Ελληνική Τράπεζα
Οι μέτοχοι της Ελληνικής ενέκριναν την αύξηση κεφαλαίου, η Τράπεζα στρέφει το βλέμμα στους επόμενους 15 μήνες

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας ενέκρινε σήμερα την έκδοση μετοχών για την αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας, ύψους €150 εκατ., που αποτελούσε προϋπόθεση ώστε να προχωρήσει η Συμφωνία για την απόκτηση εργασιών της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

Η διαδικασία της ενοποίησης της Ελληνικής με τον «καλό» Συνεργατισμό αναμένεται ότι θα απασχολήσει και θα προβληματίσει την Τράπεζα τους επόμενους 15 μήνες, σύμφωνα με τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της Ελληνικής Τράπεζας Ιωάννη Μάτση, ο οποίος καθόρισε την ενοποίηση ως ένα εκ των δύο κινδύνων που προκύπτουν για την Τράπεζα από τη συναλλαγή, με τον δεύτερο κίνδυνο να είναι η συνολική έκθεση της Ελληνικής στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν είτε με πληρεξουσίους αντιπροσώπους είτε αυτοπροσώπως μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 151.442.811 μετοχές, δηλαδή 76,30% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, οι οποίοι ενέκριναν συνολικά τέσσερα ψηφίσματα.

Καλωσορίζοντας τους μετόχους ο Πρόεδρος του ΔΣ Yussef Nasr ανέφερε ότι η συμφωνία με την ΣΚΤ θα ενισχύσει την Ελληνική Τράπεζα ώστε να είναι σε θέση να συνεισφέρει στις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης και σταθερότητας της Κύπρου.

Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Τράπεζας, Ιωάννης Μάτσης, μιλώντας σε διάσκεψη Τύπου μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, είπε πως με την εξαγορά διασφαλίζεται μια υγιής, κερδοφόρα και βιώσιμη Τράπεζα. Εξήγησε ότι επέλεξαν να μην αναλάβουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του Συνεργατισμού για να μειώσουν τους κινδύνους στον ισολογισμό της «νέας» Ελληνικής και εκτίμησε ότι η προσφορά της Ελληνικής ήταν «η πιο συμφέρουσα για το κράτος».

«Η εξαγορά οδηγεί στη δημιουργία της κορυφαίας τράπεζας λιανικής και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κύπρο» δήλωσε ο Ιωάννης Μάτσης.

«Η ελκυστική δομή της συναλλαγής, το μέγεθος της νέας τράπεζας και οι συνέργειες που επιτυγχάνονται από την 1η μέρα οδηγούν σε αναμενόμενη αυξημένη κερδοφορία και απόδοση ανά μετοχή ακόμα και για μετόχους που δεν εξασκήσουν τα δικαιώματά τους και σε υγιέστερο ισολογισμό» είπε.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι «να μεγιστοποιηθεί η αξία της Τράπεζας, να ανταμειφθούν οι μέτοχοι με καλές αποδόσεις και οι πελάτες». Τα σχέδιά μας, σημείωσε ο κ. Μάτσης, «δείχνουν ότι μεσοπρόθεσμα επιστρέφουμε στην κερδοφορία. Ελπίζουμε να μας επιτρέψουν οι επόπτες να δώσουμε και μερίσματα».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Μάτσης, τα οποία αφορούν την περίοδο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2018, με την εξαγορά τα περιουσιακά στοιχεία της Ελληνικής θα αυξηθούν κατά €10 δις ή 150%, δηλαδή η Τράπεζα καθίσταται 2,5 φορές μεγαλύτερη, με τον ίδιο να κάνει λόγο για «μεγάλη πρόκληση», σημειώνοντας ωστόσο ότι «μπορούμε να δούμε την Τράπεζα Κύπρου στα μάτια όσον αφορά το μέγεθος».

Ειδικότερα το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Ελληνικής θα ανέλθει από €6,7 δις σε €16,8. Το σύνολο των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και των χαμηλού κινδύνου χορηγήσεων (εγγυημένες από το κράτος) θα αυξηθούν από €1,95 δις σε €6,27 δις ή από 29,1% σε 37,2% του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων. Παράλληλα οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις θα μειωθούν από 12,1% σε 4,8% ως ποσοστό επί του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας.

Περαιτέρω η Τράπεζα θα κατέχει το 22% του συνόλου των εξυπηρετούμενων δανείων στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, που ανέρχονται σε €26,5 δις και το 32% του συνόλου των καταθέσεων ύψους €49,4 δις.

Αναμένεται ότι τα πιο πάνω στοιχεία θα αλλάξουν μόλις ληφθούν οι εγκρίσεις από τις εποπτικές αρχές για να υλοποιηθεί η εξαγορά και θα αναπροσαρμοστούν με βάση τα νέα δεδομένα.

Σε ό,τι αφορά την κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας, τα ίδια κεφάλαια θα αυξηθούν από €529 εκατ. σε περίπου €852 εκατ., με τον δείκτη κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) να ανέρχεται από το 12,9% στο 14% και τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας από το 16,7% στο 17%.

Σύμφωνα με τον κ. Μάτση, μεσοπρόθεσμα, δηλαδή σε περίοδο 3 έως 5 ετών, η Τράπεζα αναμένει βελτίωση σε όλους τους στόχους της. Ειδικότερα αναμένει ότι ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) θα υποχωρήσει σχεδόν άμεσα από το 52% σε ποσοστό κάτω του 20% και ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ από το 62% στο 55%. Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα αναμένεται ότι θα μειωθεί από 84% κάτω από 55%.

Οι κίνδυνοι
Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας προσδιόρισε δύο κινδύνους που προκύπτουν από τη συναλλαγή.

Ως πρώτον, καθόρισε την συνολική έκθεση της Τράπεζας στην Κυπριακή Δημοκρατία, ύψους €4,8 δις (€4,5 δις ομόλογα και €0,3 δις δάνεια) που αντιστοιχεί με 29% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων στον ισολογισμό. «Στοχεύουμε στη μείωση της έκθεσης σε έναν ορίζοντα πενταετίας σε λιγότερο από 5% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων στον ισολογισμό» εξήγησε ο κ. Μάτσης.

Ο δεύτερος κίνδυνος που προκύπτει αφορά στη διαδικασία απορρόφησης, ενσωμάτωσης και ενοποίησης των δύο τραπεζών, τον οποίο η Τράπεζα θα επιχειρήσει να μετριάσει με την υλοποίηση αυστηρού σχεδίου. Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Τράπεζας σημείωσε ότι τους επόμενους 15 μήνες η Τράπεζα θα είναι πλήρως επικεντρωμένη στην ενσωμάτωση των συστημάτων, των δεδομένων και του ανθρωπίνου δυναμικού που θα προέλθουν από το Συνεργατισμό. Ανέφερε μάλιστα ότι η Τράπεζα προχώρησε στη δημιουργία Επιτροπής Ενσωμάτωσης προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική παρακολούθηση και συμβολή του Διοικητικού Συμβουλίου στην ομαλή υλοποίηση του σχεδίου ενσωμάτωσης.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη μεταφορά υπαλλήλων από το Συνεργατισμό, ο κ. Μάτσης είπε ότι η Ελληνική μπορεί να απορροφήσει μέχρι 1,100, προκειμένου να πετύχει το στόχο των 2,500 υπαλλήλων συνολικά. Όπως ανέφερε, δεν θα γίνει αξιολόγηση των ατόμων, αλλά θα υπάρξει συνεννόηση με την κυβέρνηση όσον αφορά το ποιες ειδικότητες χρειάζεται να εντάξει στο δυναμικό της Ελληνική και ποιες ο Φορέας που θα δημιουργηθεί για τα ΜΕΔ.

Ανέφερε ακόμα ότι οι αναβαθμίσεις στους μισθούς των υπαλλήλων του Συνεργατισμού, που θα μεταφερθούν στην Ελληνική, θα γίνουν στη βάση αξιολόγησης της απόδοσής τους.

Σε ό,τι αφορά τους πελάτες της Τράπεζας, εκτιμάται ότι μετά την ενοποίηση θα αυξηθούν από τις 260,000 σε 556,000.

Υπολογίζεται επίσης ότι θα κλείσουν περίπου 100 υποκαταστήματα, για επίτευξη του στόχου διατήρησης ενός δικτύου περίπου 125 υποκαταστημάτων.

Δεν αλλάζουν οι δανειακές συμβάσεις
Ο κ. Μάτσης είπε ότι οι όροι των δανειακών συμβάσεων που θα μεταφερθούν από το Συνεργατισμό στην Ελληνική δεν θα αλλάξουν.

Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις, εκτίμησε ότι τα επιτόκια θα αλλάξουν σε όλο το τραπεζικό σύστημα, ενώ σημείωσε ότι ο Συνεργατισμός πλήρωνε ψηλότερα καταθετικά επιτόκια από τις άλλες τράπεζες. Αυτά, είπε, θα αναπροσαρμοστούν, όχι άμεσα, αλλά με τη λήξη των προθεσμιακών καταθέσεων.

Send to Facebook

Δείτε Αναλυτικά

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε σε νόμους ομόφωνα τρεις προϋπολογισμούς Ιδρυμάτων και οντοτήτων και έναν κατά πλειοψηφία. Συγκεκριμένα η Ολομέλεια της Βουλής με 34 ψήφους υπέρ και 3 εναντίον ψήφισε τον προϋπολογισμό του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για το 2019, ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους €5.905.537 και έσοδα ύψους €5.909.190. Επίσης...

18/01/2019 20:40

Άγγιξαν τα 4 εκατομμύρια

Ιστορικό ρεκόρ αφίξεων τουριστών καταγράφηκε στην Κύπρο το 2018 με τον αριθμό των τουριστών να καταγράφει αύξηση 7,8%, σε σύγκριση με το 2017, αγγίζοντας τα 3.938.625. Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου του 2018 οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 3.938.625...

17/01/2019 16:58

Από τον Ιανουάριο..

Η Ρωσία σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, άρχισε από τον Ιανουάριο να μειώνει την παραγωγή πετρελαίου.  Έτσι, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΠΕΚ+ μείωσε κατά 30.000 και πλέον βαρέλια ημερησίως...

12/01/2019 11:54

Αιφνιδιαστική κίνηση

Καθήκοντα προέδρου θα αναλάβει προσωρινά η διευθύνουσα σύμβουλος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας Τζιμ Γιονγκ Κιμ υπέβαλε την παραίτησή του από τον διεθνή οικονομικό οργανισμό, σχεδόν τρία χρόνια πριν λήξει η θητεία του, το 2022. Ο 59χρονος Κιμ θα παραμείνει στο τιμόνι της...

07/01/2019 19:42

Πρώτο θέμα της ατζέντας

Θα ενημερωθούν οι βουλευτές από τον Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη και άλλους εμπλεκομένους.

07/01/2019 10:55

1η συνεδρία της Επ. Οικονομικών το 2019

Με ενημέρωση για το ‟Σχέδιο Εστία" αρχίζει τις εργασίες της το 2019, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών. Σύμφωνα με την ατζέντα της συνεδρίας της Δευτέρας, 7 Ιανουαρίου, η Επιτροπή, αφού ασχοληθεί το πρωί με τον προγραμματισμό των εργασιών της, θα ενημερωθεί για το «Εστία» από τον Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη και άλλους...

06/01/2019 20:23

Telegraph

Το ενδεχόμενο να αναβάλει ξανά την ψηφοφορία στη Βουλή, για την επικύρωση της συμφωνίας για το Brexit, εξετάζει η Τερέζα Μέι, σύμφωνα με την Telegraph. Συνεργάτες της Βρετανίδας πρωθυπουργού καταρτίζουν σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο η έγκριση της συμφωνίας από τους βουλευτές θα εξαρτάται από περαιτέρω παραχωρήσεις από την ΕΕ, αναφέρει...

06/01/2019 12:47

Σύντομη Ανάλυση από τον Οίκο

Τα κυπριακά ομόλογα δημοσίου που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναλογούν στο 4% των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων αξίας €2,1 τρισεκατομμυρίων που είχε στο τέλος του 2018, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύει ο οίκος αξιολόγησης DBRS. Ο οίκος προβαίνει σε μια σύντομη ανάλυση των περιουσιακών στοιχείων δημόσιου...

02/01/2019 13:30

Γ΄ τρίμηνο του 2018

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018, εκτιμούνται στα €1.827 σε σύγκριση με €1.772 το τρίτο τρίμηνο του 2017, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 3,1%, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που αφορούν...

31/12/2018 13:33

Θετικό αναπτυξιακό κλίμα

Tο θετικό αναπτυξιακό κλίμα θα ενισχυθεί και θα εμβαθυνθεί με την εφαρμογή περαιτέρω θεσμικών αλλαγών, που θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου με αφορμή το χθεσινό οικονομικό δελτίο της Κεντρικής Τράπεζας για τον Δεκέμβριο...

22/12/2018 15:31

Δείτε τις νέες τιμές

Η συντριπτική πλειοψηφία των πρατηρίων (97%) προχώρησαν στις αναμενόμενες μειώσεις των τιμών των πετρελαιοειδών μετά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. Ανακοίνωση της Υπηρεσίας αναφέρει ότι κατά μέσο όρο παρατηρήθηκε μείωση...

18/12/2018 16:15

Οι τιμές πριν και μετά

Φθηνότερα από αύριο τα καύσιμα – Μείωση κατά 6 σεντ στη βενζίνη – Οι τιμές πριν και μετά το Διάταγμα   Στην δημοσιότητα το επίπεδο τιμών καυσίμων πριν και μετά την εφαρμογή του Διατάγματος Κ.Δ.Π. 353/2018 αναφορικά με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, έχοντας...

17/12/2018 20:06

Back to Top