Ελληνική Τράπεζα
Οι μέτοχοι της Ελληνικής ενέκριναν την αύξηση κεφαλαίου, η Τράπεζα στρέφει το βλέμμα στους επόμενους 15 μήνες

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας ενέκρινε σήμερα την έκδοση μετοχών για την αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας, ύψους €150 εκατ., που αποτελούσε προϋπόθεση ώστε να προχωρήσει η Συμφωνία για την απόκτηση εργασιών της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

Η διαδικασία της ενοποίησης της Ελληνικής με τον «καλό» Συνεργατισμό αναμένεται ότι θα απασχολήσει και θα προβληματίσει την Τράπεζα τους επόμενους 15 μήνες, σύμφωνα με τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της Ελληνικής Τράπεζας Ιωάννη Μάτση, ο οποίος καθόρισε την ενοποίηση ως ένα εκ των δύο κινδύνων που προκύπτουν για την Τράπεζα από τη συναλλαγή, με τον δεύτερο κίνδυνο να είναι η συνολική έκθεση της Ελληνικής στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν είτε με πληρεξουσίους αντιπροσώπους είτε αυτοπροσώπως μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 151.442.811 μετοχές, δηλαδή 76,30% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, οι οποίοι ενέκριναν συνολικά τέσσερα ψηφίσματα.

Καλωσορίζοντας τους μετόχους ο Πρόεδρος του ΔΣ Yussef Nasr ανέφερε ότι η συμφωνία με την ΣΚΤ θα ενισχύσει την Ελληνική Τράπεζα ώστε να είναι σε θέση να συνεισφέρει στις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης και σταθερότητας της Κύπρου.

Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Τράπεζας, Ιωάννης Μάτσης, μιλώντας σε διάσκεψη Τύπου μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, είπε πως με την εξαγορά διασφαλίζεται μια υγιής, κερδοφόρα και βιώσιμη Τράπεζα. Εξήγησε ότι επέλεξαν να μην αναλάβουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του Συνεργατισμού για να μειώσουν τους κινδύνους στον ισολογισμό της «νέας» Ελληνικής και εκτίμησε ότι η προσφορά της Ελληνικής ήταν «η πιο συμφέρουσα για το κράτος».

«Η εξαγορά οδηγεί στη δημιουργία της κορυφαίας τράπεζας λιανικής και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κύπρο» δήλωσε ο Ιωάννης Μάτσης.

«Η ελκυστική δομή της συναλλαγής, το μέγεθος της νέας τράπεζας και οι συνέργειες που επιτυγχάνονται από την 1η μέρα οδηγούν σε αναμενόμενη αυξημένη κερδοφορία και απόδοση ανά μετοχή ακόμα και για μετόχους που δεν εξασκήσουν τα δικαιώματά τους και σε υγιέστερο ισολογισμό» είπε.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι «να μεγιστοποιηθεί η αξία της Τράπεζας, να ανταμειφθούν οι μέτοχοι με καλές αποδόσεις και οι πελάτες». Τα σχέδιά μας, σημείωσε ο κ. Μάτσης, «δείχνουν ότι μεσοπρόθεσμα επιστρέφουμε στην κερδοφορία. Ελπίζουμε να μας επιτρέψουν οι επόπτες να δώσουμε και μερίσματα».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Μάτσης, τα οποία αφορούν την περίοδο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2018, με την εξαγορά τα περιουσιακά στοιχεία της Ελληνικής θα αυξηθούν κατά €10 δις ή 150%, δηλαδή η Τράπεζα καθίσταται 2,5 φορές μεγαλύτερη, με τον ίδιο να κάνει λόγο για «μεγάλη πρόκληση», σημειώνοντας ωστόσο ότι «μπορούμε να δούμε την Τράπεζα Κύπρου στα μάτια όσον αφορά το μέγεθος».

Ειδικότερα το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Ελληνικής θα ανέλθει από €6,7 δις σε €16,8. Το σύνολο των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και των χαμηλού κινδύνου χορηγήσεων (εγγυημένες από το κράτος) θα αυξηθούν από €1,95 δις σε €6,27 δις ή από 29,1% σε 37,2% του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων. Παράλληλα οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις θα μειωθούν από 12,1% σε 4,8% ως ποσοστό επί του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας.

Περαιτέρω η Τράπεζα θα κατέχει το 22% του συνόλου των εξυπηρετούμενων δανείων στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, που ανέρχονται σε €26,5 δις και το 32% του συνόλου των καταθέσεων ύψους €49,4 δις.

Αναμένεται ότι τα πιο πάνω στοιχεία θα αλλάξουν μόλις ληφθούν οι εγκρίσεις από τις εποπτικές αρχές για να υλοποιηθεί η εξαγορά και θα αναπροσαρμοστούν με βάση τα νέα δεδομένα.

Σε ό,τι αφορά την κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας, τα ίδια κεφάλαια θα αυξηθούν από €529 εκατ. σε περίπου €852 εκατ., με τον δείκτη κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) να ανέρχεται από το 12,9% στο 14% και τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας από το 16,7% στο 17%.

Σύμφωνα με τον κ. Μάτση, μεσοπρόθεσμα, δηλαδή σε περίοδο 3 έως 5 ετών, η Τράπεζα αναμένει βελτίωση σε όλους τους στόχους της. Ειδικότερα αναμένει ότι ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) θα υποχωρήσει σχεδόν άμεσα από το 52% σε ποσοστό κάτω του 20% και ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ από το 62% στο 55%. Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα αναμένεται ότι θα μειωθεί από 84% κάτω από 55%.

Οι κίνδυνοι
Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας προσδιόρισε δύο κινδύνους που προκύπτουν από τη συναλλαγή.

Ως πρώτον, καθόρισε την συνολική έκθεση της Τράπεζας στην Κυπριακή Δημοκρατία, ύψους €4,8 δις (€4,5 δις ομόλογα και €0,3 δις δάνεια) που αντιστοιχεί με 29% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων στον ισολογισμό. «Στοχεύουμε στη μείωση της έκθεσης σε έναν ορίζοντα πενταετίας σε λιγότερο από 5% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων στον ισολογισμό» εξήγησε ο κ. Μάτσης.

Ο δεύτερος κίνδυνος που προκύπτει αφορά στη διαδικασία απορρόφησης, ενσωμάτωσης και ενοποίησης των δύο τραπεζών, τον οποίο η Τράπεζα θα επιχειρήσει να μετριάσει με την υλοποίηση αυστηρού σχεδίου. Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Τράπεζας σημείωσε ότι τους επόμενους 15 μήνες η Τράπεζα θα είναι πλήρως επικεντρωμένη στην ενσωμάτωση των συστημάτων, των δεδομένων και του ανθρωπίνου δυναμικού που θα προέλθουν από το Συνεργατισμό. Ανέφερε μάλιστα ότι η Τράπεζα προχώρησε στη δημιουργία Επιτροπής Ενσωμάτωσης προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική παρακολούθηση και συμβολή του Διοικητικού Συμβουλίου στην ομαλή υλοποίηση του σχεδίου ενσωμάτωσης.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη μεταφορά υπαλλήλων από το Συνεργατισμό, ο κ. Μάτσης είπε ότι η Ελληνική μπορεί να απορροφήσει μέχρι 1,100, προκειμένου να πετύχει το στόχο των 2,500 υπαλλήλων συνολικά. Όπως ανέφερε, δεν θα γίνει αξιολόγηση των ατόμων, αλλά θα υπάρξει συνεννόηση με την κυβέρνηση όσον αφορά το ποιες ειδικότητες χρειάζεται να εντάξει στο δυναμικό της Ελληνική και ποιες ο Φορέας που θα δημιουργηθεί για τα ΜΕΔ.

Ανέφερε ακόμα ότι οι αναβαθμίσεις στους μισθούς των υπαλλήλων του Συνεργατισμού, που θα μεταφερθούν στην Ελληνική, θα γίνουν στη βάση αξιολόγησης της απόδοσής τους.

Σε ό,τι αφορά τους πελάτες της Τράπεζας, εκτιμάται ότι μετά την ενοποίηση θα αυξηθούν από τις 260,000 σε 556,000.

Υπολογίζεται επίσης ότι θα κλείσουν περίπου 100 υποκαταστήματα, για επίτευξη του στόχου διατήρησης ενός δικτύου περίπου 125 υποκαταστημάτων.

Δεν αλλάζουν οι δανειακές συμβάσεις
Ο κ. Μάτσης είπε ότι οι όροι των δανειακών συμβάσεων που θα μεταφερθούν από το Συνεργατισμό στην Ελληνική δεν θα αλλάξουν.

Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις, εκτίμησε ότι τα επιτόκια θα αλλάξουν σε όλο το τραπεζικό σύστημα, ενώ σημείωσε ότι ο Συνεργατισμός πλήρωνε ψηλότερα καταθετικά επιτόκια από τις άλλες τράπεζες. Αυτά, είπε, θα αναπροσαρμοστούν, όχι άμεσα, αλλά με τη λήξη των προθεσμιακών καταθέσεων.

Send to Facebook

Δάνεια σε ξένο νόμισμα

Ο καταχρηστικός χαρακτήρας μη σαφούς συμβατικής ρήτρας βάσει της οποίας ο δανειολήπτης φέρει τον συναλλαγματικό κίνδυνο και η οποία δεν απηχεί νομοθετικές διατάξεις μπορεί να υπαχθεί σε δικαστικό έλεγχο, έκρινε σήμερα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξετάζοντας υπόθεση δανείου που σύναψαν Ούγγροι πολίτες σε ουγγρικό...

20/09/2018 12:48

Σύνδεσμος Καταθετών της πρώην Λαϊκής Τράπεζας

Στο ένα τέταρτο της αξίας έχουν υποχωρήσει τα περιουσιακά στοιχεία της πρώην Λαϊκής Τράπεζας, η οποία βρίσκεται εδώ και έξι χρόνια σε διαδικασία εκκαθάρισης με την Κεντρική Τράπεζα ως αρχή εξυγίανσης, αναφέρει ο Σύνδεσμος Καταθετών της πρώην Λαϊκής Τράπεζας (ΣΥΚΑΛΑ), θεωρώντας συνυπεύθυνους την εκτελεστική και την νομοθετική...

19/09/2018 17:01

Χάρης Γεωργιάδης

Περισσότερο από πεντέμισι φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση σήμερα 10ετούς κυπριακού Ευρωπαϊκού Μεσοπρόθεσμου Ομολόγου (ΕΜΤΝ) με την Κυπριακή Δημοκρατία να αντλεί ποσό ύψους €1,5 δισεκατομμύριο με επιτόκιο 2,4%. Στην πρώτη δήλωση του μέσω Twitter μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης, ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης χαρακτηρίζει...

18/09/2018 19:57

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Τα κυπριακά κυβερνητικά χρεόγραφα καθίστανται και πάλι αποδεκτά ως εξασφάλιση για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος, ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης της πιστοληπτικής διαβάθμισης της Κυπριακής Δημοκρατίας από ΒΒ+ σε ΒΒΒ- με σταθερή προοπτική, από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor’s, τονίζει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου...

17/09/2018 21:02

Χάρης Γεωργιάδης

Με την αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα κλείνει ουσιαστικά ένας κύκλος, ενώ δικαιώνονται οι προσπάθειες των συμπολιτών μας και των παραγωγικών δυνάμεων, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης. Σε δηλώσεις του στο Υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με τη χθεσινή αναβάθμιση από τους Standard&...

15/09/2018 12:19

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα

Μετά από εντατικές επαφές και συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και την πρώην ΣΚΤ και μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2018, όπως έχει τροποποιηθεί, συμφωνήθηκε η μεταφορά στην Ελληνική Τράπεζα 4559 νέων διευκολύνσεων παρατραβήγματος, αναφέρει με σημερινή της ανακοίνωση η Τράπεζα. Σύμφωνα με την...

13/09/2018 11:15

Στατιστική Υπηρεσία

Μείωση κατά 14% σημείωσε το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου το πρώτο εξάμηνο του 2018 και ανήλθε στα €1.982,3 εκ. σε σύγκριση με €2.303,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου. Η μείωση του ελλείμματος ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των συνολικών εξαγωγών αγαθώς (σε τρίτες χώρες και κράτη...

13/09/2018 07:37

Cystat

Αύξηση 4,3% παρουσίασε σε ετήσια βάση το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν το 2ο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για την απασχόληση για σκοπούς εθνικών λογαριασμών. Με βάση τα στοιχεία της Cystat, το 88,2% της συνολικής απασχόλησης προέρχεται από υπαλλήλους οι οποίοι το 2ο τρίμηνο του έτους...

11/09/2018 20:24

Στατιστική Υπηρεσία

Στις 33.947 έφθασαν οι πωλήσεις μηχανοκινήτων οχημάτων την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου του τρέχοντος έτους, παρουσιάζοντας άνοδο σε ποσοστό 16,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, από τις 33.947 πωλήσεις του οκταμήνου, ποσοστό 63,4% ήτοι 21.356 αντιστοιχούσε σε πωλήσεις μεταχειρισμένων...

11/09/2018 06:59

Πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Ο κόσμος είναι σήμερα λιγότερο καλά εξοπλισμένος για να αντιμετωπίσει μια μεγάλη οικονομική κρίση από ό,τι ήταν πριν από μια δεκαετία, τόνισε ο πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Ντομινίκ Στρος Καν, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ποσοτική χαλάρωση (QE) εξυπηρετεί τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη.

09/09/2018 16:01

Τμήμα Φορολογίας

  Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει σε ανακοίνωσή του ότι, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους φορολογουμένους, αλλά και για λόγους καλύτερης και ταχύτερης επικοινωνίας μαζί τους, το Έντυπο ΤΦ 1006 (Υπενθύμιση για Παράλειψη Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης Φ.Π.Α.) δεν θα αποστέλλεται...

07/09/2018 19:51

Χάρης Γεωργιάδης

"Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο όσον αφορά την πορεία της οικονομικής διακυβέρνησης", δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης (Eurogroup) που διεξάγεται στη Βιέννη. Όπως είπε ο Υπουργός, "προκύπτουν ζητήματα από το Brexit, τα οποία θα συζητηθούν...

07/09/2018 11:22

Back to Top