Ελληνική Τράπεζα
Με €50 εκατ. από Pimco υπογράφηκε η συμφωνία μεταφοράς εργασιών του Συνεργατισμού

Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε απόψε ότι υπόγραψε με την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ) τη συμφωνία για την μεταφορά του καλού Συνεργατισμού στην Τράπεζα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής, βάσει του πλάνου αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η Δήμητρα Επενδυτική συμφώνησε με την τράπεζα για εγγραφή μετοχών για ποσό μέχρι και €50 εκατομμύρια με την συνολική μετοχική συμμετοχή της εταιρείας να μην είναι λιγότερη του 20,1% (υπό προϋποθέσεις) , ενώ εναπόκειται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής να διαθέσει στη Δήμητρα οποιεσδήποτε επιπρόσθετες μετοχές που θα αποκτηθούν. Παράλληλα η εταιρεία Bravo Strategies III (επενδυτικό ταμείο της Pimco) θα εγγραφεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης για 71,43 εκατομμύρια μετοχές, που θα αντιπροσωπεύουν το 17,3% του μετοχικού κεφαλαίου έναντι €50 εκατομμυρίων.

Το κεφαλαιακό πλάνο, €50 εκατομμύρια από Pimco
H αύξηση του κεφαλαίου της Ελληνικής θα είναι €150 εκατ., εκ ων οποίων τα €50 εκατ θα προέλθουν από ιδιωτική τοποθέτηση.
Η εταιρεία, αναφέρεται, προτίθεται να προχωρήσει με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €150εκατ. με τιμή εγγραφής €0,70 ανά μετοχή σε μετρητά (η «Αύξηση Κεφαλαίου»), εκ των οποίων τα €100 εκατ. θα είναι μέσω έκδοσης προτιμησιακών δικαιωμάτων στους υπάρχοντες μετόχους (δικαιώματα προτίμησης) και €50 εκατ.μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στην BSIII.

Όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η εταιρεία έχει συμφωνήσει με την Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Δήμητρα») για εγγραφή μετοχών για ποσό μέχρι € 50 εκ. κατά την εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης.

Δυνάμει της συμφωνίας εγγραφής μετοχών η Δήμητρα δεσμεύεται να εξασκήσει το αναλογικό ποσοστό των δικαιωμάτων προτίμησής της σε όλους τους μετόχους. Στο βαθμό που μετοχές δεν θα αποκτηθούν από άλλους κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης, η εταιρεία έχει συμφωνήσει να διαθέσει στη Δήμητρα τέτοιο αριθμό πρόσθετων μετοχών που χρειάζονται, ούτως ώστε η Δήμητρα να έχει συνολική μετοχική συμμετοχή όχι λιγότερη από 20,1% κατά την ολοκλήρωση της αύξησης Κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι διαθέσιμος ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών - σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η συμμετοχή της Δήμητρα θα είναι χαμηλότερη από 20,1%).

Παράλληλα, όπως αναφέρεται, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, κατά την απόλυτη κρίση του, να διαθέσει στη Δήμητρα οποιεσδήποτε επιπρόσθετες μετοχές που δεν θα αποκτηθούν με την έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης, για συνολικό ποσό μέχρι €50 εκατ. (που συμπεριλαμβάνει και το ποσό που αφορά τις υπόλοιπες μετοχές που θα αποκτήσει η Δήμητρα με την αύξηση κεφαλαίου).

Επίσης, η εταιρεία έχει συμφωνήσει με την BSIII ότι η BSIII θα εγγραφεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (private placement) για 71.428.572 μετοχές (που αντιπροσωπεύουν το 17.3% του μετοχικού κεφαλαίου μετά την ολοκλήρωση) έναντι συνολικού τιμήματος € 50 εκατ.

Περίμετρος €10,3 δις
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα αποκτηθούν ισολογισμός μεγέθους €10,3δις ( ή €10,0 δις λαμβάνοντας υπόψη την εύλογη αξία και άλλες προσαρμογές) ως επίσης και συγκεκριμένες εργασίες της ΣΚΤ που σχετίζονται με την περίμετρο.

Ο ισολογισμός αποτελείται από χαρτοφυλάκιο κυρίως εξυπηρετούμενων δανείων (καθαρά δάνεια €4,6 δις, Ομόλογα της Κυπριακής Κυβέρνησης € 4,1 δις, μετρητά €1.6δις, καταθέσεις πελατών €9,7 δις και ορισμένες άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία.

Οι όροι της απόκτησης θα περιλαμβάνουν σχέδιο προστασίας περιουσιακών στοιχείων («ΣΠΠΣ»), που παρέχεται από την ΣΚΤ. Οι υποχρεώσεις της ΣΚΤ κάτω από το ΣΠΠΣ, την ΣΜΕ και την μεταβατική συμφωνία υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας και της ΣΚΤ, θα είναι εγγυημένες από την Κυπριακή Δημοκρατία, βάσει της συμφωνίας εγγύησης που θα συναφθεί πριν από την ολοκλήρωση της Απόκτησης, όπως αναφέρεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Εταιρεία συμφώνησε να καταβάλει στην ΣΚΤ το ποσό των €74 εκατ. σε μετρητά, ως αντίτιμο για την καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων της περιμέτρου της Απόκτησης, που είναι €247εκατ.

Σημαντική έκθεση σε κυβερνητικά ομόλογα
Αναφορικά με την έκθεση της τράπεζας σε κυπριακά κυβερνητικά ομόλογα (ΚΚΟ, €4,1 δις. και μέση σταθμισμένη απόδοση 2,6%) , η τράπεζα αναφέρει πως σε συνδυασμό με το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο της Ελληνικής, η εταιρεία θα κατέχει ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο ΚΚΟ αξίας € 4,6 δις. και μέση σταθμισμένη απόδοση 2,7%.

«Η εταιρεία θα έχει σημαντική έκθεση σε ΚΚΟ και σχεδιάζει να διατηρήσει τα εγχώρια ΚΚΟ (€ 4,0 δισ.) μέχρι τη λήξη τους», αναφέρεται. Ειδικότερα, ΚΚΟ ύψους €1,6 δις ΚΚΟ (ή το 36% του συνολικού υπολοίπου) λήγουν μέχρι το τέλος του 2019 και ΚΚΟ €1,4 δις (ή το 32% του συνολικού υπολοίπου) λήγουν μέχρι τα τέλη του 2021.

Σημειώνεται ότι με βάση τις τρέχουσες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, τα ΚΚΟ που κατέχει η εταιρεία δεν είναι επιλέξιμα ως εξασφάλιση για πιστωτικές πράξεις στο ευρωσυστήμα.

Η Τράπεζα διαβεβαιώνει πως η κεφαλαιακή της θέση «μετά την εκτέλεση του κεφαλαιακού πλάνου, θα είναι επαρκής ώστε να ικανοποιούνται οι εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις για μια τέτοια έκθεση».

Το προφίλ του δανειακού χαρτοφυλακίου μεταφέρεται
Σύμφωνα με την τράπεζα, το δανειακό χαρτοφυλάκιο που θα αποκτηθεί ανέρχεται σε € 4,1 δις καθαρών εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και €0,5 δις καθαρών μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων («ΜΕΧ»). Περίπου το 45% των καθαρών δανείων που θα αποκτηθεί αφορά δάνεια εξασφαλισμένα με υποθήκη, περίπου το 33% αφορά καταναλωτικά δάνεια, περίπου το 15% αφορά επιχειρηματικά δάνεια και το υπόλοιπο 7% αφορά κρατικά δάνεια.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί το δανειακό χαρτοφυλάκιο θα καλύπτεται από δύο Σχέδια Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (ΣΠΠΠΣ) για ενδεχόμενες μελλοντικές ζημιές.

Το πρώτο ΣΠΠΣ καλύπτει ΜΕΧ (καθαρές) ύψους € 0,5 δις και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ύψους € 1,0 δις (καθαρές) που ταξινομούνται στο Στάδιο 1 και Στάδιο 2 σύμφωνα με τους όρους του Δ.Π.Χ.Α. 9.

Το ΣΠΠΣ2 περιλαμβάνει εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ύψους € 1,1 δις, ταξινομημένες στο Στάδιο 1 και Στάδιο 2 σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.A. 9.

Η εταιρεία αναφέρει ότι θα λάβει πιστωτική προστασία διαμέσου κάθετης κατανομής απώλειας ζημιών κατά 90% από την ΣΚΤ, της οποίας οι υποχρεώσεις θα εγγυηθούν από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι διάρκειες των ΣΠΠΣ1 και ΣΠΠΣ2 είναι 12 και 10 έτη αντίστοιχα, ενώ το ποσό που καλύπτεται από το ΣΠΠΣ θα υπόκειται σε μείωση πέραν του 50% μέσα σε 5 χρόνια αν πληρούνται όλες οι δεσμεύσεις και αν επιπρόσθετα η Εταιρεία εξασκήσει τα δικαιώματα της για περαιτέρω απόσυρση περιουσιακών στοιχείων από το ΣΠΠΣ.

Ενοποιημένη Οντότητα και Προοπτικές
Η απόκτηση αναμένεται να επιταχύνει τη στρατηγική της εταιρείας για ενίσχυση των δραστηριοτήτων της σε όλη την Κύπρο με μια διευρυμένη και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση. Η περίμετρος της απόκτησης είναι συμπληρωματική με το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας, διαφοροποιώντας το υφιστάμενο δανειακό χαρτοφυλάκιό της, που εστιάζεται σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να εδραιώσει την παρουσία της στον τομέα της λιανικής τραπεζικής. Υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της απόκτησης, η εταιρεία αναμένεται ότι θα έχει μερίδιο αγοράς εξυπηρετούμενων δανείων περίπου 22% και μερίδιο αγοράς καταθέσεων πελατών περίπου 31%, εδραιώνοντάς την ως βασικό τραπεζικό πυλώνα λιανικής και ΜΜΕ στην κυπριακή οικονομία.

Η Εταιρεία αναμένεται να επεκτείνει τις υπηρεσίες της στους περίπου 400.000 πελάτες της ΣΚΤ (εκ των οποίων κάποιοι είναι και πελάτες της εταιρείας), οι οποίοι σε συνδυασμό με την υφιστάμενη πελατειακή της βάση, θα την οδηγήσουν στην εξυπηρέτηση των περισσότερων κυπριακών νοικοκυριών, όπως αναφέρεται.

Η απόκτηση αναμένεται να πετύχει μείωση του δείκτη ΜΕΧ της εταιρείας, από 52% σε 25%, ενώ ο δείκτης Τέξας6 (Texas ratio) αναμένεται να βελτιωθεί από 115% σε περίπου 100%.

Ως αποτέλεσμα, το χρηματοοικονομικό προφίλ της Εταιρείας αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά, επιτρέποντάς της να επικεντρωθεί στις κύριες στρατηγικές πρωτοβουλίες της.

Οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι της εταιρείας μετά την απόκτηση περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

Ποιότητα χαρτοφυλακίου: Μείωση του δείκτη ΜΕΧ11 κάτω του 20%, με διατήρηση του δείκτη κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις γύρω στο 55%. Κόστος του κινδύνου κάτω από 1%.

Χρηματοδότηση: Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις άνω του 55%.

Κερδοφορία: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ως % του μέσου όρου του συνόλου περιουσιακών στοιχείων) άνω του 2.3%, με τον δείκτη εξόδων προς έσοδα κάτω του 55%. Απόδοση ιδίων κεφαλαίων σε χαμηλά διπλά ψηφία (low double digit)

Κεφαλαίο: Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) 14% . Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 17.0%,
Προσωπικό: Οι υπάλληλοί θα είναι περίπου 2500.

Send to Facebook

Στο 2,8% το επιτόκιο

Στα €8 δισεκατομμύρια ανήλθαν οι προσφορές που έχουν μέχρι στιγμής υποβληθεί στο πλαίσιο της έκδοσης του 15ετους ομολόγου της Κυπριακής Δημοκρατίας στις διεθνείς αγορές. Με δεδομένο ότι το Υπουργείο Οικονομικών σκοπεύει να αντλήσει μέχρι €1 δις (στην ενημέρωση αναφερόταν ποσό μέχρι και €1,5 δις) τότε ο δείκτης κάλυψης (bid to...

19/02/2019 15:02

Συνεχίζεται η προετοιμασία από την Υπηρεσία Εκλογών

Με ένα προϋπολογισμό των 3,5 εκ. ευρώ για να καλύψει τις δαπάνες των ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου, η Υπηρεσία Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών συνεχίζει την προετοιμασία για την διεξαγωγή τους εν αναμονή και της αναπομπής της σχετικής νομοθεσίας για αυτόματη εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, που ψηφίστηκε από την Βουλή στην...

19/02/2019 10:26

Αυξήθηκαν κατά 17,6%

Η σημαντική αύξηση στις αφίξεις κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο, έδωσε ώθηση στις αφίξεις τουριστών τον Ιανουάριο 2019. Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, οι αφίξεις τουριστών τον Ιανουάριο 2019 ανήλθαν σε 81.970 σε σύγκριση με 75.867 τον Ιανουάριο 2018, σημειώνοντας αύξηση 8,0% και ήταν οι...

18/02/2019 14:57

Είχε κάνει αναφορά σε σοβαρά σκάνδαλα ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης

Η απάντηση της Cyta στα όσα ανέφερε ο Γενικός Ελεγκτής στην Επιτροπή Ελέγχου για τα ευρήματα του στην έκθεση για τον Οργανισμό για το 2017 και τις παρατηρήσεις και επισημάνσεις του για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος από τον οργανισμό μέχρι τον Ιούνιο του 2018. Οι αναφορές σε αριθμό εκθέσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Ταμείο...

15/02/2019 20:59

Γιατί η Airbus σταματάει την παραγωγή

Η Airbus ανακοίνωσε το τέλος της παραγωγής του A380, του εμβληματικού «γίγαντα των αιθέρων» που τέθηκε σε κυκλοφορία το 2007, λόγω έλλειψης παραγγελιών, ενώ οι παραδόσεις του superjumboτης εταιρείας θα σταματήσουν το 2021. Το πρόγραμμα του A380 κρατήθηκε στην ζωή τα τρία τελευταία χρόνια, παρά την έλλειψη ενδιαφέροντος των αεροπορικών εταιρειών,...

14/02/2019 14:39

Το Radisson Blu και η Sunnyseeker hotels υπέγραψαν στρατηγική συμφωνία ανάπτυξης

Έξι ξενοδοχεία και σχεδόν 1000 δωμάτια μέχρι το 2025, θα έχει στο χαρτοφυλάκιο της η εταιρεία Radisson Hotel Group, όπως προνοεί η σχετική συμφωνία την oποία υπέγραψαν με την Sunnyseeker Hotel. Η Sunnyseeker Hotels είναι συνέταιρος του Radisson Hotel στην Κύπρο από το 2015. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η εταιρεία Sunnyseekres Hotels, πρόκειται για νέα συμφωνία η οποία...

13/02/2019 17:12

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Πρώτη κατατάσσεται η Κύπρος στην απορρόφηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο το 2018, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στην ανακοίνωσή του Υπουργείου αναφέρεται ότι «σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κύπρος κατατάσσεται στην πρώτη...

09/02/2019 16:46

Αδύναμες οι τράπεζες

Μειώνει «σημαντικά» ενδεχόμενες υποχρεώσεις του κράτους η μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) στις κυπριακές τράπεζες, τονίζει ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings. Εντούτοις, ο αμερικανικός οίκος τονίζει ότι «ο τραπεζικός τομέας παραμένει αδύναμος και οι περαιτέρω μειώσεις...

09/02/2019 11:19

Υπουργός Οικονομικών

Ένα βήμα πριν τη σύσταση μιας καινούργιας, ανεξάρτητης και ενιαίας Εποπτικής Αρχής, αυτής της Αρχής Ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντάξεων βρίσκεται η Κυβέρνηση. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, η Κυβέρνηση είναι έτοιμη να αρχίσει η δημόσια διαβούλευση προκειμένου να αρχίσει...

07/02/2019 11:47

Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Τραπεζιτών ΗΒ

Οι Έλληνες και Κύπριοι επαγγελματίες στο χρηματοοικονομικό κέντρο του Σίτυ στο Λονδίνο έχουν μακρά παράδοση. Επομένως η σύσταση το 1994 της Ένωσης Ελλήνων Τραπεζιτών Ηνωμένου Βασιλείου ήταν μία φυσική εξέλιξη. Σκοπός του συνδέσμου είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των μελών και η καλύτερη δικτύωσή τους στο μεγαλύτερο...

07/02/2019 10:01

Στοιχεία Στατιστικής Υπηρεσίας

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιανουαρίου 2019 έφτασε τα 30.951 πρόσωπα. Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιανουαρίου 2019, έφτασε τα 30.951 πρόσωπα. Προστίθεται ότι με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για...

06/02/2019 11:56

Πόσα εξοικονομήθηκαν

Μείωση κατά 8 σεντ παρουσίασε τον Ιανουάριο η μέση τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μείωση στην μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης ήταν 5 σύμφωνα με το παρατηρητήριο των λιανικών τιμών καυσίμων για το μήνα Ιανουάριο 2019, που καταρτίζει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών. Ειδικότερα, σύμφωνα...

04/02/2019 13:15

Back to Top