Ελληνική Τράπεζα
Οι μέτοχοι της Ελληνικής ενέκριναν την αύξηση κεφαλαίου, η Τράπεζα στρέφει το βλέμμα στους επόμενους 15 μήνες

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας ενέκρινε σήμερα την έκδοση μετοχών για την αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας, ύψους €150 εκατ., που αποτελούσε προϋπόθεση ώστε να προχωρήσει η Συμφωνία για την απόκτηση εργασιών της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

Η διαδικασία της ενοποίησης της Ελληνικής με τον «καλό» Συνεργατισμό αναμένεται ότι θα απασχολήσει και θα προβληματίσει την Τράπεζα τους επόμενους 15 μήνες, σύμφωνα με τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της Ελληνικής Τράπεζας Ιωάννη Μάτση, ο οποίος καθόρισε την ενοποίηση ως ένα εκ των δύο κινδύνων που προκύπτουν για την Τράπεζα από τη συναλλαγή, με τον δεύτερο κίνδυνο να είναι η συνολική έκθεση της Ελληνικής στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν είτε με πληρεξουσίους αντιπροσώπους είτε αυτοπροσώπως μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 151.442.811 μετοχές, δηλαδή 76,30% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, οι οποίοι ενέκριναν συνολικά τέσσερα ψηφίσματα.

Καλωσορίζοντας τους μετόχους ο Πρόεδρος του ΔΣ Yussef Nasr ανέφερε ότι η συμφωνία με την ΣΚΤ θα ενισχύσει την Ελληνική Τράπεζα ώστε να είναι σε θέση να συνεισφέρει στις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης και σταθερότητας της Κύπρου.

Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Τράπεζας, Ιωάννης Μάτσης, μιλώντας σε διάσκεψη Τύπου μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, είπε πως με την εξαγορά διασφαλίζεται μια υγιής, κερδοφόρα και βιώσιμη Τράπεζα. Εξήγησε ότι επέλεξαν να μην αναλάβουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του Συνεργατισμού για να μειώσουν τους κινδύνους στον ισολογισμό της «νέας» Ελληνικής και εκτίμησε ότι η προσφορά της Ελληνικής ήταν «η πιο συμφέρουσα για το κράτος».

«Η εξαγορά οδηγεί στη δημιουργία της κορυφαίας τράπεζας λιανικής και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κύπρο» δήλωσε ο Ιωάννης Μάτσης.

«Η ελκυστική δομή της συναλλαγής, το μέγεθος της νέας τράπεζας και οι συνέργειες που επιτυγχάνονται από την 1η μέρα οδηγούν σε αναμενόμενη αυξημένη κερδοφορία και απόδοση ανά μετοχή ακόμα και για μετόχους που δεν εξασκήσουν τα δικαιώματά τους και σε υγιέστερο ισολογισμό» είπε.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι «να μεγιστοποιηθεί η αξία της Τράπεζας, να ανταμειφθούν οι μέτοχοι με καλές αποδόσεις και οι πελάτες». Τα σχέδιά μας, σημείωσε ο κ. Μάτσης, «δείχνουν ότι μεσοπρόθεσμα επιστρέφουμε στην κερδοφορία. Ελπίζουμε να μας επιτρέψουν οι επόπτες να δώσουμε και μερίσματα».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Μάτσης, τα οποία αφορούν την περίοδο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2018, με την εξαγορά τα περιουσιακά στοιχεία της Ελληνικής θα αυξηθούν κατά €10 δις ή 150%, δηλαδή η Τράπεζα καθίσταται 2,5 φορές μεγαλύτερη, με τον ίδιο να κάνει λόγο για «μεγάλη πρόκληση», σημειώνοντας ωστόσο ότι «μπορούμε να δούμε την Τράπεζα Κύπρου στα μάτια όσον αφορά το μέγεθος».

Ειδικότερα το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Ελληνικής θα ανέλθει από €6,7 δις σε €16,8. Το σύνολο των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και των χαμηλού κινδύνου χορηγήσεων (εγγυημένες από το κράτος) θα αυξηθούν από €1,95 δις σε €6,27 δις ή από 29,1% σε 37,2% του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων. Παράλληλα οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις θα μειωθούν από 12,1% σε 4,8% ως ποσοστό επί του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας.

Περαιτέρω η Τράπεζα θα κατέχει το 22% του συνόλου των εξυπηρετούμενων δανείων στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, που ανέρχονται σε €26,5 δις και το 32% του συνόλου των καταθέσεων ύψους €49,4 δις.

Αναμένεται ότι τα πιο πάνω στοιχεία θα αλλάξουν μόλις ληφθούν οι εγκρίσεις από τις εποπτικές αρχές για να υλοποιηθεί η εξαγορά και θα αναπροσαρμοστούν με βάση τα νέα δεδομένα.

Σε ό,τι αφορά την κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας, τα ίδια κεφάλαια θα αυξηθούν από €529 εκατ. σε περίπου €852 εκατ., με τον δείκτη κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) να ανέρχεται από το 12,9% στο 14% και τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας από το 16,7% στο 17%.

Σύμφωνα με τον κ. Μάτση, μεσοπρόθεσμα, δηλαδή σε περίοδο 3 έως 5 ετών, η Τράπεζα αναμένει βελτίωση σε όλους τους στόχους της. Ειδικότερα αναμένει ότι ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) θα υποχωρήσει σχεδόν άμεσα από το 52% σε ποσοστό κάτω του 20% και ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ από το 62% στο 55%. Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα αναμένεται ότι θα μειωθεί από 84% κάτω από 55%.

Οι κίνδυνοι
Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας προσδιόρισε δύο κινδύνους που προκύπτουν από τη συναλλαγή.

Ως πρώτον, καθόρισε την συνολική έκθεση της Τράπεζας στην Κυπριακή Δημοκρατία, ύψους €4,8 δις (€4,5 δις ομόλογα και €0,3 δις δάνεια) που αντιστοιχεί με 29% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων στον ισολογισμό. «Στοχεύουμε στη μείωση της έκθεσης σε έναν ορίζοντα πενταετίας σε λιγότερο από 5% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων στον ισολογισμό» εξήγησε ο κ. Μάτσης.

Ο δεύτερος κίνδυνος που προκύπτει αφορά στη διαδικασία απορρόφησης, ενσωμάτωσης και ενοποίησης των δύο τραπεζών, τον οποίο η Τράπεζα θα επιχειρήσει να μετριάσει με την υλοποίηση αυστηρού σχεδίου. Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Τράπεζας σημείωσε ότι τους επόμενους 15 μήνες η Τράπεζα θα είναι πλήρως επικεντρωμένη στην ενσωμάτωση των συστημάτων, των δεδομένων και του ανθρωπίνου δυναμικού που θα προέλθουν από το Συνεργατισμό. Ανέφερε μάλιστα ότι η Τράπεζα προχώρησε στη δημιουργία Επιτροπής Ενσωμάτωσης προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική παρακολούθηση και συμβολή του Διοικητικού Συμβουλίου στην ομαλή υλοποίηση του σχεδίου ενσωμάτωσης.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη μεταφορά υπαλλήλων από το Συνεργατισμό, ο κ. Μάτσης είπε ότι η Ελληνική μπορεί να απορροφήσει μέχρι 1,100, προκειμένου να πετύχει το στόχο των 2,500 υπαλλήλων συνολικά. Όπως ανέφερε, δεν θα γίνει αξιολόγηση των ατόμων, αλλά θα υπάρξει συνεννόηση με την κυβέρνηση όσον αφορά το ποιες ειδικότητες χρειάζεται να εντάξει στο δυναμικό της Ελληνική και ποιες ο Φορέας που θα δημιουργηθεί για τα ΜΕΔ.

Ανέφερε ακόμα ότι οι αναβαθμίσεις στους μισθούς των υπαλλήλων του Συνεργατισμού, που θα μεταφερθούν στην Ελληνική, θα γίνουν στη βάση αξιολόγησης της απόδοσής τους.

Σε ό,τι αφορά τους πελάτες της Τράπεζας, εκτιμάται ότι μετά την ενοποίηση θα αυξηθούν από τις 260,000 σε 556,000.

Υπολογίζεται επίσης ότι θα κλείσουν περίπου 100 υποκαταστήματα, για επίτευξη του στόχου διατήρησης ενός δικτύου περίπου 125 υποκαταστημάτων.

Δεν αλλάζουν οι δανειακές συμβάσεις
Ο κ. Μάτσης είπε ότι οι όροι των δανειακών συμβάσεων που θα μεταφερθούν από το Συνεργατισμό στην Ελληνική δεν θα αλλάξουν.

Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις, εκτίμησε ότι τα επιτόκια θα αλλάξουν σε όλο το τραπεζικό σύστημα, ενώ σημείωσε ότι ο Συνεργατισμός πλήρωνε ψηλότερα καταθετικά επιτόκια από τις άλλες τράπεζες. Αυτά, είπε, θα αναπροσαρμοστούν, όχι άμεσα, αλλά με τη λήξη των προθεσμιακών καταθέσεων.

Send to Facebook

Όσα δήλωσε ο Χάρης Γεωργιάδης

Ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης δήλωσε σήμερα ότι η Κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο της πρόωρης αποπληρωμής του συνόλου του δανείου που λήφθηκε από τη Ρωσία το 2012. Ο κ. Γεωργιάδης, σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, μιλούσε στο πλαίσιο του 9ου Οικονομικού Συνεδρίου Λευκωσίας, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος...

18/04/2019 12:23

Σύντομα εξελίξεις για νέα έκδοση ομολόγου

Διαβεβαιώσεις για συστηματική και τακτική συνεργασία μεταξύ της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και της Κεντρικής Τράπεζας, με στόχο την περαιτέρω διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, έδωσαν από κοινού ο αρμόδιος Υπουργός Χάρης Γεωργιάδης και ο νέος Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου Κωνσταντίνος...

16/04/2019 11:46

Κύπρος-Ελλάδα-Ιορδανία

Πραγματοποιήθηκε στο Αμάν της Ιορδανίας η δεύτερη Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Κύπρου, Ελλάδας και Ιορδανίας στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας και ο Βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλλα Β’ και...

14/04/2019 16:24

Διατηρώντας σταθερή την προοπτική

O οίκος αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε την μακροχρόνια πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΒΒΒ- διατηρώντας σταθερή προοπτική. Στη χθεσινή του πράξη αξιολόγησης, που αποτελεί την πρώτη για το 2019, ο οίκος επικαλείται το κατάλοιπο της κρίσης, δηλαδή το υψηλό δημόσιο χρέος και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στον τραπεζικό...

13/04/2019 15:08

Πτωχεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων

Σημαντική μείωση κατά 23%, σε ετήσια βάση, σημείωσαν τον Μάρτιο οι αιτήσεις εγγραφής νέας εταιρείας στην Κύπρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός των αιτήσεων για εγγραφή νέας εταιρείας διαμορφώθηκε τον Μάρτιο στις 1.105,...

11/04/2019 10:07

Με στόχο να προσελκύσει άτομα της παγκόσμιας επιχειρηματικής ελίτ

Με στόχο να προσελκύσει άτομα της παγκόσμιας επιχειρηματικής ελίτ, που αναζητούν να επενδύσουν στην Κύπρο, η εταιρεία Pafilia Property Developers, παρουσίασε σήμερα μια από τις μεγαλύτερες αναπτύξεις στον τόπο, το σύμπλεγμα τεσσάρων κτιρίων με την ονομασία ΝΕΟ. Το όλο έργο απευθύνεται σε υψηλής εισοδηματικής τάξης επιχειρηματίες που...

10/04/2019 20:15

Λόγω εκδόσεων ομολόγων για τη στήριξη της πώλησης της ΣΚΤ στην Ελληνική

Την επιδείνωση της πορείας του δημοσίου χρέους λόγω των εκδόσεων ομολόγων για τη στήριξη της πώλησης του εξυπηρετούμενου μέρους της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) στην Ελληνική, αντανακλά το Fiscal Monitor για το 2019, που εξέδωσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.   Υπενθυμίζεται πως το κράτος εξέδωσε ομόλογα ύψους...

10/04/2019 16:42

Για το 2020 το ΔΝΤ προβλέπει ακόμη χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης για την Κύπρο

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) αναθεώρησε σήμερα προς τα κάτω την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας για το 2019, στην Έκθεσή του για την Παγκόσμια Οικονομική Προοπτική (World Economic Outlook), εκτιμώντας ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα υποχωρήσει φέτος στο 3,5%. Σημειώνεται ότι στην αντίστοιχη Έκθεσή του τον περασμένο...

09/04/2019 21:35

Διοικητής ΚΤΚ

Το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων αν και έχει μειωθεί σημαντικά, εξακολουθεί να παραμένει σε υψηλά επίπεδα και αποτελεί πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, σε χαιρετισμό του στην τελετή διορισμού του νέου Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Κωνσταντίνου...

09/04/2019 11:40

Πρόεδρος στο δείπνο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Κυβέρνηση θα παραμείνει επικεντρωμένη στη διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας, ενισχύοντας το σύστημα των οικονομικών υπηρεσιών και το ήδη ανταγωνιστικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις. Σε χαιρετισμό που απηύθυνε σε δείπνο...

09/04/2019 00:01

ΔΕΟΚ

Άκρως ανησυχητικά χαρακτηρίζει η ΔΕΟΚ τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις προοπτικές της Κυπριακής Οικονομίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού εξάμηνου του 2019. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΟΚ, η Επιτροπή στην έκθεση της επισημαίνει ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει σοβαρές μακροοικονομικές ανισορροπίες που οφείλονται...

08/04/2019 14:04

Εκτίμηση της Eurostat

Ο ετήσιος πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ αναμένεται να μειωθεί στο 1,4% τον Μάρτιο του 2019, από 1,5% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με μια σημερινή προκαταρκτική εκτίμηση που δημοσίευσε Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Oσον αφορά τα βασικά στοιχεία του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια...

01/04/2019 18:53

Back to Top