Ελληνική Τράπεζα
Οι μέτοχοι της Ελληνικής ενέκριναν την αύξηση κεφαλαίου, η Τράπεζα στρέφει το βλέμμα στους επόμενους 15 μήνες

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας ενέκρινε σήμερα την έκδοση μετοχών για την αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας, ύψους €150 εκατ., που αποτελούσε προϋπόθεση ώστε να προχωρήσει η Συμφωνία για την απόκτηση εργασιών της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

Η διαδικασία της ενοποίησης της Ελληνικής με τον «καλό» Συνεργατισμό αναμένεται ότι θα απασχολήσει και θα προβληματίσει την Τράπεζα τους επόμενους 15 μήνες, σύμφωνα με τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της Ελληνικής Τράπεζας Ιωάννη Μάτση, ο οποίος καθόρισε την ενοποίηση ως ένα εκ των δύο κινδύνων που προκύπτουν για την Τράπεζα από τη συναλλαγή, με τον δεύτερο κίνδυνο να είναι η συνολική έκθεση της Ελληνικής στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν είτε με πληρεξουσίους αντιπροσώπους είτε αυτοπροσώπως μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 151.442.811 μετοχές, δηλαδή 76,30% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, οι οποίοι ενέκριναν συνολικά τέσσερα ψηφίσματα.

Καλωσορίζοντας τους μετόχους ο Πρόεδρος του ΔΣ Yussef Nasr ανέφερε ότι η συμφωνία με την ΣΚΤ θα ενισχύσει την Ελληνική Τράπεζα ώστε να είναι σε θέση να συνεισφέρει στις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης και σταθερότητας της Κύπρου.

Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Τράπεζας, Ιωάννης Μάτσης, μιλώντας σε διάσκεψη Τύπου μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, είπε πως με την εξαγορά διασφαλίζεται μια υγιής, κερδοφόρα και βιώσιμη Τράπεζα. Εξήγησε ότι επέλεξαν να μην αναλάβουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του Συνεργατισμού για να μειώσουν τους κινδύνους στον ισολογισμό της «νέας» Ελληνικής και εκτίμησε ότι η προσφορά της Ελληνικής ήταν «η πιο συμφέρουσα για το κράτος».

«Η εξαγορά οδηγεί στη δημιουργία της κορυφαίας τράπεζας λιανικής και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κύπρο» δήλωσε ο Ιωάννης Μάτσης.

«Η ελκυστική δομή της συναλλαγής, το μέγεθος της νέας τράπεζας και οι συνέργειες που επιτυγχάνονται από την 1η μέρα οδηγούν σε αναμενόμενη αυξημένη κερδοφορία και απόδοση ανά μετοχή ακόμα και για μετόχους που δεν εξασκήσουν τα δικαιώματά τους και σε υγιέστερο ισολογισμό» είπε.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι «να μεγιστοποιηθεί η αξία της Τράπεζας, να ανταμειφθούν οι μέτοχοι με καλές αποδόσεις και οι πελάτες». Τα σχέδιά μας, σημείωσε ο κ. Μάτσης, «δείχνουν ότι μεσοπρόθεσμα επιστρέφουμε στην κερδοφορία. Ελπίζουμε να μας επιτρέψουν οι επόπτες να δώσουμε και μερίσματα».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Μάτσης, τα οποία αφορούν την περίοδο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2018, με την εξαγορά τα περιουσιακά στοιχεία της Ελληνικής θα αυξηθούν κατά €10 δις ή 150%, δηλαδή η Τράπεζα καθίσταται 2,5 φορές μεγαλύτερη, με τον ίδιο να κάνει λόγο για «μεγάλη πρόκληση», σημειώνοντας ωστόσο ότι «μπορούμε να δούμε την Τράπεζα Κύπρου στα μάτια όσον αφορά το μέγεθος».

Ειδικότερα το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Ελληνικής θα ανέλθει από €6,7 δις σε €16,8. Το σύνολο των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και των χαμηλού κινδύνου χορηγήσεων (εγγυημένες από το κράτος) θα αυξηθούν από €1,95 δις σε €6,27 δις ή από 29,1% σε 37,2% του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων. Παράλληλα οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις θα μειωθούν από 12,1% σε 4,8% ως ποσοστό επί του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας.

Περαιτέρω η Τράπεζα θα κατέχει το 22% του συνόλου των εξυπηρετούμενων δανείων στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, που ανέρχονται σε €26,5 δις και το 32% του συνόλου των καταθέσεων ύψους €49,4 δις.

Αναμένεται ότι τα πιο πάνω στοιχεία θα αλλάξουν μόλις ληφθούν οι εγκρίσεις από τις εποπτικές αρχές για να υλοποιηθεί η εξαγορά και θα αναπροσαρμοστούν με βάση τα νέα δεδομένα.

Σε ό,τι αφορά την κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας, τα ίδια κεφάλαια θα αυξηθούν από €529 εκατ. σε περίπου €852 εκατ., με τον δείκτη κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) να ανέρχεται από το 12,9% στο 14% και τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας από το 16,7% στο 17%.

Σύμφωνα με τον κ. Μάτση, μεσοπρόθεσμα, δηλαδή σε περίοδο 3 έως 5 ετών, η Τράπεζα αναμένει βελτίωση σε όλους τους στόχους της. Ειδικότερα αναμένει ότι ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) θα υποχωρήσει σχεδόν άμεσα από το 52% σε ποσοστό κάτω του 20% και ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ από το 62% στο 55%. Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα αναμένεται ότι θα μειωθεί από 84% κάτω από 55%.

Οι κίνδυνοι
Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας προσδιόρισε δύο κινδύνους που προκύπτουν από τη συναλλαγή.

Ως πρώτον, καθόρισε την συνολική έκθεση της Τράπεζας στην Κυπριακή Δημοκρατία, ύψους €4,8 δις (€4,5 δις ομόλογα και €0,3 δις δάνεια) που αντιστοιχεί με 29% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων στον ισολογισμό. «Στοχεύουμε στη μείωση της έκθεσης σε έναν ορίζοντα πενταετίας σε λιγότερο από 5% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων στον ισολογισμό» εξήγησε ο κ. Μάτσης.

Ο δεύτερος κίνδυνος που προκύπτει αφορά στη διαδικασία απορρόφησης, ενσωμάτωσης και ενοποίησης των δύο τραπεζών, τον οποίο η Τράπεζα θα επιχειρήσει να μετριάσει με την υλοποίηση αυστηρού σχεδίου. Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Τράπεζας σημείωσε ότι τους επόμενους 15 μήνες η Τράπεζα θα είναι πλήρως επικεντρωμένη στην ενσωμάτωση των συστημάτων, των δεδομένων και του ανθρωπίνου δυναμικού που θα προέλθουν από το Συνεργατισμό. Ανέφερε μάλιστα ότι η Τράπεζα προχώρησε στη δημιουργία Επιτροπής Ενσωμάτωσης προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική παρακολούθηση και συμβολή του Διοικητικού Συμβουλίου στην ομαλή υλοποίηση του σχεδίου ενσωμάτωσης.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη μεταφορά υπαλλήλων από το Συνεργατισμό, ο κ. Μάτσης είπε ότι η Ελληνική μπορεί να απορροφήσει μέχρι 1,100, προκειμένου να πετύχει το στόχο των 2,500 υπαλλήλων συνολικά. Όπως ανέφερε, δεν θα γίνει αξιολόγηση των ατόμων, αλλά θα υπάρξει συνεννόηση με την κυβέρνηση όσον αφορά το ποιες ειδικότητες χρειάζεται να εντάξει στο δυναμικό της Ελληνική και ποιες ο Φορέας που θα δημιουργηθεί για τα ΜΕΔ.

Ανέφερε ακόμα ότι οι αναβαθμίσεις στους μισθούς των υπαλλήλων του Συνεργατισμού, που θα μεταφερθούν στην Ελληνική, θα γίνουν στη βάση αξιολόγησης της απόδοσής τους.

Σε ό,τι αφορά τους πελάτες της Τράπεζας, εκτιμάται ότι μετά την ενοποίηση θα αυξηθούν από τις 260,000 σε 556,000.

Υπολογίζεται επίσης ότι θα κλείσουν περίπου 100 υποκαταστήματα, για επίτευξη του στόχου διατήρησης ενός δικτύου περίπου 125 υποκαταστημάτων.

Δεν αλλάζουν οι δανειακές συμβάσεις
Ο κ. Μάτσης είπε ότι οι όροι των δανειακών συμβάσεων που θα μεταφερθούν από το Συνεργατισμό στην Ελληνική δεν θα αλλάξουν.

Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις, εκτίμησε ότι τα επιτόκια θα αλλάξουν σε όλο το τραπεζικό σύστημα, ενώ σημείωσε ότι ο Συνεργατισμός πλήρωνε ψηλότερα καταθετικά επιτόκια από τις άλλες τράπεζες. Αυτά, είπε, θα αναπροσαρμοστούν, όχι άμεσα, αλλά με τη λήξη των προθεσμιακών καταθέσεων.

Send to Facebook

Εξουσιοδότηση για διερεύνηση

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας της 13/11/2018, η εταιρεία Diversa ΑΕΒΕ διερευνά μέσω συμβούλων που έχει εξουσιοδοτήσει το ΔΣ το ενδεχόμενo εξαγοράς της εταιρείας Cobalt New Age Airlines Group Limited, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της αεροπορικής εταιρείας Cobaltair LTD με έδρα την Κύπρο και η οποία κατά τον προηγούμενο μήνα (Οκτώβριο) διέκοψε το...

14/11/2018 20:10

Σε επίπεδο διαπραγματευτών

Σε συμφωνία μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελλών σε επίπεδο διαπραγματευτών επί του κειμένου της Συμφωνίας Αποχώρησης της Βρετανίας από την ΕΕ αναφέρονται τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που πρώτο μετέδωσε το ιρλανδικό RTE, οι διαπραγματευτές κατέληξαν σε μία αμοιβαία αποδεκτή διατύπωση για τους όρους...

13/11/2018 19:04

Σύμφωνα με τον οίκο Moody’s

Πιστωτικά θετικό γεγονός για τις κυπριακές τράπεζες, χαρακτηρίζει ο οίκος Moody’s τη νέα οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας για τις εταιρείες – κέλυφος (shell companies), αναφέροντας ότι οι συγκεκριμένοι ορισμοί θα βοηθήσουν στην εξάλειψη των ύποπτων συναλλαγών και στην περαιτέρω ενίσχυση των πρακτικών καταπολέμησης της νομιμοποίησης...

12/11/2018 12:45

Από τη Λευκάδα

Η ιστορία του Big John από τη Λευκάδα... Η φράση ότι «υπάρχει μια δεύτερη Ελλάδα εκτός των συνόρων της χώρας» ακούγεται όλο και περισσότερο και το τρίτο κύμα μετανάστευσης που γνωρίζει η χώρα είναι γεγονός. Ενδεχομένως αυτό το κύμα δεν έχει τη δυναμική του των δύο προηγουμένων, αυτού που σημειώθηκε στις αρχές του περασμένου...

11/11/2018 18:04

«Κεραυνός εν αιθρία»

Θέμα διαδοχής, η διαδικασία της οποίας όμως θα πάρει χρόνια, έθεσε ευθέως από το βήμα της ΓΣ της Jumbo Απόστολος Βακάκης προσδιορίζοντας κατ' ουσίαν το τέλος μίας εποχής. Τέλος, το οποίο, όπως ο ίδιος είπε στους μετόχους, ενεργοποίησε η αποπομπή του πρώην αναπλ. Αντιπροέδρου της εισηγμένης Βαγγέλη Παπαευαγγέλου. Όπως δήλωσε εντός...

08/11/2018 12:46

Λόγω αυξήσεων ηλεκτρισμού-πετρελαιοειδών

Στο 3% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός τον Οκτώβριο του 2018, λόγω των αυξήσεων στις τιμές του ηλεκτρισμού και των πετρελαιοειδών. Τον προηγούμενο μήνα, ο ετήσιος πληθωρισμός (σε ετήσια βάση) έφτασε στο 3,1%, που αποτελεί την ψηλότερη τιμή των τελευταίων είκοσι μηνών, ενώ βρίσκεται σε θετικό πρόσημο από τον Μάιο του 2018. Σύμφωνα...

05/11/2018 22:51

Από το βήμα του 14ου συνεδρίου Economist

Μετά την οριακή κατάσταση στην οποία βρέθηκε η Κύπρος το 2013, με συλλογική προσπάθεια στάθηκε στα πόδια της, ανέκοψε την πτώση και πραγματοποιεί «ισχυρά βήματα ανάκαμψης», τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης από το βήμα του 14ου συνεδρίου του Economist. Σε δικές τους παρεμβάσεις εκπρόσωποι των πιστωτών της Κύπρου (ESM,...

02/11/2018 15:27

Συνεχίζονται οι καταθέσεις

Ο πρώην Γενικός Διευθυντής της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, Νικόλας Χατζηγιάννης, κλήθηκε να καταθέσει την Τρίτη, 6 Νοεμβρίου, στην Ερευνητική Επιτροπή για την κατάρρευση του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η ανοικτή / δημόσια συνεδρίαση της Ερευνητικής Επιτροπής θα ξεκινήσει στις 9.00 πμ. Εάν...

02/11/2018 11:37

Σε εφαρμογή από τον 1η Ιανουαρίου

Επιμέρους αλλαγές στο Σχέδιο Εστία, στη βάση της διαβούλευσης που διεξήχθη το τελευταίο διάστημα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Το Σχέδιο θα μπει σε εφαρμογή από τον 1η Ιανουαρίου του 2019. Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο Υπουργός Οικονομικών...

01/11/2018 19:39

Μετά το κλείσιμο της Cobalt

Διευκρινίσεις για την αύξηση στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και τις εξελίξεις μετά το κλείσιμο της αεροπορικής εταιρείας Cobalt Aero, δίνει η Hermes Airports. Σε γραπτή ανακοίνωση η Hermes Airports αναφέρεται σε δημοσιεύματα, τα οποία μεταξύ άλλων, επέρριψαν ευθύνες και στην Hermes για την αύξηση στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, μετά...

29/10/2018 20:56

Δεν είναι τέλειο αλλά είναι αναγκαίο λέει ο Χάρης Γεωργιάδης

Εντός Νοεμβρίου αναμένεται το σχέδιο ΕΣΤΙΑ να λάβει το πράσινο φως από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG COMP) χωρίς να υπάρχουν ριζικές αλλαγές, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, υπογραμμίζοντας ότι μπορεί το σχέδιο να μην είναι τέλειο, εντούτοις είναι αναγκαίο για αποκλιμάκωση της πιο δύσκολης κατηγορίας των...

29/10/2018 15:49

14 πτήσεις εβδομαδιαίως προς Αθήνα

Η ρουμάνικη αεροπορική εταιρεία Blue Air ανακοίνωσε σήμερα επιπρόσθετες πτήσεις στο χειμερινό πτητικό της πρόγραμμα, λόγω της αυξημένης ζήτησης. Συγκεκριμένα, η αερογραμμή θα εκτελεί από τη Λάρνακα 14 πτήσεις εβδομαδιαίως προς Αθήνα, 6 πτήσεις εβδομαδιαίως προς Θεσσαλονίκη και 4 πτήσεις εβδομαδιαίως προς Λονδίνο (Λούτον), για...

27/10/2018 10:07

Back to Top