Ο οίκος διατηρούσε την κυπριακή αξιολόγηση σε κατηγορία σκουπίδια
Ο Fitch αναβάθμισε την Κύπρο στην επενδυτική κατηγορία

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch έγινε ο δεύτερος οίκος μετά τον Standard and Poor's που αναβαθμίζει την Κύπρο στην επενδυτική κατηγορία. Ο οίκος αναβάθμισε χθες βράδυ την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της κυπριακής οικονομίας κατά μία βαθμίδα στο ΒΒΒ- από το ΒΒ+ αναθέτοντας σταθερή προοπτική.

Ο Fitch διατηρούσε την κυπριακή αξιολόγηση στην κατηγορία σκουπίδια από τον Ιούνιο του 2012.

Στο αιτιολογικό της αξιολόγησης, ο οίκος επικαλείται τα αυξημένα κρατικά έσοδα που σε συνδυασμό με την συνετή δημοσιονομική πολιτική διατηρούν υψηλά δημοσιονομικά πλεονάσματα, την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, την πτωτική πορεία του δημοσίου χρέους, καθώς και τα αποφασιστικά βήματα που έγιναν για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ), σημειώνοντας ωστόσο πως η ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών παραμένει αδύναμη.

«Η Κύπρος επωφελείται από ισχυρή οικονομική ανάκαμψη με το πραγματικό ΑΕΠ να φτάνει στα προς της κρίσης επίπεδα», σημειώνει ο Fitch, ο οποίος εκτιμά πως η οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 4% το 2018 και 3,8% το 2019, ενισχυμένη από μεγάλα κατασκευαστικά έργα που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό, τον τουρισμό και ισχυρή ιδιωτική κατανάλωση.

Σύμφωνα με τον Fitch, τα ισχυρά κρατικά έσοδα και η συνετή δημοσιονομική πολιτική σημαίνουν ότι η Κύπρος θα καταγράψει δημοσιονομικό πλεόνασμα 2,7% του ΑΕΠ το 2019, σε σύγκριση με τον στόχο του 1,8% στο επικαιροποιημένο πρόγραμμα σταθερότητας του 2018.

Ο οίκος αναμένει ότι τα δημοσιονομικά πλεονάσματα θα παραμείνουν υψηλά στο 2,4% και 2,2% το 2019 και το 2020 αντίστοιχα σε σύγκριση με 3,1% και 2,9% που ήταν στόχος του στο προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2019.

«Η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη θα ενισχύσει τα δημόσια έσοδα, ενώ το πάγωμα των προσλήψεων και οι συλλογικές συμφωνίες (στον ευρύτερο δημόσιο τομέα) είναι πιθανόν να περιορίσουν την αύξηση του κρατικού μισθολογίου», εκτιμά ο οίκος.

Ο Fitch θεωρεί πως το ακαθάριστο δημόσιο χρέος ως προς το ΑΕΠ θα διατηρηθεί σε σταθερά πτωτική τροχιά, παρά την αναμενόμενη μεμονωμένη αύξησή του το 2018, λόγω της έκδοσης κρατικών ομολόγων €3,19 δις, που αντιστοιχεί στο 15,5% του ΑΕΠ για τη διευκόλυνση της εξαγοράς του Συνεργατισμού από την Ελληνική Τράπεζα, ενέργεια που θα αυξήσει την αναλογία του χρέους ως προς το ΑΕΠ στο 104,4% από 95,7% το 2017.

«Ωστόσο, αναμένουμε ότι τα μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα, η ισχυρή ανάπτυξη και τα περιορισμένα ονομαστικά επιτόκια θα περιορίσουν την αναλογία του χρέους ως προς το ΑΕΠ στο 70% μέχρι το 2027», προσθέτει ο οίκος.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Fitch, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα διευρυνθεί στο 6,7% του ΑΕΠ το 2019 και στο 7,2% το 2019 σε σύγκριση με τον μέσο όρο της βαθμίδας «ΒΒΒ» που είναι το 1,6%, καθώς η ισχυρή εγχώρια ζήτηση, ιδιαίτερα στον κατασκευαστικό τομέα, τροφοδοτεί τις εισαγωγές.

Για τον τραπεζικό τομέα, ο οίκος σημειώνει ότι η αναλογία των ΜΕΧ υποχώρησε στο 40,3% των συνολικών δανείων ο πρώτο εξάμηνο του 2018 από 44% στο τέλος του 2017, υποβοηθούμενη εν μέρει από την τιτλοποίηση ΜΕΧ ύψους €2,7 δισεκατομμυρίων από την Τράπεζα Κύπρου, που τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η εξαγορά των καλών περιουσιακών στοιχείων της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (ΣΚΤ) από την Ελληνική Τράπεζα και η μεταφορά των ΜΕΧ της ΣΚΤ ύψους €5,5 δις στον φορέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων εκτιμάται ότι θα μειώσει περαιτέρω τα ΜΕΧ στο 30% τον Σεπτέμβριο του 2018.

«Αυτό», επισημαίνει ο Fitch, «θα υποστηρίξει τη σημαντική μείωση των έκτακτων ενδεχόμενων υποχρεώσεων, που προκύπτουν από τον τραπεζικό τομέα, παρόλο που αυτές παραμένουν μεγάλες».

Χαρακτηρίζει επίσης αποφασιστικά τα μέτρα που λήφθηκαν από την Κυβέρνηση αναφορικά με την μείωση των συσσωρευμένων προβλημάτων στον τραπεζικό τομέα. Ειδικότερα, αναφέρεται στην θέσπιση των νομοθετικών τροποποιήσεων για τη διευκόλυνση της τιτλοποίησης και πώλησης δανείων, την ενίσχυση των εργαλείων για τις εκποιήσεις και την αφερεγγυότητα.

Αναφέρεται επίσης στην πρόθεση της Κυβέρνησης για την εφαρμογή του σχεδίου ΕΣΤΙΑ για μη εξυπηρετούμενους δανειολήπτες τον Ιανουάριο του 2019, που θα υποβοηθήσει τις αναδιαρθρώσεις δανείων με κρατική χορηγία ως κίνητρο για την αποπληρωμή δανείων.

Σημειώνει ωστόσο ότι μέχρι τώρα η χρήση των εργαλείων για τις εκποιήσεις ήταν αμελητέα και ο βαθμός υλοποίησης του σχεδίου και η εφαρμογή του νέου νομοθετικού πακέτου παραμένει αβέβαια.

Ο Fitch επισημαίνει ακόμη ότι πρόσθετα δημοσιονομικά έξοδα μπορεί να προκύψουν από την ενεργοποίηση του σχεδίου εγγύησης περιουσιακών στοιχείων, που καλύπτουν μη αναμενόμενες απώλειες δανείων της ΣΚΤ ύψους €2,6 δις που αποκτήθηκαν από την Ελληνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της συναλλαγής για την μεταφορά της καλής ΣΚΤ.

Εκτιμά ότι το αυξημένο κόστος για την Κυβέρνηση λόγω της κρατικής χορηγίας που σχετίζεται με το ΕΣΤΙΑ και του αυξημένου κόστους εξυπηρέτησης του χρέους μετά την κρατική στήριξη στην ΣΚΤ αποτιμάται στο 0,5% του ΑΕΠ, προσθέτοντας ότι αυτό έχει περιληφθεί στις προβλέψεις του οίκου.

Αδύναμη ποιότητα στοιχείων ενεργητικού στις τράπεζες

Ο οίκος θεωρεί πως η πολύ αδύναμη ποιότητα των στοιχείων ενεργητικών των τραπεζών και οι υψηλές ΜΕΧ συνεχίζουν να επιβαρύνουν τις νέες δανειοδοτήσεις και την κερδοφορία.

Η εξαγορά της ΣΚΤ από την Ελληνική, θεωρεί ο Fitch, θα οδηγήσει σε περαιτέρω συγκέντρωση του τραπεζικού τομέα μεταξύ των δύο μεγάλων τραπεζών, με τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία να αντιστοιχούν στο 336% του ΑΕΠ στο τέλος του πρώτου μισού του 2018 σε σύγκριση με 352% στο τέλος του 2017.

Τα μη εξασφαλισμένα δάνεια για την Τράπεζα Κύπρου και την Ελληνική θα υποχωρήσουν στα €3,8 δις μετά την συναλλαγή της ΣΚΤ και την πώληση δανείων της Τράπεζας Κύπρου, αλλά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κεφαλαιακό έλλειμμα, αν αποκρυσταλλωθούν απώλειες και πραγματοποιηθούν υψηλότερες από τις αναμενόμενες απομειώσεις στις αξίες των εξασφαλίσεων, προσθέτει.

«Αυτό το επίπεδο των μη εξασφαλισμένων ΜΕΧ είναι σημαντικό σε σχέση με τα κύρια κεφάλαια κατηγορίας 1 των τραπεζών, υπογραμμίζοντας την ευπάθειά τους σε κλυδωνισμούς στα στοιχεία ενεργητικού», τονίζει ο οίκος.

Σύμφωνα με τον οίκο το χρέος του ιδιωτικού τομέα και τα ΜΕΧ παραμένουν υψηλά στο 226% και 97% του ΑΕΠ αντίστοιχα και περιορίζουν την πιστωτική επέκταση.

Το χρέος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων ανέρχεται στο 105% και 121% του ΑΕΠ αντίστοιχα, σύμφωνα με τον Fitch, ενώ μεγάλο μέρος της πρόσφατης μείωσης του χρέους προήλθε κυρίως από την υψηλή ανάπτυξη, τις ανταλλαγές ακινήτων έναντι χρέους, τις διαγραφές δανείων αντί από τις αποπληρωμές δανείων.

Αναμένουμε ότι η απομόχλευση του ιδιωτικού τομέα θα επιταχυνθεί λόγω της εφαρμογής των νομοθετικών μεταρρυθμίσεων, της βελτίωσης των εσόδων και της ανάκαμψης των τιμών των ακινήτων, που θα υποβοηθήσουν τις αποπληρωμές χρέους, σημειώνει.

Εκτιμά ωστόσο ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι πιθανόν να παραμείνει ανθεκτική σε μια ταχύτερη μείωση των ΜΕΧ, καθώς οι αυξανόμενοι μισθοί, μια δυναμική αγορά εργασίας και οι υψηλές αποταμιεύσεις των νοικοκυριών θα βοηθήσουν στη διατήρηση του διαθέσιμου εισοδήματος και της ομαλής κατανάλωσης.

Τέλος, οίκος σημειώνει ότι η ευελιξία χρηματοδότησης της Κύπρου έχει βελτιωθεί σημαντικά μετά την έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής τον Μάρτιο του 2016. Αναφέρεται στην βελτιωμένη πρόσβαση στις αγοράς με την έκδοση ευρωπαϊκών ομολόγων τον Ιούνιο του 2017 και τον Σεπτέμβριο του 2018, καθώς και τη συσσώρευση ενός μεγάλου αποθεματικού ρευστών διαθεσίμων που αντιστοιχεί στο 11% του ΑΕΠ και καλύπτει τις μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες για τους επόμενους εννέα μήνες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Send to Facebook

Αυξήθηκαν κατά 17,6%

Η σημαντική αύξηση στις αφίξεις κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο, έδωσε ώθηση στις αφίξεις τουριστών τον Ιανουάριο 2019. Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, οι αφίξεις τουριστών τον Ιανουάριο 2019 ανήλθαν σε 81.970 σε σύγκριση με 75.867 τον Ιανουάριο 2018, σημειώνοντας αύξηση 8,0% και ήταν οι...

18/02/2019 14:57

Είχε κάνει αναφορά σε σοβαρά σκάνδαλα ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης

Η απάντηση της Cyta στα όσα ανέφερε ο Γενικός Ελεγκτής στην Επιτροπή Ελέγχου για τα ευρήματα του στην έκθεση για τον Οργανισμό για το 2017 και τις παρατηρήσεις και επισημάνσεις του για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος από τον οργανισμό μέχρι τον Ιούνιο του 2018. Οι αναφορές σε αριθμό εκθέσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Ταμείο...

15/02/2019 20:59

Γιατί η Airbus σταματάει την παραγωγή

Η Airbus ανακοίνωσε το τέλος της παραγωγής του A380, του εμβληματικού «γίγαντα των αιθέρων» που τέθηκε σε κυκλοφορία το 2007, λόγω έλλειψης παραγγελιών, ενώ οι παραδόσεις του superjumboτης εταιρείας θα σταματήσουν το 2021. Το πρόγραμμα του A380 κρατήθηκε στην ζωή τα τρία τελευταία χρόνια, παρά την έλλειψη ενδιαφέροντος των αεροπορικών εταιρειών,...

14/02/2019 14:39

Το Radisson Blu και η Sunnyseeker hotels υπέγραψαν στρατηγική συμφωνία ανάπτυξης

Έξι ξενοδοχεία και σχεδόν 1000 δωμάτια μέχρι το 2025, θα έχει στο χαρτοφυλάκιο της η εταιρεία Radisson Hotel Group, όπως προνοεί η σχετική συμφωνία την oποία υπέγραψαν με την Sunnyseeker Hotel. Η Sunnyseeker Hotels είναι συνέταιρος του Radisson Hotel στην Κύπρο από το 2015. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η εταιρεία Sunnyseekres Hotels, πρόκειται για νέα συμφωνία η οποία...

13/02/2019 17:12

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Πρώτη κατατάσσεται η Κύπρος στην απορρόφηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο το 2018, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στην ανακοίνωσή του Υπουργείου αναφέρεται ότι «σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κύπρος κατατάσσεται στην πρώτη...

09/02/2019 16:46

Αδύναμες οι τράπεζες

Μειώνει «σημαντικά» ενδεχόμενες υποχρεώσεις του κράτους η μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) στις κυπριακές τράπεζες, τονίζει ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings. Εντούτοις, ο αμερικανικός οίκος τονίζει ότι «ο τραπεζικός τομέας παραμένει αδύναμος και οι περαιτέρω μειώσεις...

09/02/2019 11:19

Υπουργός Οικονομικών

Ένα βήμα πριν τη σύσταση μιας καινούργιας, ανεξάρτητης και ενιαίας Εποπτικής Αρχής, αυτής της Αρχής Ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντάξεων βρίσκεται η Κυβέρνηση. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, η Κυβέρνηση είναι έτοιμη να αρχίσει η δημόσια διαβούλευση προκειμένου να αρχίσει...

07/02/2019 11:47

Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Τραπεζιτών ΗΒ

Οι Έλληνες και Κύπριοι επαγγελματίες στο χρηματοοικονομικό κέντρο του Σίτυ στο Λονδίνο έχουν μακρά παράδοση. Επομένως η σύσταση το 1994 της Ένωσης Ελλήνων Τραπεζιτών Ηνωμένου Βασιλείου ήταν μία φυσική εξέλιξη. Σκοπός του συνδέσμου είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των μελών και η καλύτερη δικτύωσή τους στο μεγαλύτερο...

07/02/2019 10:01

Στοιχεία Στατιστικής Υπηρεσίας

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιανουαρίου 2019 έφτασε τα 30.951 πρόσωπα. Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιανουαρίου 2019, έφτασε τα 30.951 πρόσωπα. Προστίθεται ότι με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για...

06/02/2019 11:56

Πόσα εξοικονομήθηκαν

Μείωση κατά 8 σεντ παρουσίασε τον Ιανουάριο η μέση τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μείωση στην μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης ήταν 5 σύμφωνα με το παρατηρητήριο των λιανικών τιμών καυσίμων για το μήνα Ιανουάριο 2019, που καταρτίζει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών. Ειδικότερα, σύμφωνα...

04/02/2019 13:15

Τα χαρτονομίσματα των 20 και 50 ευρώ είναι αυτά που παραχαράσσονται επί των πλείστων

Τα χαρτονομίσματα των 20 και 50 ευρώ είναι αυτά που παραχαράσσονται επί των πλείστων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Περίπου 262.000 πλαστά χαρτονομίσματα ευρώ αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία το δεύτερο εξάμηνο του 2018, μείωση κατά 13% συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2018 και κατά 27,8% σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του...

28/01/2019 15:43

Xαρακτηρίζει την Κύπρο καταφύγιο για ρωσικό χρήμα

Δημοσίευμα του Economist αναφέρεται σε «αυξανόμενη πίεση» επί της Κύπρου και της Μάλτας για να λάβουν μέτρα κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Το βρετανικό περιοδικό σχολιάζει ότι οι δύο χώρες έχουν αποκτήσει φήμη για «οικονομική βρωμιά». Γίνεται αναφορά στην έκθεση της Κομισιόν για το καθεστώς χορήγησης υπηκοοτήτων που...

25/01/2019 16:15

Back to Top