Ελληνική Τράπεζα
Με €50 εκατ. από Pimco υπογράφηκε η συμφωνία μεταφοράς εργασιών του Συνεργατισμού

Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε απόψε ότι υπόγραψε με την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ) τη συμφωνία για την μεταφορά του καλού Συνεργατισμού στην Τράπεζα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής, βάσει του πλάνου αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η Δήμητρα Επενδυτική συμφώνησε με την τράπεζα για εγγραφή μετοχών για ποσό μέχρι και €50 εκατομμύρια με την συνολική μετοχική συμμετοχή της εταιρείας να μην είναι λιγότερη του 20,1% (υπό προϋποθέσεις) , ενώ εναπόκειται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής να διαθέσει στη Δήμητρα οποιεσδήποτε επιπρόσθετες μετοχές που θα αποκτηθούν. Παράλληλα η εταιρεία Bravo Strategies III (επενδυτικό ταμείο της Pimco) θα εγγραφεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης για 71,43 εκατομμύρια μετοχές, που θα αντιπροσωπεύουν το 17,3% του μετοχικού κεφαλαίου έναντι €50 εκατομμυρίων.

Το κεφαλαιακό πλάνο, €50 εκατομμύρια από Pimco
H αύξηση του κεφαλαίου της Ελληνικής θα είναι €150 εκατ., εκ ων οποίων τα €50 εκατ θα προέλθουν από ιδιωτική τοποθέτηση.
Η εταιρεία, αναφέρεται, προτίθεται να προχωρήσει με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €150εκατ. με τιμή εγγραφής €0,70 ανά μετοχή σε μετρητά (η «Αύξηση Κεφαλαίου»), εκ των οποίων τα €100 εκατ. θα είναι μέσω έκδοσης προτιμησιακών δικαιωμάτων στους υπάρχοντες μετόχους (δικαιώματα προτίμησης) και €50 εκατ.μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στην BSIII.

Όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η εταιρεία έχει συμφωνήσει με την Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Δήμητρα») για εγγραφή μετοχών για ποσό μέχρι € 50 εκ. κατά την εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης.

Δυνάμει της συμφωνίας εγγραφής μετοχών η Δήμητρα δεσμεύεται να εξασκήσει το αναλογικό ποσοστό των δικαιωμάτων προτίμησής της σε όλους τους μετόχους. Στο βαθμό που μετοχές δεν θα αποκτηθούν από άλλους κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης, η εταιρεία έχει συμφωνήσει να διαθέσει στη Δήμητρα τέτοιο αριθμό πρόσθετων μετοχών που χρειάζονται, ούτως ώστε η Δήμητρα να έχει συνολική μετοχική συμμετοχή όχι λιγότερη από 20,1% κατά την ολοκλήρωση της αύξησης Κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι διαθέσιμος ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών - σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η συμμετοχή της Δήμητρα θα είναι χαμηλότερη από 20,1%).

Παράλληλα, όπως αναφέρεται, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, κατά την απόλυτη κρίση του, να διαθέσει στη Δήμητρα οποιεσδήποτε επιπρόσθετες μετοχές που δεν θα αποκτηθούν με την έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης, για συνολικό ποσό μέχρι €50 εκατ. (που συμπεριλαμβάνει και το ποσό που αφορά τις υπόλοιπες μετοχές που θα αποκτήσει η Δήμητρα με την αύξηση κεφαλαίου).

Επίσης, η εταιρεία έχει συμφωνήσει με την BSIII ότι η BSIII θα εγγραφεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (private placement) για 71.428.572 μετοχές (που αντιπροσωπεύουν το 17.3% του μετοχικού κεφαλαίου μετά την ολοκλήρωση) έναντι συνολικού τιμήματος € 50 εκατ.

Περίμετρος €10,3 δις
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα αποκτηθούν ισολογισμός μεγέθους €10,3δις ( ή €10,0 δις λαμβάνοντας υπόψη την εύλογη αξία και άλλες προσαρμογές) ως επίσης και συγκεκριμένες εργασίες της ΣΚΤ που σχετίζονται με την περίμετρο.

Ο ισολογισμός αποτελείται από χαρτοφυλάκιο κυρίως εξυπηρετούμενων δανείων (καθαρά δάνεια €4,6 δις, Ομόλογα της Κυπριακής Κυβέρνησης € 4,1 δις, μετρητά €1.6δις, καταθέσεις πελατών €9,7 δις και ορισμένες άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία.

Οι όροι της απόκτησης θα περιλαμβάνουν σχέδιο προστασίας περιουσιακών στοιχείων («ΣΠΠΣ»), που παρέχεται από την ΣΚΤ. Οι υποχρεώσεις της ΣΚΤ κάτω από το ΣΠΠΣ, την ΣΜΕ και την μεταβατική συμφωνία υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας και της ΣΚΤ, θα είναι εγγυημένες από την Κυπριακή Δημοκρατία, βάσει της συμφωνίας εγγύησης που θα συναφθεί πριν από την ολοκλήρωση της Απόκτησης, όπως αναφέρεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Εταιρεία συμφώνησε να καταβάλει στην ΣΚΤ το ποσό των €74 εκατ. σε μετρητά, ως αντίτιμο για την καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων της περιμέτρου της Απόκτησης, που είναι €247εκατ.

Σημαντική έκθεση σε κυβερνητικά ομόλογα
Αναφορικά με την έκθεση της τράπεζας σε κυπριακά κυβερνητικά ομόλογα (ΚΚΟ, €4,1 δις. και μέση σταθμισμένη απόδοση 2,6%) , η τράπεζα αναφέρει πως σε συνδυασμό με το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο της Ελληνικής, η εταιρεία θα κατέχει ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο ΚΚΟ αξίας € 4,6 δις. και μέση σταθμισμένη απόδοση 2,7%.

«Η εταιρεία θα έχει σημαντική έκθεση σε ΚΚΟ και σχεδιάζει να διατηρήσει τα εγχώρια ΚΚΟ (€ 4,0 δισ.) μέχρι τη λήξη τους», αναφέρεται. Ειδικότερα, ΚΚΟ ύψους €1,6 δις ΚΚΟ (ή το 36% του συνολικού υπολοίπου) λήγουν μέχρι το τέλος του 2019 και ΚΚΟ €1,4 δις (ή το 32% του συνολικού υπολοίπου) λήγουν μέχρι τα τέλη του 2021.

Σημειώνεται ότι με βάση τις τρέχουσες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, τα ΚΚΟ που κατέχει η εταιρεία δεν είναι επιλέξιμα ως εξασφάλιση για πιστωτικές πράξεις στο ευρωσυστήμα.

Η Τράπεζα διαβεβαιώνει πως η κεφαλαιακή της θέση «μετά την εκτέλεση του κεφαλαιακού πλάνου, θα είναι επαρκής ώστε να ικανοποιούνται οι εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις για μια τέτοια έκθεση».

Το προφίλ του δανειακού χαρτοφυλακίου μεταφέρεται
Σύμφωνα με την τράπεζα, το δανειακό χαρτοφυλάκιο που θα αποκτηθεί ανέρχεται σε € 4,1 δις καθαρών εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και €0,5 δις καθαρών μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων («ΜΕΧ»). Περίπου το 45% των καθαρών δανείων που θα αποκτηθεί αφορά δάνεια εξασφαλισμένα με υποθήκη, περίπου το 33% αφορά καταναλωτικά δάνεια, περίπου το 15% αφορά επιχειρηματικά δάνεια και το υπόλοιπο 7% αφορά κρατικά δάνεια.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί το δανειακό χαρτοφυλάκιο θα καλύπτεται από δύο Σχέδια Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (ΣΠΠΠΣ) για ενδεχόμενες μελλοντικές ζημιές.

Το πρώτο ΣΠΠΣ καλύπτει ΜΕΧ (καθαρές) ύψους € 0,5 δις και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ύψους € 1,0 δις (καθαρές) που ταξινομούνται στο Στάδιο 1 και Στάδιο 2 σύμφωνα με τους όρους του Δ.Π.Χ.Α. 9.

Το ΣΠΠΣ2 περιλαμβάνει εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ύψους € 1,1 δις, ταξινομημένες στο Στάδιο 1 και Στάδιο 2 σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.A. 9.

Η εταιρεία αναφέρει ότι θα λάβει πιστωτική προστασία διαμέσου κάθετης κατανομής απώλειας ζημιών κατά 90% από την ΣΚΤ, της οποίας οι υποχρεώσεις θα εγγυηθούν από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι διάρκειες των ΣΠΠΣ1 και ΣΠΠΣ2 είναι 12 και 10 έτη αντίστοιχα, ενώ το ποσό που καλύπτεται από το ΣΠΠΣ θα υπόκειται σε μείωση πέραν του 50% μέσα σε 5 χρόνια αν πληρούνται όλες οι δεσμεύσεις και αν επιπρόσθετα η Εταιρεία εξασκήσει τα δικαιώματα της για περαιτέρω απόσυρση περιουσιακών στοιχείων από το ΣΠΠΣ.

Ενοποιημένη Οντότητα και Προοπτικές
Η απόκτηση αναμένεται να επιταχύνει τη στρατηγική της εταιρείας για ενίσχυση των δραστηριοτήτων της σε όλη την Κύπρο με μια διευρυμένη και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση. Η περίμετρος της απόκτησης είναι συμπληρωματική με το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας, διαφοροποιώντας το υφιστάμενο δανειακό χαρτοφυλάκιό της, που εστιάζεται σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να εδραιώσει την παρουσία της στον τομέα της λιανικής τραπεζικής. Υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της απόκτησης, η εταιρεία αναμένεται ότι θα έχει μερίδιο αγοράς εξυπηρετούμενων δανείων περίπου 22% και μερίδιο αγοράς καταθέσεων πελατών περίπου 31%, εδραιώνοντάς την ως βασικό τραπεζικό πυλώνα λιανικής και ΜΜΕ στην κυπριακή οικονομία.

Η Εταιρεία αναμένεται να επεκτείνει τις υπηρεσίες της στους περίπου 400.000 πελάτες της ΣΚΤ (εκ των οποίων κάποιοι είναι και πελάτες της εταιρείας), οι οποίοι σε συνδυασμό με την υφιστάμενη πελατειακή της βάση, θα την οδηγήσουν στην εξυπηρέτηση των περισσότερων κυπριακών νοικοκυριών, όπως αναφέρεται.

Η απόκτηση αναμένεται να πετύχει μείωση του δείκτη ΜΕΧ της εταιρείας, από 52% σε 25%, ενώ ο δείκτης Τέξας6 (Texas ratio) αναμένεται να βελτιωθεί από 115% σε περίπου 100%.

Ως αποτέλεσμα, το χρηματοοικονομικό προφίλ της Εταιρείας αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά, επιτρέποντάς της να επικεντρωθεί στις κύριες στρατηγικές πρωτοβουλίες της.

Οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι της εταιρείας μετά την απόκτηση περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

Ποιότητα χαρτοφυλακίου: Μείωση του δείκτη ΜΕΧ11 κάτω του 20%, με διατήρηση του δείκτη κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις γύρω στο 55%. Κόστος του κινδύνου κάτω από 1%.

Χρηματοδότηση: Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις άνω του 55%.

Κερδοφορία: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ως % του μέσου όρου του συνόλου περιουσιακών στοιχείων) άνω του 2.3%, με τον δείκτη εξόδων προς έσοδα κάτω του 55%. Απόδοση ιδίων κεφαλαίων σε χαμηλά διπλά ψηφία (low double digit)

Κεφαλαίο: Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) 14% . Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 17.0%,
Προσωπικό: Οι υπάλληλοί θα είναι περίπου 2500.

Send to Facebook

Σύνδεσμος Καταθετών της πρώην Λαϊκής Τράπεζας

Στο ένα τέταρτο της αξίας έχουν υποχωρήσει τα περιουσιακά στοιχεία της πρώην Λαϊκής Τράπεζας, η οποία βρίσκεται εδώ και έξι χρόνια σε διαδικασία εκκαθάρισης με την Κεντρική Τράπεζα ως αρχή εξυγίανσης, αναφέρει ο Σύνδεσμος Καταθετών της πρώην Λαϊκής Τράπεζας (ΣΥΚΑΛΑ), θεωρώντας συνυπεύθυνους την εκτελεστική και την νομοθετική...

19/09/2018 17:01

Χάρης Γεωργιάδης

Περισσότερο από πεντέμισι φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση σήμερα 10ετούς κυπριακού Ευρωπαϊκού Μεσοπρόθεσμου Ομολόγου (ΕΜΤΝ) με την Κυπριακή Δημοκρατία να αντλεί ποσό ύψους €1,5 δισεκατομμύριο με επιτόκιο 2,4%. Στην πρώτη δήλωση του μέσω Twitter μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης, ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης χαρακτηρίζει...

18/09/2018 19:57

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Τα κυπριακά κυβερνητικά χρεόγραφα καθίστανται και πάλι αποδεκτά ως εξασφάλιση για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος, ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης της πιστοληπτικής διαβάθμισης της Κυπριακής Δημοκρατίας από ΒΒ+ σε ΒΒΒ- με σταθερή προοπτική, από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor’s, τονίζει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου...

17/09/2018 21:02

Χάρης Γεωργιάδης

Με την αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα κλείνει ουσιαστικά ένας κύκλος, ενώ δικαιώνονται οι προσπάθειες των συμπολιτών μας και των παραγωγικών δυνάμεων, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης. Σε δηλώσεις του στο Υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με τη χθεσινή αναβάθμιση από τους Standard&...

15/09/2018 12:19

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα

Μετά από εντατικές επαφές και συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και την πρώην ΣΚΤ και μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2018, όπως έχει τροποποιηθεί, συμφωνήθηκε η μεταφορά στην Ελληνική Τράπεζα 4559 νέων διευκολύνσεων παρατραβήγματος, αναφέρει με σημερινή της ανακοίνωση η Τράπεζα. Σύμφωνα με την...

13/09/2018 11:15

Στατιστική Υπηρεσία

Μείωση κατά 14% σημείωσε το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου το πρώτο εξάμηνο του 2018 και ανήλθε στα €1.982,3 εκ. σε σύγκριση με €2.303,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου. Η μείωση του ελλείμματος ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των συνολικών εξαγωγών αγαθώς (σε τρίτες χώρες και κράτη...

13/09/2018 07:37

Cystat

Αύξηση 4,3% παρουσίασε σε ετήσια βάση το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν το 2ο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για την απασχόληση για σκοπούς εθνικών λογαριασμών. Με βάση τα στοιχεία της Cystat, το 88,2% της συνολικής απασχόλησης προέρχεται από υπαλλήλους οι οποίοι το 2ο τρίμηνο του έτους...

11/09/2018 20:24

Στατιστική Υπηρεσία

Στις 33.947 έφθασαν οι πωλήσεις μηχανοκινήτων οχημάτων την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου του τρέχοντος έτους, παρουσιάζοντας άνοδο σε ποσοστό 16,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, από τις 33.947 πωλήσεις του οκταμήνου, ποσοστό 63,4% ήτοι 21.356 αντιστοιχούσε σε πωλήσεις μεταχειρισμένων...

11/09/2018 06:59

Πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Ο κόσμος είναι σήμερα λιγότερο καλά εξοπλισμένος για να αντιμετωπίσει μια μεγάλη οικονομική κρίση από ό,τι ήταν πριν από μια δεκαετία, τόνισε ο πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Ντομινίκ Στρος Καν, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ποσοτική χαλάρωση (QE) εξυπηρετεί τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη.

09/09/2018 16:01

Τμήμα Φορολογίας

  Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει σε ανακοίνωσή του ότι, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους φορολογουμένους, αλλά και για λόγους καλύτερης και ταχύτερης επικοινωνίας μαζί τους, το Έντυπο ΤΦ 1006 (Υπενθύμιση για Παράλειψη Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης Φ.Π.Α.) δεν θα αποστέλλεται...

07/09/2018 19:51

Χάρης Γεωργιάδης

"Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο όσον αφορά την πορεία της οικονομικής διακυβέρνησης", δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης (Eurogroup) που διεξάγεται στη Βιέννη. Όπως είπε ο Υπουργός, "προκύπτουν ζητήματα από το Brexit, τα οποία θα συζητηθούν...

07/09/2018 11:22

Στατιστική Υπηρεσία

Στο 2,5% διαμορφώθηκε τον Αύγουστο του 2018 ο ετήσιος πληθωρισμός, σε σχέση με 2,3% τον προηγούμενο μήνα, ενισχυμένος από τις σημαντικές αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρισμού και των καυσίμων. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, ο πληθωρισμός για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου του τρέχοντος έτους παρουσίασε αύξηση 0,9% την αντίστοιχη...

06/09/2018 14:25

Back to Top