Ελληνική Τράπεζα
Με €50 εκατ. από Pimco υπογράφηκε η συμφωνία μεταφοράς εργασιών του Συνεργατισμού

Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε απόψε ότι υπόγραψε με την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ) τη συμφωνία για την μεταφορά του καλού Συνεργατισμού στην Τράπεζα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής, βάσει του πλάνου αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η Δήμητρα Επενδυτική συμφώνησε με την τράπεζα για εγγραφή μετοχών για ποσό μέχρι και €50 εκατομμύρια με την συνολική μετοχική συμμετοχή της εταιρείας να μην είναι λιγότερη του 20,1% (υπό προϋποθέσεις) , ενώ εναπόκειται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής να διαθέσει στη Δήμητρα οποιεσδήποτε επιπρόσθετες μετοχές που θα αποκτηθούν. Παράλληλα η εταιρεία Bravo Strategies III (επενδυτικό ταμείο της Pimco) θα εγγραφεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης για 71,43 εκατομμύρια μετοχές, που θα αντιπροσωπεύουν το 17,3% του μετοχικού κεφαλαίου έναντι €50 εκατομμυρίων.

Το κεφαλαιακό πλάνο, €50 εκατομμύρια από Pimco
H αύξηση του κεφαλαίου της Ελληνικής θα είναι €150 εκατ., εκ ων οποίων τα €50 εκατ θα προέλθουν από ιδιωτική τοποθέτηση.
Η εταιρεία, αναφέρεται, προτίθεται να προχωρήσει με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €150εκατ. με τιμή εγγραφής €0,70 ανά μετοχή σε μετρητά (η «Αύξηση Κεφαλαίου»), εκ των οποίων τα €100 εκατ. θα είναι μέσω έκδοσης προτιμησιακών δικαιωμάτων στους υπάρχοντες μετόχους (δικαιώματα προτίμησης) και €50 εκατ.μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στην BSIII.

Όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η εταιρεία έχει συμφωνήσει με την Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Δήμητρα») για εγγραφή μετοχών για ποσό μέχρι € 50 εκ. κατά την εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης.

Δυνάμει της συμφωνίας εγγραφής μετοχών η Δήμητρα δεσμεύεται να εξασκήσει το αναλογικό ποσοστό των δικαιωμάτων προτίμησής της σε όλους τους μετόχους. Στο βαθμό που μετοχές δεν θα αποκτηθούν από άλλους κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης, η εταιρεία έχει συμφωνήσει να διαθέσει στη Δήμητρα τέτοιο αριθμό πρόσθετων μετοχών που χρειάζονται, ούτως ώστε η Δήμητρα να έχει συνολική μετοχική συμμετοχή όχι λιγότερη από 20,1% κατά την ολοκλήρωση της αύξησης Κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι διαθέσιμος ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών - σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η συμμετοχή της Δήμητρα θα είναι χαμηλότερη από 20,1%).

Παράλληλα, όπως αναφέρεται, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, κατά την απόλυτη κρίση του, να διαθέσει στη Δήμητρα οποιεσδήποτε επιπρόσθετες μετοχές που δεν θα αποκτηθούν με την έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης, για συνολικό ποσό μέχρι €50 εκατ. (που συμπεριλαμβάνει και το ποσό που αφορά τις υπόλοιπες μετοχές που θα αποκτήσει η Δήμητρα με την αύξηση κεφαλαίου).

Επίσης, η εταιρεία έχει συμφωνήσει με την BSIII ότι η BSIII θα εγγραφεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (private placement) για 71.428.572 μετοχές (που αντιπροσωπεύουν το 17.3% του μετοχικού κεφαλαίου μετά την ολοκλήρωση) έναντι συνολικού τιμήματος € 50 εκατ.

Περίμετρος €10,3 δις
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα αποκτηθούν ισολογισμός μεγέθους €10,3δις ( ή €10,0 δις λαμβάνοντας υπόψη την εύλογη αξία και άλλες προσαρμογές) ως επίσης και συγκεκριμένες εργασίες της ΣΚΤ που σχετίζονται με την περίμετρο.

Ο ισολογισμός αποτελείται από χαρτοφυλάκιο κυρίως εξυπηρετούμενων δανείων (καθαρά δάνεια €4,6 δις, Ομόλογα της Κυπριακής Κυβέρνησης € 4,1 δις, μετρητά €1.6δις, καταθέσεις πελατών €9,7 δις και ορισμένες άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία.

Οι όροι της απόκτησης θα περιλαμβάνουν σχέδιο προστασίας περιουσιακών στοιχείων («ΣΠΠΣ»), που παρέχεται από την ΣΚΤ. Οι υποχρεώσεις της ΣΚΤ κάτω από το ΣΠΠΣ, την ΣΜΕ και την μεταβατική συμφωνία υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας και της ΣΚΤ, θα είναι εγγυημένες από την Κυπριακή Δημοκρατία, βάσει της συμφωνίας εγγύησης που θα συναφθεί πριν από την ολοκλήρωση της Απόκτησης, όπως αναφέρεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Εταιρεία συμφώνησε να καταβάλει στην ΣΚΤ το ποσό των €74 εκατ. σε μετρητά, ως αντίτιμο για την καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων της περιμέτρου της Απόκτησης, που είναι €247εκατ.

Σημαντική έκθεση σε κυβερνητικά ομόλογα
Αναφορικά με την έκθεση της τράπεζας σε κυπριακά κυβερνητικά ομόλογα (ΚΚΟ, €4,1 δις. και μέση σταθμισμένη απόδοση 2,6%) , η τράπεζα αναφέρει πως σε συνδυασμό με το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο της Ελληνικής, η εταιρεία θα κατέχει ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο ΚΚΟ αξίας € 4,6 δις. και μέση σταθμισμένη απόδοση 2,7%.

«Η εταιρεία θα έχει σημαντική έκθεση σε ΚΚΟ και σχεδιάζει να διατηρήσει τα εγχώρια ΚΚΟ (€ 4,0 δισ.) μέχρι τη λήξη τους», αναφέρεται. Ειδικότερα, ΚΚΟ ύψους €1,6 δις ΚΚΟ (ή το 36% του συνολικού υπολοίπου) λήγουν μέχρι το τέλος του 2019 και ΚΚΟ €1,4 δις (ή το 32% του συνολικού υπολοίπου) λήγουν μέχρι τα τέλη του 2021.

Σημειώνεται ότι με βάση τις τρέχουσες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, τα ΚΚΟ που κατέχει η εταιρεία δεν είναι επιλέξιμα ως εξασφάλιση για πιστωτικές πράξεις στο ευρωσυστήμα.

Η Τράπεζα διαβεβαιώνει πως η κεφαλαιακή της θέση «μετά την εκτέλεση του κεφαλαιακού πλάνου, θα είναι επαρκής ώστε να ικανοποιούνται οι εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις για μια τέτοια έκθεση».

Το προφίλ του δανειακού χαρτοφυλακίου μεταφέρεται
Σύμφωνα με την τράπεζα, το δανειακό χαρτοφυλάκιο που θα αποκτηθεί ανέρχεται σε € 4,1 δις καθαρών εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και €0,5 δις καθαρών μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων («ΜΕΧ»). Περίπου το 45% των καθαρών δανείων που θα αποκτηθεί αφορά δάνεια εξασφαλισμένα με υποθήκη, περίπου το 33% αφορά καταναλωτικά δάνεια, περίπου το 15% αφορά επιχειρηματικά δάνεια και το υπόλοιπο 7% αφορά κρατικά δάνεια.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί το δανειακό χαρτοφυλάκιο θα καλύπτεται από δύο Σχέδια Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (ΣΠΠΠΣ) για ενδεχόμενες μελλοντικές ζημιές.

Το πρώτο ΣΠΠΣ καλύπτει ΜΕΧ (καθαρές) ύψους € 0,5 δις και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ύψους € 1,0 δις (καθαρές) που ταξινομούνται στο Στάδιο 1 και Στάδιο 2 σύμφωνα με τους όρους του Δ.Π.Χ.Α. 9.

Το ΣΠΠΣ2 περιλαμβάνει εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ύψους € 1,1 δις, ταξινομημένες στο Στάδιο 1 και Στάδιο 2 σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.A. 9.

Η εταιρεία αναφέρει ότι θα λάβει πιστωτική προστασία διαμέσου κάθετης κατανομής απώλειας ζημιών κατά 90% από την ΣΚΤ, της οποίας οι υποχρεώσεις θα εγγυηθούν από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι διάρκειες των ΣΠΠΣ1 και ΣΠΠΣ2 είναι 12 και 10 έτη αντίστοιχα, ενώ το ποσό που καλύπτεται από το ΣΠΠΣ θα υπόκειται σε μείωση πέραν του 50% μέσα σε 5 χρόνια αν πληρούνται όλες οι δεσμεύσεις και αν επιπρόσθετα η Εταιρεία εξασκήσει τα δικαιώματα της για περαιτέρω απόσυρση περιουσιακών στοιχείων από το ΣΠΠΣ.

Ενοποιημένη Οντότητα και Προοπτικές
Η απόκτηση αναμένεται να επιταχύνει τη στρατηγική της εταιρείας για ενίσχυση των δραστηριοτήτων της σε όλη την Κύπρο με μια διευρυμένη και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση. Η περίμετρος της απόκτησης είναι συμπληρωματική με το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας, διαφοροποιώντας το υφιστάμενο δανειακό χαρτοφυλάκιό της, που εστιάζεται σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να εδραιώσει την παρουσία της στον τομέα της λιανικής τραπεζικής. Υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της απόκτησης, η εταιρεία αναμένεται ότι θα έχει μερίδιο αγοράς εξυπηρετούμενων δανείων περίπου 22% και μερίδιο αγοράς καταθέσεων πελατών περίπου 31%, εδραιώνοντάς την ως βασικό τραπεζικό πυλώνα λιανικής και ΜΜΕ στην κυπριακή οικονομία.

Η Εταιρεία αναμένεται να επεκτείνει τις υπηρεσίες της στους περίπου 400.000 πελάτες της ΣΚΤ (εκ των οποίων κάποιοι είναι και πελάτες της εταιρείας), οι οποίοι σε συνδυασμό με την υφιστάμενη πελατειακή της βάση, θα την οδηγήσουν στην εξυπηρέτηση των περισσότερων κυπριακών νοικοκυριών, όπως αναφέρεται.

Η απόκτηση αναμένεται να πετύχει μείωση του δείκτη ΜΕΧ της εταιρείας, από 52% σε 25%, ενώ ο δείκτης Τέξας6 (Texas ratio) αναμένεται να βελτιωθεί από 115% σε περίπου 100%.

Ως αποτέλεσμα, το χρηματοοικονομικό προφίλ της Εταιρείας αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά, επιτρέποντάς της να επικεντρωθεί στις κύριες στρατηγικές πρωτοβουλίες της.

Οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι της εταιρείας μετά την απόκτηση περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

Ποιότητα χαρτοφυλακίου: Μείωση του δείκτη ΜΕΧ11 κάτω του 20%, με διατήρηση του δείκτη κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις γύρω στο 55%. Κόστος του κινδύνου κάτω από 1%.

Χρηματοδότηση: Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις άνω του 55%.

Κερδοφορία: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ως % του μέσου όρου του συνόλου περιουσιακών στοιχείων) άνω του 2.3%, με τον δείκτη εξόδων προς έσοδα κάτω του 55%. Απόδοση ιδίων κεφαλαίων σε χαμηλά διπλά ψηφία (low double digit)

Κεφαλαίο: Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) 14% . Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 17.0%,
Προσωπικό: Οι υπάλληλοί θα είναι περίπου 2500.

Send to Facebook

Εξουσιοδότηση για διερεύνηση

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας της 13/11/2018, η εταιρεία Diversa ΑΕΒΕ διερευνά μέσω συμβούλων που έχει εξουσιοδοτήσει το ΔΣ το ενδεχόμενo εξαγοράς της εταιρείας Cobalt New Age Airlines Group Limited, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της αεροπορικής εταιρείας Cobaltair LTD με έδρα την Κύπρο και η οποία κατά τον προηγούμενο μήνα (Οκτώβριο) διέκοψε το...

14/11/2018 20:10

Σε επίπεδο διαπραγματευτών

Σε συμφωνία μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελλών σε επίπεδο διαπραγματευτών επί του κειμένου της Συμφωνίας Αποχώρησης της Βρετανίας από την ΕΕ αναφέρονται τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που πρώτο μετέδωσε το ιρλανδικό RTE, οι διαπραγματευτές κατέληξαν σε μία αμοιβαία αποδεκτή διατύπωση για τους όρους...

13/11/2018 19:04

Σύμφωνα με τον οίκο Moody’s

Πιστωτικά θετικό γεγονός για τις κυπριακές τράπεζες, χαρακτηρίζει ο οίκος Moody’s τη νέα οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας για τις εταιρείες – κέλυφος (shell companies), αναφέροντας ότι οι συγκεκριμένοι ορισμοί θα βοηθήσουν στην εξάλειψη των ύποπτων συναλλαγών και στην περαιτέρω ενίσχυση των πρακτικών καταπολέμησης της νομιμοποίησης...

12/11/2018 12:45

Από τη Λευκάδα

Η ιστορία του Big John από τη Λευκάδα... Η φράση ότι «υπάρχει μια δεύτερη Ελλάδα εκτός των συνόρων της χώρας» ακούγεται όλο και περισσότερο και το τρίτο κύμα μετανάστευσης που γνωρίζει η χώρα είναι γεγονός. Ενδεχομένως αυτό το κύμα δεν έχει τη δυναμική του των δύο προηγουμένων, αυτού που σημειώθηκε στις αρχές του περασμένου...

11/11/2018 18:04

«Κεραυνός εν αιθρία»

Θέμα διαδοχής, η διαδικασία της οποίας όμως θα πάρει χρόνια, έθεσε ευθέως από το βήμα της ΓΣ της Jumbo Απόστολος Βακάκης προσδιορίζοντας κατ' ουσίαν το τέλος μίας εποχής. Τέλος, το οποίο, όπως ο ίδιος είπε στους μετόχους, ενεργοποίησε η αποπομπή του πρώην αναπλ. Αντιπροέδρου της εισηγμένης Βαγγέλη Παπαευαγγέλου. Όπως δήλωσε εντός...

08/11/2018 12:46

Λόγω αυξήσεων ηλεκτρισμού-πετρελαιοειδών

Στο 3% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός τον Οκτώβριο του 2018, λόγω των αυξήσεων στις τιμές του ηλεκτρισμού και των πετρελαιοειδών. Τον προηγούμενο μήνα, ο ετήσιος πληθωρισμός (σε ετήσια βάση) έφτασε στο 3,1%, που αποτελεί την ψηλότερη τιμή των τελευταίων είκοσι μηνών, ενώ βρίσκεται σε θετικό πρόσημο από τον Μάιο του 2018. Σύμφωνα...

05/11/2018 22:51

Από το βήμα του 14ου συνεδρίου Economist

Μετά την οριακή κατάσταση στην οποία βρέθηκε η Κύπρος το 2013, με συλλογική προσπάθεια στάθηκε στα πόδια της, ανέκοψε την πτώση και πραγματοποιεί «ισχυρά βήματα ανάκαμψης», τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης από το βήμα του 14ου συνεδρίου του Economist. Σε δικές τους παρεμβάσεις εκπρόσωποι των πιστωτών της Κύπρου (ESM,...

02/11/2018 15:27

Συνεχίζονται οι καταθέσεις

Ο πρώην Γενικός Διευθυντής της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, Νικόλας Χατζηγιάννης, κλήθηκε να καταθέσει την Τρίτη, 6 Νοεμβρίου, στην Ερευνητική Επιτροπή για την κατάρρευση του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η ανοικτή / δημόσια συνεδρίαση της Ερευνητικής Επιτροπής θα ξεκινήσει στις 9.00 πμ. Εάν...

02/11/2018 11:37

Σε εφαρμογή από τον 1η Ιανουαρίου

Επιμέρους αλλαγές στο Σχέδιο Εστία, στη βάση της διαβούλευσης που διεξήχθη το τελευταίο διάστημα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Το Σχέδιο θα μπει σε εφαρμογή από τον 1η Ιανουαρίου του 2019. Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο Υπουργός Οικονομικών...

01/11/2018 19:39

Μετά το κλείσιμο της Cobalt

Διευκρινίσεις για την αύξηση στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και τις εξελίξεις μετά το κλείσιμο της αεροπορικής εταιρείας Cobalt Aero, δίνει η Hermes Airports. Σε γραπτή ανακοίνωση η Hermes Airports αναφέρεται σε δημοσιεύματα, τα οποία μεταξύ άλλων, επέρριψαν ευθύνες και στην Hermes για την αύξηση στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, μετά...

29/10/2018 20:56

Δεν είναι τέλειο αλλά είναι αναγκαίο λέει ο Χάρης Γεωργιάδης

Εντός Νοεμβρίου αναμένεται το σχέδιο ΕΣΤΙΑ να λάβει το πράσινο φως από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG COMP) χωρίς να υπάρχουν ριζικές αλλαγές, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, υπογραμμίζοντας ότι μπορεί το σχέδιο να μην είναι τέλειο, εντούτοις είναι αναγκαίο για αποκλιμάκωση της πιο δύσκολης κατηγορίας των...

29/10/2018 15:49

14 πτήσεις εβδομαδιαίως προς Αθήνα

Η ρουμάνικη αεροπορική εταιρεία Blue Air ανακοίνωσε σήμερα επιπρόσθετες πτήσεις στο χειμερινό πτητικό της πρόγραμμα, λόγω της αυξημένης ζήτησης. Συγκεκριμένα, η αερογραμμή θα εκτελεί από τη Λάρνακα 14 πτήσεις εβδομαδιαίως προς Αθήνα, 6 πτήσεις εβδομαδιαίως προς Θεσσαλονίκη και 4 πτήσεις εβδομαδιαίως προς Λονδίνο (Λούτον), για...

27/10/2018 10:07

Back to Top