Ελληνική Τράπεζα
Με €50 εκατ. από Pimco υπογράφηκε η συμφωνία μεταφοράς εργασιών του Συνεργατισμού

Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε απόψε ότι υπόγραψε με την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ) τη συμφωνία για την μεταφορά του καλού Συνεργατισμού στην Τράπεζα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής, βάσει του πλάνου αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η Δήμητρα Επενδυτική συμφώνησε με την τράπεζα για εγγραφή μετοχών για ποσό μέχρι και €50 εκατομμύρια με την συνολική μετοχική συμμετοχή της εταιρείας να μην είναι λιγότερη του 20,1% (υπό προϋποθέσεις) , ενώ εναπόκειται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής να διαθέσει στη Δήμητρα οποιεσδήποτε επιπρόσθετες μετοχές που θα αποκτηθούν. Παράλληλα η εταιρεία Bravo Strategies III (επενδυτικό ταμείο της Pimco) θα εγγραφεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης για 71,43 εκατομμύρια μετοχές, που θα αντιπροσωπεύουν το 17,3% του μετοχικού κεφαλαίου έναντι €50 εκατομμυρίων.

Το κεφαλαιακό πλάνο, €50 εκατομμύρια από Pimco
H αύξηση του κεφαλαίου της Ελληνικής θα είναι €150 εκατ., εκ ων οποίων τα €50 εκατ θα προέλθουν από ιδιωτική τοποθέτηση.
Η εταιρεία, αναφέρεται, προτίθεται να προχωρήσει με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €150εκατ. με τιμή εγγραφής €0,70 ανά μετοχή σε μετρητά (η «Αύξηση Κεφαλαίου»), εκ των οποίων τα €100 εκατ. θα είναι μέσω έκδοσης προτιμησιακών δικαιωμάτων στους υπάρχοντες μετόχους (δικαιώματα προτίμησης) και €50 εκατ.μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στην BSIII.

Όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η εταιρεία έχει συμφωνήσει με την Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Δήμητρα») για εγγραφή μετοχών για ποσό μέχρι € 50 εκ. κατά την εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης.

Δυνάμει της συμφωνίας εγγραφής μετοχών η Δήμητρα δεσμεύεται να εξασκήσει το αναλογικό ποσοστό των δικαιωμάτων προτίμησής της σε όλους τους μετόχους. Στο βαθμό που μετοχές δεν θα αποκτηθούν από άλλους κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης, η εταιρεία έχει συμφωνήσει να διαθέσει στη Δήμητρα τέτοιο αριθμό πρόσθετων μετοχών που χρειάζονται, ούτως ώστε η Δήμητρα να έχει συνολική μετοχική συμμετοχή όχι λιγότερη από 20,1% κατά την ολοκλήρωση της αύξησης Κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι διαθέσιμος ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών - σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η συμμετοχή της Δήμητρα θα είναι χαμηλότερη από 20,1%).

Παράλληλα, όπως αναφέρεται, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, κατά την απόλυτη κρίση του, να διαθέσει στη Δήμητρα οποιεσδήποτε επιπρόσθετες μετοχές που δεν θα αποκτηθούν με την έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης, για συνολικό ποσό μέχρι €50 εκατ. (που συμπεριλαμβάνει και το ποσό που αφορά τις υπόλοιπες μετοχές που θα αποκτήσει η Δήμητρα με την αύξηση κεφαλαίου).

Επίσης, η εταιρεία έχει συμφωνήσει με την BSIII ότι η BSIII θα εγγραφεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (private placement) για 71.428.572 μετοχές (που αντιπροσωπεύουν το 17.3% του μετοχικού κεφαλαίου μετά την ολοκλήρωση) έναντι συνολικού τιμήματος € 50 εκατ.

Περίμετρος €10,3 δις
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα αποκτηθούν ισολογισμός μεγέθους €10,3δις ( ή €10,0 δις λαμβάνοντας υπόψη την εύλογη αξία και άλλες προσαρμογές) ως επίσης και συγκεκριμένες εργασίες της ΣΚΤ που σχετίζονται με την περίμετρο.

Ο ισολογισμός αποτελείται από χαρτοφυλάκιο κυρίως εξυπηρετούμενων δανείων (καθαρά δάνεια €4,6 δις, Ομόλογα της Κυπριακής Κυβέρνησης € 4,1 δις, μετρητά €1.6δις, καταθέσεις πελατών €9,7 δις και ορισμένες άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία.

Οι όροι της απόκτησης θα περιλαμβάνουν σχέδιο προστασίας περιουσιακών στοιχείων («ΣΠΠΣ»), που παρέχεται από την ΣΚΤ. Οι υποχρεώσεις της ΣΚΤ κάτω από το ΣΠΠΣ, την ΣΜΕ και την μεταβατική συμφωνία υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας και της ΣΚΤ, θα είναι εγγυημένες από την Κυπριακή Δημοκρατία, βάσει της συμφωνίας εγγύησης που θα συναφθεί πριν από την ολοκλήρωση της Απόκτησης, όπως αναφέρεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Εταιρεία συμφώνησε να καταβάλει στην ΣΚΤ το ποσό των €74 εκατ. σε μετρητά, ως αντίτιμο για την καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων της περιμέτρου της Απόκτησης, που είναι €247εκατ.

Σημαντική έκθεση σε κυβερνητικά ομόλογα
Αναφορικά με την έκθεση της τράπεζας σε κυπριακά κυβερνητικά ομόλογα (ΚΚΟ, €4,1 δις. και μέση σταθμισμένη απόδοση 2,6%) , η τράπεζα αναφέρει πως σε συνδυασμό με το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο της Ελληνικής, η εταιρεία θα κατέχει ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο ΚΚΟ αξίας € 4,6 δις. και μέση σταθμισμένη απόδοση 2,7%.

«Η εταιρεία θα έχει σημαντική έκθεση σε ΚΚΟ και σχεδιάζει να διατηρήσει τα εγχώρια ΚΚΟ (€ 4,0 δισ.) μέχρι τη λήξη τους», αναφέρεται. Ειδικότερα, ΚΚΟ ύψους €1,6 δις ΚΚΟ (ή το 36% του συνολικού υπολοίπου) λήγουν μέχρι το τέλος του 2019 και ΚΚΟ €1,4 δις (ή το 32% του συνολικού υπολοίπου) λήγουν μέχρι τα τέλη του 2021.

Σημειώνεται ότι με βάση τις τρέχουσες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, τα ΚΚΟ που κατέχει η εταιρεία δεν είναι επιλέξιμα ως εξασφάλιση για πιστωτικές πράξεις στο ευρωσυστήμα.

Η Τράπεζα διαβεβαιώνει πως η κεφαλαιακή της θέση «μετά την εκτέλεση του κεφαλαιακού πλάνου, θα είναι επαρκής ώστε να ικανοποιούνται οι εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις για μια τέτοια έκθεση».

Το προφίλ του δανειακού χαρτοφυλακίου μεταφέρεται
Σύμφωνα με την τράπεζα, το δανειακό χαρτοφυλάκιο που θα αποκτηθεί ανέρχεται σε € 4,1 δις καθαρών εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και €0,5 δις καθαρών μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων («ΜΕΧ»). Περίπου το 45% των καθαρών δανείων που θα αποκτηθεί αφορά δάνεια εξασφαλισμένα με υποθήκη, περίπου το 33% αφορά καταναλωτικά δάνεια, περίπου το 15% αφορά επιχειρηματικά δάνεια και το υπόλοιπο 7% αφορά κρατικά δάνεια.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί το δανειακό χαρτοφυλάκιο θα καλύπτεται από δύο Σχέδια Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (ΣΠΠΠΣ) για ενδεχόμενες μελλοντικές ζημιές.

Το πρώτο ΣΠΠΣ καλύπτει ΜΕΧ (καθαρές) ύψους € 0,5 δις και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ύψους € 1,0 δις (καθαρές) που ταξινομούνται στο Στάδιο 1 και Στάδιο 2 σύμφωνα με τους όρους του Δ.Π.Χ.Α. 9.

Το ΣΠΠΣ2 περιλαμβάνει εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ύψους € 1,1 δις, ταξινομημένες στο Στάδιο 1 και Στάδιο 2 σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.A. 9.

Η εταιρεία αναφέρει ότι θα λάβει πιστωτική προστασία διαμέσου κάθετης κατανομής απώλειας ζημιών κατά 90% από την ΣΚΤ, της οποίας οι υποχρεώσεις θα εγγυηθούν από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι διάρκειες των ΣΠΠΣ1 και ΣΠΠΣ2 είναι 12 και 10 έτη αντίστοιχα, ενώ το ποσό που καλύπτεται από το ΣΠΠΣ θα υπόκειται σε μείωση πέραν του 50% μέσα σε 5 χρόνια αν πληρούνται όλες οι δεσμεύσεις και αν επιπρόσθετα η Εταιρεία εξασκήσει τα δικαιώματα της για περαιτέρω απόσυρση περιουσιακών στοιχείων από το ΣΠΠΣ.

Ενοποιημένη Οντότητα και Προοπτικές
Η απόκτηση αναμένεται να επιταχύνει τη στρατηγική της εταιρείας για ενίσχυση των δραστηριοτήτων της σε όλη την Κύπρο με μια διευρυμένη και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση. Η περίμετρος της απόκτησης είναι συμπληρωματική με το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας, διαφοροποιώντας το υφιστάμενο δανειακό χαρτοφυλάκιό της, που εστιάζεται σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να εδραιώσει την παρουσία της στον τομέα της λιανικής τραπεζικής. Υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της απόκτησης, η εταιρεία αναμένεται ότι θα έχει μερίδιο αγοράς εξυπηρετούμενων δανείων περίπου 22% και μερίδιο αγοράς καταθέσεων πελατών περίπου 31%, εδραιώνοντάς την ως βασικό τραπεζικό πυλώνα λιανικής και ΜΜΕ στην κυπριακή οικονομία.

Η Εταιρεία αναμένεται να επεκτείνει τις υπηρεσίες της στους περίπου 400.000 πελάτες της ΣΚΤ (εκ των οποίων κάποιοι είναι και πελάτες της εταιρείας), οι οποίοι σε συνδυασμό με την υφιστάμενη πελατειακή της βάση, θα την οδηγήσουν στην εξυπηρέτηση των περισσότερων κυπριακών νοικοκυριών, όπως αναφέρεται.

Η απόκτηση αναμένεται να πετύχει μείωση του δείκτη ΜΕΧ της εταιρείας, από 52% σε 25%, ενώ ο δείκτης Τέξας6 (Texas ratio) αναμένεται να βελτιωθεί από 115% σε περίπου 100%.

Ως αποτέλεσμα, το χρηματοοικονομικό προφίλ της Εταιρείας αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά, επιτρέποντάς της να επικεντρωθεί στις κύριες στρατηγικές πρωτοβουλίες της.

Οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι της εταιρείας μετά την απόκτηση περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

Ποιότητα χαρτοφυλακίου: Μείωση του δείκτη ΜΕΧ11 κάτω του 20%, με διατήρηση του δείκτη κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις γύρω στο 55%. Κόστος του κινδύνου κάτω από 1%.

Χρηματοδότηση: Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις άνω του 55%.

Κερδοφορία: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ως % του μέσου όρου του συνόλου περιουσιακών στοιχείων) άνω του 2.3%, με τον δείκτη εξόδων προς έσοδα κάτω του 55%. Απόδοση ιδίων κεφαλαίων σε χαμηλά διπλά ψηφία (low double digit)

Κεφαλαίο: Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) 14% . Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 17.0%,
Προσωπικό: Οι υπάλληλοί θα είναι περίπου 2500.

Send to Facebook

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα βρεθεί αργότερα σήμερα ο νέος Πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο, για να συμμετάσχει σε συζήτηση για την ολοκλήρωση του μνημονίου της Ελλάδας. Τις εργασίες της ολομέλειας θα απασχολήσει σήμερα και το νέο σύστημα εξέτασης ταξιδιωτών που δεν χρειάζονται βίζα, ενώ το Σώμα θα προσφωνήσουν...

04/07/2018 08:04

Στατιστική Υπηρεσία

  Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων μειώθηκε κατά 23,7% ή κατά 7.083 πρόσωπα τον Μάιο του 2018 σε σχέση με τον Μάιο του 2017, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Η μείωση των ανέργων αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (μείωση 1.262 ανέργων), των κατασκευών (μείωση 958), των...

05/06/2018 18:38

Ecofin

Πέντε συστάσεις για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες στην Κύπρο απευθύνει η Κομισιόν, στη βάση των ετήσιων εθνικών συστάσεων και οι οποίες περιέχονται στο ειδικό κείμενο των συστάσεων για την Κύπρο που διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο των Κρατών Μελών σήμερα και θα συζητηθεί από το Ecofin. Αναλυτικά, η Κομισιόν ζητά από την Κύπρο...

23/05/2018 14:47

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε συνεδρία της ημερομηνίας 16 Μαΐου 2018, αποφάσισε, δυνάμει του Άρθρου 6(5)(ι) του περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμου του 2016, την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ από σήμερα 16 Μαΐου 2018. «Η αναστολή διαπραγμάτευσης...

16/05/2018 10:46

"Μόνο" 151 δισ δολάρια η αξία του Bezos

Ο Τζεφ Μπέζος, ιδρυτής και CEO του Amazon και ιδιοκτήτης της Washington Post, έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της σύγχρονης ιστορίας της Δευτέρα, εν μέσω προβλημάτων στα sites κατά τη διάρκεια της Prime Day του online καταστήματος και αντιδράσεων εργαζομένων σε μια σειρά από χώρες. Η περιουσία του Μπέζος ξεπέρασε τα 151 δισ δολάρια τη Δευτέρα, καθώς...

19/07/2018 06:44

Οδηγίες Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) σε εγκύκλιό της ενημερώνει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς ότι η είσπραξη σε μετρητά για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10,000), αποτελεί ποινικό αδίκημα. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, σύμφωνα με το Άρθρο 5Α του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων...

18/07/2018 12:04

Αύξηση των τελών διαχείρισης των σκυβάλων

Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους που επιβαρύνονται οι πολίτες προκύπτει από τη συλλογή των σκυβάλων από τις κατοικίες και τη μεταφορά τους και όχι τη διαχείριση ή επεξεργασία τους, αναφέρει μεταξύ άλλων το Υπουργείο Γεωργίας, με αφορμή τη δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποίησαν οι Δήμαρχοι της επαρχίας Λευκωσίας και την...

18/07/2018 07:57

"Startup Visa"

Προωθητικό υλικό για την Κύπρο ως επενδυτικό προορισμό για νεοφυείς επιχειρήσεις με έμφαση στο σχέδιο παροχής κινήτρων «Startup Visa» το οποίο κίνησε μεγάλο ενδιαφέρον από νεοφυείς επιχειρηματίες της Ασίας, ήταν η κύρια δραστηριότητα που ανέπτυξε το περίπτερο του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων, Invest Cyprus, στο διεθνές συνέδριο...

16/07/2018 18:17

Οίκος αξιολόγησης Moody's

Ο οίκος αξιολόγησης Moody's έθεσε σε τροχιά αναβάθμισης τις αξιολογήσεις των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Ελληνικής Τράπεζας. Η Moody's άλλαξε επίσης την κατεύθυνση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζες και άλλες αξιολογήσεις της τράπεζας σε αναθεώρηση για αναβάθμιση από αναθεώρηση με ασαφή κατεύθυνση. Η...

14/07/2018 09:25

Κρατικός Προϋπολογισμός

Η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε τον Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό του 2018 που προνοεί την παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων ύψους €25.165.000 , εκ των οποίων τα 25 εκατομμύρια ευρώ θα προστεθούν στα 10 εκ. που ήδη εγκρίθηκαν για τη δημιουργία αποθεματικού στο Ταμείο Αλληλεγγύης. Υπέρ ψήφισαν 21, ενώ 17 Βουλευτές τήρησαν αποχή. Τα...

13/07/2018 22:09

Ελληνική οικονομία

Η Γερμανία ανακοίνωσε στο πλαίσιο χθεσινής συνεδρίασης των Διοικητών του ESM, στο περιθώριο του Eurogroup στις Βρυξέλλες, ότι μπλοκάρει προσωρινά την εκταμίευση της δόσης των 15 δις προς την Ελλάδα λόγω της μη ολοκλήρωσης της κοινοβουλευτικής διαδικασίας έγκρισης της απόφασης, μετά την απόφαση της Ελλάδας να μην αυξήσει το ΦΠΑ στα...

13/07/2018 06:55

Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας για απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) θα αλλάξει εντελώς την Ελληνική Τράπεζα και τις μελλοντικές της δυνατότητες, ανέφερε ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας Ιωάννης Μάτσης στην ομιλία του στην 44η Ετήσια Γενική...

11/07/2018 16:46

Back to Top