Ο οίκος διατηρούσε την κυπριακή αξιολόγηση σε κατηγορία σκουπίδια
Ο Fitch αναβάθμισε την Κύπρο στην επενδυτική κατηγορία

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch έγινε ο δεύτερος οίκος μετά τον Standard and Poor's που αναβαθμίζει την Κύπρο στην επενδυτική κατηγορία. Ο οίκος αναβάθμισε χθες βράδυ την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της κυπριακής οικονομίας κατά μία βαθμίδα στο ΒΒΒ- από το ΒΒ+ αναθέτοντας σταθερή προοπτική.

Ο Fitch διατηρούσε την κυπριακή αξιολόγηση στην κατηγορία σκουπίδια από τον Ιούνιο του 2012.

Στο αιτιολογικό της αξιολόγησης, ο οίκος επικαλείται τα αυξημένα κρατικά έσοδα που σε συνδυασμό με την συνετή δημοσιονομική πολιτική διατηρούν υψηλά δημοσιονομικά πλεονάσματα, την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, την πτωτική πορεία του δημοσίου χρέους, καθώς και τα αποφασιστικά βήματα που έγιναν για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ), σημειώνοντας ωστόσο πως η ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών παραμένει αδύναμη.

«Η Κύπρος επωφελείται από ισχυρή οικονομική ανάκαμψη με το πραγματικό ΑΕΠ να φτάνει στα προς της κρίσης επίπεδα», σημειώνει ο Fitch, ο οποίος εκτιμά πως η οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 4% το 2018 και 3,8% το 2019, ενισχυμένη από μεγάλα κατασκευαστικά έργα που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό, τον τουρισμό και ισχυρή ιδιωτική κατανάλωση.

Σύμφωνα με τον Fitch, τα ισχυρά κρατικά έσοδα και η συνετή δημοσιονομική πολιτική σημαίνουν ότι η Κύπρος θα καταγράψει δημοσιονομικό πλεόνασμα 2,7% του ΑΕΠ το 2019, σε σύγκριση με τον στόχο του 1,8% στο επικαιροποιημένο πρόγραμμα σταθερότητας του 2018.

Ο οίκος αναμένει ότι τα δημοσιονομικά πλεονάσματα θα παραμείνουν υψηλά στο 2,4% και 2,2% το 2019 και το 2020 αντίστοιχα σε σύγκριση με 3,1% και 2,9% που ήταν στόχος του στο προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2019.

«Η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη θα ενισχύσει τα δημόσια έσοδα, ενώ το πάγωμα των προσλήψεων και οι συλλογικές συμφωνίες (στον ευρύτερο δημόσιο τομέα) είναι πιθανόν να περιορίσουν την αύξηση του κρατικού μισθολογίου», εκτιμά ο οίκος.

Ο Fitch θεωρεί πως το ακαθάριστο δημόσιο χρέος ως προς το ΑΕΠ θα διατηρηθεί σε σταθερά πτωτική τροχιά, παρά την αναμενόμενη μεμονωμένη αύξησή του το 2018, λόγω της έκδοσης κρατικών ομολόγων €3,19 δις, που αντιστοιχεί στο 15,5% του ΑΕΠ για τη διευκόλυνση της εξαγοράς του Συνεργατισμού από την Ελληνική Τράπεζα, ενέργεια που θα αυξήσει την αναλογία του χρέους ως προς το ΑΕΠ στο 104,4% από 95,7% το 2017.

«Ωστόσο, αναμένουμε ότι τα μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα, η ισχυρή ανάπτυξη και τα περιορισμένα ονομαστικά επιτόκια θα περιορίσουν την αναλογία του χρέους ως προς το ΑΕΠ στο 70% μέχρι το 2027», προσθέτει ο οίκος.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Fitch, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα διευρυνθεί στο 6,7% του ΑΕΠ το 2019 και στο 7,2% το 2019 σε σύγκριση με τον μέσο όρο της βαθμίδας «ΒΒΒ» που είναι το 1,6%, καθώς η ισχυρή εγχώρια ζήτηση, ιδιαίτερα στον κατασκευαστικό τομέα, τροφοδοτεί τις εισαγωγές.

Για τον τραπεζικό τομέα, ο οίκος σημειώνει ότι η αναλογία των ΜΕΧ υποχώρησε στο 40,3% των συνολικών δανείων ο πρώτο εξάμηνο του 2018 από 44% στο τέλος του 2017, υποβοηθούμενη εν μέρει από την τιτλοποίηση ΜΕΧ ύψους €2,7 δισεκατομμυρίων από την Τράπεζα Κύπρου, που τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η εξαγορά των καλών περιουσιακών στοιχείων της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (ΣΚΤ) από την Ελληνική Τράπεζα και η μεταφορά των ΜΕΧ της ΣΚΤ ύψους €5,5 δις στον φορέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων εκτιμάται ότι θα μειώσει περαιτέρω τα ΜΕΧ στο 30% τον Σεπτέμβριο του 2018.

«Αυτό», επισημαίνει ο Fitch, «θα υποστηρίξει τη σημαντική μείωση των έκτακτων ενδεχόμενων υποχρεώσεων, που προκύπτουν από τον τραπεζικό τομέα, παρόλο που αυτές παραμένουν μεγάλες».

Χαρακτηρίζει επίσης αποφασιστικά τα μέτρα που λήφθηκαν από την Κυβέρνηση αναφορικά με την μείωση των συσσωρευμένων προβλημάτων στον τραπεζικό τομέα. Ειδικότερα, αναφέρεται στην θέσπιση των νομοθετικών τροποποιήσεων για τη διευκόλυνση της τιτλοποίησης και πώλησης δανείων, την ενίσχυση των εργαλείων για τις εκποιήσεις και την αφερεγγυότητα.

Αναφέρεται επίσης στην πρόθεση της Κυβέρνησης για την εφαρμογή του σχεδίου ΕΣΤΙΑ για μη εξυπηρετούμενους δανειολήπτες τον Ιανουάριο του 2019, που θα υποβοηθήσει τις αναδιαρθρώσεις δανείων με κρατική χορηγία ως κίνητρο για την αποπληρωμή δανείων.

Σημειώνει ωστόσο ότι μέχρι τώρα η χρήση των εργαλείων για τις εκποιήσεις ήταν αμελητέα και ο βαθμός υλοποίησης του σχεδίου και η εφαρμογή του νέου νομοθετικού πακέτου παραμένει αβέβαια.

Ο Fitch επισημαίνει ακόμη ότι πρόσθετα δημοσιονομικά έξοδα μπορεί να προκύψουν από την ενεργοποίηση του σχεδίου εγγύησης περιουσιακών στοιχείων, που καλύπτουν μη αναμενόμενες απώλειες δανείων της ΣΚΤ ύψους €2,6 δις που αποκτήθηκαν από την Ελληνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της συναλλαγής για την μεταφορά της καλής ΣΚΤ.

Εκτιμά ότι το αυξημένο κόστος για την Κυβέρνηση λόγω της κρατικής χορηγίας που σχετίζεται με το ΕΣΤΙΑ και του αυξημένου κόστους εξυπηρέτησης του χρέους μετά την κρατική στήριξη στην ΣΚΤ αποτιμάται στο 0,5% του ΑΕΠ, προσθέτοντας ότι αυτό έχει περιληφθεί στις προβλέψεις του οίκου.

Αδύναμη ποιότητα στοιχείων ενεργητικού στις τράπεζες

Ο οίκος θεωρεί πως η πολύ αδύναμη ποιότητα των στοιχείων ενεργητικών των τραπεζών και οι υψηλές ΜΕΧ συνεχίζουν να επιβαρύνουν τις νέες δανειοδοτήσεις και την κερδοφορία.

Η εξαγορά της ΣΚΤ από την Ελληνική, θεωρεί ο Fitch, θα οδηγήσει σε περαιτέρω συγκέντρωση του τραπεζικού τομέα μεταξύ των δύο μεγάλων τραπεζών, με τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία να αντιστοιχούν στο 336% του ΑΕΠ στο τέλος του πρώτου μισού του 2018 σε σύγκριση με 352% στο τέλος του 2017.

Τα μη εξασφαλισμένα δάνεια για την Τράπεζα Κύπρου και την Ελληνική θα υποχωρήσουν στα €3,8 δις μετά την συναλλαγή της ΣΚΤ και την πώληση δανείων της Τράπεζας Κύπρου, αλλά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κεφαλαιακό έλλειμμα, αν αποκρυσταλλωθούν απώλειες και πραγματοποιηθούν υψηλότερες από τις αναμενόμενες απομειώσεις στις αξίες των εξασφαλίσεων, προσθέτει.

«Αυτό το επίπεδο των μη εξασφαλισμένων ΜΕΧ είναι σημαντικό σε σχέση με τα κύρια κεφάλαια κατηγορίας 1 των τραπεζών, υπογραμμίζοντας την ευπάθειά τους σε κλυδωνισμούς στα στοιχεία ενεργητικού», τονίζει ο οίκος.

Σύμφωνα με τον οίκο το χρέος του ιδιωτικού τομέα και τα ΜΕΧ παραμένουν υψηλά στο 226% και 97% του ΑΕΠ αντίστοιχα και περιορίζουν την πιστωτική επέκταση.

Το χρέος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων ανέρχεται στο 105% και 121% του ΑΕΠ αντίστοιχα, σύμφωνα με τον Fitch, ενώ μεγάλο μέρος της πρόσφατης μείωσης του χρέους προήλθε κυρίως από την υψηλή ανάπτυξη, τις ανταλλαγές ακινήτων έναντι χρέους, τις διαγραφές δανείων αντί από τις αποπληρωμές δανείων.

Αναμένουμε ότι η απομόχλευση του ιδιωτικού τομέα θα επιταχυνθεί λόγω της εφαρμογής των νομοθετικών μεταρρυθμίσεων, της βελτίωσης των εσόδων και της ανάκαμψης των τιμών των ακινήτων, που θα υποβοηθήσουν τις αποπληρωμές χρέους, σημειώνει.

Εκτιμά ωστόσο ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι πιθανόν να παραμείνει ανθεκτική σε μια ταχύτερη μείωση των ΜΕΧ, καθώς οι αυξανόμενοι μισθοί, μια δυναμική αγορά εργασίας και οι υψηλές αποταμιεύσεις των νοικοκυριών θα βοηθήσουν στη διατήρηση του διαθέσιμου εισοδήματος και της ομαλής κατανάλωσης.

Τέλος, οίκος σημειώνει ότι η ευελιξία χρηματοδότησης της Κύπρου έχει βελτιωθεί σημαντικά μετά την έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής τον Μάρτιο του 2016. Αναφέρεται στην βελτιωμένη πρόσβαση στις αγοράς με την έκδοση ευρωπαϊκών ομολόγων τον Ιούνιο του 2017 και τον Σεπτέμβριο του 2018, καθώς και τη συσσώρευση ενός μεγάλου αποθεματικού ρευστών διαθεσίμων που αντιστοιχεί στο 11% του ΑΕΠ και καλύπτει τις μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες για τους επόμενους εννέα μήνες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Send to Facebook

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΚΤ

Στο €1 δισεκατομμύριο πλησίασε το απόθεμα των κυπριακών ομολόγων που διακρατεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η οποία, παρά τον τερματισμό των νέων αγορών κρατικών ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP), συνεχίζει τις αγορές μέσω της επανεπένδυσης ποσών από ομόλογα που λήγουν. Σύμφωνα...

17/05/2019 11:49

Υπουργός Οικονομικών

Στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι μέσα στο επόμενο δωδεκάμηνο να έχουν περιοριστεί τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) σε μονοψήφιο ποσοστό, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργίαδης, σε διάσκεψη Τύπου με αφορμή την ετήσια έκθεση του Υπουργείου για το 2018 και την έγκριση του Στρατηγικού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής...

15/05/2019 17:35

Πρόεδρος Αναστασιάδης

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, διαβεβαίωσε απόψε ότι μέλημα της Κυβέρνησης είναι η συνεχής στήριξη και υποστήριξη τόσο της τοπικής όσο και της ξένης επιχειρηματικής κοινότητας, δημιουργώντας ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις οικονομικό περιβάλλον. Ο Πρόεδρος μιλούσε κατά την τελετή των εγκαινίων των νέων...

14/05/2019 09:27

ΗΠΑ

Οι προοπτικές που ανοίγει για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου η ενίσχυση των δεσμών της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ και οι ενεργειακές ανακαλύψεις, ήταν το αντικείμενο επενδυτικού συνεδρίου που διοργάνωσε το Economist στη Νέα Υόρκη, με συμμετοχή των υπουργών Οικονομικών και Ενέργειας της Κύπρου, Χάρη Γεωργιάδη και...

03/05/2019 11:58

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο

Ο μήνας Απρίλιος 2019 χαρακτηρίζεται, όπως και ο Μάρτιος, από μικρές μεν αλλά συνεχείς αυξήσεις στις λιανικές τιμές της βενζίνης 95, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο λιανικών τιμών βενζίνης 95 και πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών. Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2019, παρατηρήθηκαν συνολικές...

02/05/2019 11:39

Πρόκειται για επενδύσεις που προέρχονται από 224 εταιρείες

Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η παρουσία επιχειρήσεων κυπριακών συμφερόντων στην Αίγυπτο, καθώς, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, ο τοπικός οικονομικός τύπος κάνει λόγο για επενδύσεις που φτάνουν τα 400 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για επενδύσεις που προέρχονται από 224 εταιρείες κυπριακών συμφερόντων, που δραστηριοποιούνται...

01/05/2019 10:48

2ο Φόρουμ “Belt and Road”

Η Κύπρος αποτελεί ένα πραγματικό υποστηρικτή μιας ακόμη πιο στενής Ευρω-Ασιατικής σχέσης, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, μιλώντας στο 2ο Φόρουμ “Belt and Road” για τον Δρόμο του Μεταξιού στο Πεκίνο, που διοργάνωσε η Κυβέρνηση της Κίνας, στο Πεκίνο, και στο οποίο συμμετείχαν 40 αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων.

27/04/2019 13:56

Όσα δήλωσε ο Χάρης Γεωργιάδης

Ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης δήλωσε σήμερα ότι η Κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο της πρόωρης αποπληρωμής του συνόλου του δανείου που λήφθηκε από τη Ρωσία το 2012. Ο κ. Γεωργιάδης, σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, μιλούσε στο πλαίσιο του 9ου Οικονομικού Συνεδρίου Λευκωσίας, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος...

18/04/2019 12:23

Σύντομα εξελίξεις για νέα έκδοση ομολόγου

Διαβεβαιώσεις για συστηματική και τακτική συνεργασία μεταξύ της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και της Κεντρικής Τράπεζας, με στόχο την περαιτέρω διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, έδωσαν από κοινού ο αρμόδιος Υπουργός Χάρης Γεωργιάδης και ο νέος Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου Κωνσταντίνος...

16/04/2019 11:46

Κύπρος-Ελλάδα-Ιορδανία

Πραγματοποιήθηκε στο Αμάν της Ιορδανίας η δεύτερη Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Κύπρου, Ελλάδας και Ιορδανίας στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας και ο Βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλλα Β’ και...

14/04/2019 16:24

Διατηρώντας σταθερή την προοπτική

O οίκος αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε την μακροχρόνια πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΒΒΒ- διατηρώντας σταθερή προοπτική. Στη χθεσινή του πράξη αξιολόγησης, που αποτελεί την πρώτη για το 2019, ο οίκος επικαλείται το κατάλοιπο της κρίσης, δηλαδή το υψηλό δημόσιο χρέος και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στον τραπεζικό...

13/04/2019 15:08

Πτωχεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων

Σημαντική μείωση κατά 23%, σε ετήσια βάση, σημείωσαν τον Μάρτιο οι αιτήσεις εγγραφής νέας εταιρείας στην Κύπρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός των αιτήσεων για εγγραφή νέας εταιρείας διαμορφώθηκε τον Μάρτιο στις 1.105,...

11/04/2019 10:07

Back to Top