπεζα Λτδ (CCB) και την αύξηση κεφαλαίου ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, για την οποία η τράπεζα έχει ήδη παραλάβει δεσμευτικές προτάσεις και η οποία θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Προσθέτει ότι οι αξιολογήσεις των καταθέσεων της Ελληνικής Τράπεζας συνεχίζουν να επωφελούνται σε ένα βαθμό από την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της τράπεζας μετά την απόκτηση, κατά κύριο λόγο, καταθέσεων λιανικής τραπεζικής και την εφαρμογή της ανάλυσης του οίκου Loss Given Failure (LGF).

Η βελτίωση του λειτουργικού περιβάλλοντος θα στηρίξει τις τράπεζες

Όπως αναφέρεται η αξιολόγηση αντανακλά τη βελτίωση στο λειτουργικό περιβάλλον, και την αναβάθμιση της αξιολόγηση της οικονομικής δυναμικής της Κύπρου.

Ο οίκος αξιολόγησης αναμένει ισχυρές τάσεις ανάπτυξης με αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 3,7% για το 2019, ποσοστό πολύ υψηλότερο από το μέσο όρο των χωρών της ζώνης του ευρώ που είναι 1,8% και συνεχιζόμενη μείωση της ανεργίας που διαμορφώθηκε στο 9,2% από τον Νοέμβριο του 2018.

Η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών αυξάνει τη ζήτηση δανείων από τις τοπικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, ενισχύει την ικανότητα αποπληρωμής και υποστηρίζει τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων από τα οποία επωφελούνται οι τράπεζες αλλά και την ανάκτηση επισφαλών δανείων.

Βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της Τράπεζας Κύπρου

Αναφορικά με την αξιολόγηση της Τράπεζας Κύπρου, ο οίκος επισημαίνει ότι οι θετικές προοπτικές της Τράπεζας Κύπρου αντανακλούν την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού (Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια) τους επόμενους 12 μέχρι 18 μήνες στο πλαίσιο ενός βελτιωμένου λειτουργικού περιβάλλοντος στην Κύπρο. Αυτό, αναφέρεται, θα συμβάλει στη σταδιακή μείωση της παρούσας ευπάθειας των κεφαλαιακών αποθεμάτων και της κερδοφορίας της, σε δυνητικά υψηλότερες απώλειες για προβλέψεις σε σχέση με το απόθεμα των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ).

Όπως αναφέρεται, για να επιτύχει η τράπεζα υψηλότερη βαθμολογία θα χρειαστεί ουσιαστική μείωση των ΜΕΧ και βελτίωση του επιπέδου των προβλέψεών της, διατηρώντας παράλληλα κεφαλαιακά αποθέματα υψηλότερα από τα σημερινά.

Η θετική προοπτική οφείλεται επίσης την πρόσφατη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της Τράπεζας Κύπρου. Οι ΜΕΧ μειώθηκαν στο 37% των ακαθάριστων δανείων από τον Σεπτέμβριο του 2018, από 47% τον Δεκέμβριο του 2017, μετά την τιτλοποίηση ενός χαρτοφυλακίου ΜΕΧ τον Αύγουστο του 2018 που πιθανότατα θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Το κεφάλαιο της τράπεζας ενισχύεται επίσης, μετά την έκδοση χρεογράφων Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 (ΑΤ1) από την τράπεζα τον Δεκέμβριο του 2018, ενώ αναμένεται ρυθμιστική απόφαση για το κατά πόσο θα υπάρξει μείωση των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων της, μετά την τιτλοποίηση των ΜΕΧ.

Ο δείκτης CET1 της τράπεζας θα ενισχυθεί σε 13,2%, από 11,9% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, ενώ ο δείκτης Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας θα ενισχυθεί στο 16,2%, από 13,4% μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Η Ελληνική Τράπεζα: Βελτιωμένη εικόνα μετά την ενσωμάτωση της Συνεργατικής

Για την Ελληνική Τράπεζα ο οίκος τονίζει ότι μετά την ενσωμάτωση των στοιχείων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, έχει γίνει η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο με μερίδιο καταθέσεων 31%, ενώ είναι η μεγαλύτερη τράπεζα λιανικής και ΜμΕ. Προσθέτει ότι το καταθετικό μείγμα της Τράπεζας έχει τώρα αλλάξει και ότι η τράπεζα είναι κατά κύριο λόγο χρηματοδοτούμενη από καταθέσεις σε καταστήματα λιανικής, κάτι που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα του δικτύου της.

Η ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού της Ελληνικής Τράπεζας βελτιώθηκε επίσης, μετά την απόκτηση κυρίως εξυπηρετούμενων δανείων με αποτέλεσμα η αναλογία ΜΕΧ προς συνολικά δάνεια να βελτιώνεται στο 31% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018 από 52% από τον Ιούνιο του 2018. Αναφέρεται επίσης ότι οι ΜΕΧ μειώνονται στο 25,6% των ακαθάριστων δανείων, εξαιρουμένων των μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 441 εκατ. ευρώ που εγγυάται η κυβέρνηση, ενώ η κάλυψη των προβλέψεων βελτιώνεται στο 66% από 62% τον Ιούνιο του 2018.

Επίσης το κεφάλαιο αναπροσαρμοσμένο με την προγραμματισμένη αύξηση κεφαλαίου ύψους €150 εκατ. που αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2019, θα αυξηθεί πάνω από 18%.

Η θετική προοπτική στην αξιολόγηση των καταθέσεων της Ελληνικής Τράπεζας αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες του Moody's για περαιτέρω βελτιώσεις των χρηματοοικονομικών μεγεθών της τράπεζας, κυρίως την ποιότητα του ενεργητικού της στους επόμενους 12-18 μήνες, στο πλαίσιο του βελτιωμένου λειτουργικού περιβάλλοντος και του ενισχυμένου κεφαλαίου της τράπεζας που παρέχει περισσότερη ευελιξία για μείωση των ΜΕΧ μέσω διαγραφών και πωλήσεων.

Η κερδοφορία της Ελληνικής Τράπεζας θα επωφεληθεί επίσης από την αύξηση της κερδοφορίας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας - σε συνάρτηση με τα έσοδα και τις συνέργειες από την ευρύτερη πελατειακή της βάση, τις ευκαιρίες πολλαπλών πωλήσεων, τις οικονομίες κλίμακας και τον εξορθολογισμό του δικτύου υποκαταστημάτων / προσωπικού - εάν η τράπεζα διαχειριστεί αποτελεσματικά τους κινδύνους της ενσωμάτωσης του νέου προσωπικού και της διατήρησης των νεοαποκτηθέντων πελατών.

Σύμφωνα με τον οίκο, οι αξιολογήσεις των τραπεζών θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν εάν υπάρξει περαιτέρω σημαντική βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού τους, με μείωση των ΜΕΧ και βελτίωση των προβλέψεων, ενώ θα διατηρούν και θα βελτιώνουν περαιτέρω τα σημερινά κεφαλαιακά αποθέματα.

Οι αξιολογήσεις των τραπεζών θα μπορούσαν επίσης να αναβαθμιστούν μετά από αλλαγές στη δομή ευθύνης τους, οι οποίες θα οδηγούσαν σε μεγαλύτερο περιθώριο απορρόφησης ζημιών από τους καταθέτες και άλλους πιστωτές.

Η θετική προοπτική των καταθέσεων των τραπεζών μπορεί να μεταβληθεί σε σταθερή εάν επιβραδυνθεί η βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού τους ή εάν χρειαστούν πρόσθετες σημαντικές προβλέψεις έναντι των προβληματικών δανείων, που θα εξασθενήσουν τα κεφαλαιακά αποθέματα των τραπεζών.

Οι προοπτικές, αναφέρεται επίσης, θα μπορούσαν να υποβαθμιστούν μετά από αλλαγές στη δομή ευθύνης των τραπεζών, οι οποίες θα μείωναν το μαξιλάρι απορρόφησης ζημιών των καταθετών και άλλων πιστωτών.

Send to Facebook

Όσα δήλωσε ο Χάρης Γεωργιάδης

Ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης δήλωσε σήμερα ότι η Κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο της πρόωρης αποπληρωμής του συνόλου του δανείου που λήφθηκε από τη Ρωσία το 2012. Ο κ. Γεωργιάδης, σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, μιλούσε στο πλαίσιο του 9ου Οικονομικού Συνεδρίου Λευκωσίας, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος...

18/04/2019 12:23

Σύντομα εξελίξεις για νέα έκδοση ομολόγου

Διαβεβαιώσεις για συστηματική και τακτική συνεργασία μεταξύ της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και της Κεντρικής Τράπεζας, με στόχο την περαιτέρω διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, έδωσαν από κοινού ο αρμόδιος Υπουργός Χάρης Γεωργιάδης και ο νέος Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου Κωνσταντίνος...

16/04/2019 11:46

Κύπρος-Ελλάδα-Ιορδανία

Πραγματοποιήθηκε στο Αμάν της Ιορδανίας η δεύτερη Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Κύπρου, Ελλάδας και Ιορδανίας στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας και ο Βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλλα Β’ και...

14/04/2019 16:24

Διατηρώντας σταθερή την προοπτική

O οίκος αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε την μακροχρόνια πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΒΒΒ- διατηρώντας σταθερή προοπτική. Στη χθεσινή του πράξη αξιολόγησης, που αποτελεί την πρώτη για το 2019, ο οίκος επικαλείται το κατάλοιπο της κρίσης, δηλαδή το υψηλό δημόσιο χρέος και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στον τραπεζικό...

13/04/2019 15:08

Πτωχεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων

Σημαντική μείωση κατά 23%, σε ετήσια βάση, σημείωσαν τον Μάρτιο οι αιτήσεις εγγραφής νέας εταιρείας στην Κύπρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός των αιτήσεων για εγγραφή νέας εταιρείας διαμορφώθηκε τον Μάρτιο στις 1.105,...

11/04/2019 10:07

Με στόχο να προσελκύσει άτομα της παγκόσμιας επιχειρηματικής ελίτ

Με στόχο να προσελκύσει άτομα της παγκόσμιας επιχειρηματικής ελίτ, που αναζητούν να επενδύσουν στην Κύπρο, η εταιρεία Pafilia Property Developers, παρουσίασε σήμερα μια από τις μεγαλύτερες αναπτύξεις στον τόπο, το σύμπλεγμα τεσσάρων κτιρίων με την ονομασία ΝΕΟ. Το όλο έργο απευθύνεται σε υψηλής εισοδηματικής τάξης επιχειρηματίες που...

10/04/2019 20:15

Λόγω εκδόσεων ομολόγων για τη στήριξη της πώλησης της ΣΚΤ στην Ελληνική

Την επιδείνωση της πορείας του δημοσίου χρέους λόγω των εκδόσεων ομολόγων για τη στήριξη της πώλησης του εξυπηρετούμενου μέρους της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) στην Ελληνική, αντανακλά το Fiscal Monitor για το 2019, που εξέδωσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.   Υπενθυμίζεται πως το κράτος εξέδωσε ομόλογα ύψους...

10/04/2019 16:42

Για το 2020 το ΔΝΤ προβλέπει ακόμη χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης για την Κύπρο

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) αναθεώρησε σήμερα προς τα κάτω την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας για το 2019, στην Έκθεσή του για την Παγκόσμια Οικονομική Προοπτική (World Economic Outlook), εκτιμώντας ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα υποχωρήσει φέτος στο 3,5%. Σημειώνεται ότι στην αντίστοιχη Έκθεσή του τον περασμένο...

09/04/2019 21:35

Διοικητής ΚΤΚ

Το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων αν και έχει μειωθεί σημαντικά, εξακολουθεί να παραμένει σε υψηλά επίπεδα και αποτελεί πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, σε χαιρετισμό του στην τελετή διορισμού του νέου Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Κωνσταντίνου...

09/04/2019 11:40

Πρόεδρος στο δείπνο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Κυβέρνηση θα παραμείνει επικεντρωμένη στη διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας, ενισχύοντας το σύστημα των οικονομικών υπηρεσιών και το ήδη ανταγωνιστικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις. Σε χαιρετισμό που απηύθυνε σε δείπνο...

09/04/2019 00:01

ΔΕΟΚ

Άκρως ανησυχητικά χαρακτηρίζει η ΔΕΟΚ τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις προοπτικές της Κυπριακής Οικονομίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού εξάμηνου του 2019. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΟΚ, η Επιτροπή στην έκθεση της επισημαίνει ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει σοβαρές μακροοικονομικές ανισορροπίες που οφείλονται...

08/04/2019 14:04

Εκτίμηση της Eurostat

Ο ετήσιος πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ αναμένεται να μειωθεί στο 1,4% τον Μάρτιο του 2019, από 1,5% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με μια σημερινή προκαταρκτική εκτίμηση που δημοσίευσε Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Oσον αφορά τα βασικά στοιχεία του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια...

01/04/2019 18:53

Back to Top