Παύλος Ιωάννου
Έκκληση Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου για έγκαιρη υποβολή παραπόνων

Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου, με σημείωμά του, ενημερώνει τους καταναλωτές για τη σημασία της έγκαιρης υποβολής των παραπόνων τους στο γραφείο του. Όπως αναφέρει, η έγκαιρη αυτή υποβολή καθιστά θεσμικά εφικτό στον Επίτροπο να επιληφθεί του παραπόνου τους, και στους Καταναλωτές να απολαμβάνουν τις δυνατότητες εξώδικης διευθέτησης των διαφορών τους με Χρηματοοικονομικές Επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρεται στο σημείωμα, ένα όχι αμελητέο ποσοστό των παραπόνων πολιτών κατά χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων τα οποία υποβάλλονται στο γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, δεν εξετάζονται επί της ουσίας τους διότι, από τη μελέτη των στοιχείων που κατατίθενται στο σχετικό φάκελο, προκύπτει ότι το υποβληθέν παράπονο, σε ό,τι αφορά το χρόνο υποβολής του, δεν πληροί τα κριτήρια εγκαιρότητας.

Όπως αναφέρεται, ο νόμος καθορίζει συγκεκριμένη διαδικασία την οποία ο καταναλωτής οφείλει να ακολουθήσει πριν την υποβολή παραπόνου προς εξέταση από τον Επίτροπο. Η διαδικασία αυτή συνίσταται σε ένα χρονοδιάγραμμα ενεργειών τις οποίες ο καταναλωτής που προτίθεται να υποβάλει παράπονο στον Επίτροπο για να εξεταστεί νομίμως, οφείλει να διεκπεραιώσει και μάλιστα εντός του υπό του Νόμου καθοριζόμενο χρονικό πλαίσιο.

Η εκτέλεση των ενεργειών αυτών, στο χρονικό πλαίσιο που τίθεται από τον Νόμο και νοουμένου ότι το ισχυριζόμενο ζημιογόνο γεγονός ικανοποιεί το χρονικό περιορισμό των 22 μηνών, όπως διατυπώνεται από το άρθρο 9(3) (γ) του Νόμου εγκαθιδρύουν το δικαίωμα στον Καταναλωτή για νόμιμη υποβολή παραπόνου στον Επίτροπο και δημιουργούν κατά Νόμο, υποχρέωση του ιδίου να επιληφθεί του παραπόνου σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του.

Ο Καταναλωτής που έχει παράπονο εναντίον χρηματοοικονομικής επιχείρησης, δύναται να το υποβάλει γραπτώς στη χρηματοοικονομική επιχείρηση, εντός προθεσμίας δεκαπέντε μηνών(15) από την ημερομηνία που έλαβε γνώση ή που λογικά θα έπρεπε να είχε λάβει γνώση της επιβλαβούς, κατά την άποψή τα του, πράξης ή παράλειψης της χρηματοοικονομικής επιχείρησης ή του γεγονότος ότι είχε έρεισμα για υποβολή παραπόνου.

Η χρηματοοικονομική επιχείρηση γνωστοποιεί τη λήψη του παραπόνου εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών (15) από της ημερομηνίας παραλαβής του παραπόνου και απαντά στον Καταναλωτή επί του παραπόνου εντός προθεσμίας τριών μηνών (3) από της ημερομηνίας παραλαβής του.

Σε περίπτωση που η χρηματοοικονομική επιχείρηση απαντήσει εντός της προθεσμίας και ο Καταναλωτής δεν ικανοποιείται από την απάντηση, τότε δύναται, εντός (4) μηνών από την ημερομηνία που έλαβε την απάντηση της χρηματοοικονομικής επιχείρησης, να υποβάλει το παράπονό του στον Επίτροπο.

Σε περίπτωση που δεν απαντήσει στον καταναλωτή εντός της προθεσμίας, τότε ο καταναλωτής δύναται, εντός (4) μηνών από της ημερομηνίας που η χρηματοοικονομική επιχείρηση όφειλε να απαντήσει στον Καταναλωτή, να υποβάλει το παράπονό του στον Επίτροπο.

Με βάση τα πιο πάνω, ο καταναλωτής πριν υποβάλει στον Επίτροπο το παράπονο εναντίον χρηματοοικονομικής επιχείρησης, οφείλει πρώτα να προβεί στις εξής ενέργειες:

  1. Να υποβάλει το παράπονο του γραπτώς[4] στη χρηματοοικονομική επιχείρηση εναντίον της οποίας στρέφεται. Μάλιστα δε, η εν λόγω γραπτή υποβολή του παραπόνου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός (15) μηνών από τη στιγμή (ημερομηνία) κατά την οποία συντελέστηκε, το κατά την άποψή του, επιβλαβές γεγονός το οποίο δημιουργεί έρεισμα (δηλαδή το λόγο ή την ανάγκη), υποβολής του παραπόνου.
  2. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής από τον καταναλωτή του παραπόνου στην επιχείρηση, η τελευταία οφείλει να γνωστοποιήσει προς τον Παραπονούμενο, λήψη του παραπόνου. Αν εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής του παραπόνου, η επιχείρηση αποτύχει να απαντήσει στον καταναλωτή επί της ουσίας του παραπόνου, ή η απάντηση δεν ικανοποιεί τον Καταναλωτή, δημιουργείται αμέσως το δικαίωμα για υποβολή του παραπόνου στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο.
  3. Η διάρκεια ισχύος των κατά τα ανωτέρω δικαιωμάτων του Καταναλωτή να προσφύγει, με υποβολή παραπόνου, στον Επίτροπο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες. Επομένως, εάν καταναλωτής ο οποίος κατοχύρωσε δικαίωμα υποβολής παραπόνου στον Επίτροπο, αποτυγχάνει να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα του εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών και υποβάλει παράπονο στον Επίτροπο μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, απαγορεύεται στον Επίτροπο να εξετάσει το παράπονό του.


Τεχνικές Διευκρινήσεις
Όπως αναφέρεται, ο Καταναλωτής έχει δικαίωμα Υποβολής Παραπόνου στη Χρηματοοικονομική Επιχείρηση οποιαδήποτε στιγμή αποφασίσει. Ωστόσο, απαγορεύεται από το Νόμο ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος να εξετάζει παράπονα για τα οποία το ζημιογόνο γεγονός επισυνέβηκε 22 μήνες πριν την υποβολή τους στο Γραφείο του.

Send to Facebook

Ecofin

Πέντε συστάσεις για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες στην Κύπρο απευθύνει η Κομισιόν, στη βάση των ετήσιων εθνικών συστάσεων και οι οποίες περιέχονται στο ειδικό κείμενο των συστάσεων για την Κύπρο που διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο των Κρατών Μελών σήμερα και θα συζητηθεί από το Ecofin. Αναλυτικά, η Κομισιόν ζητά από την Κύπρο...

23/05/2018 14:47

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε συνεδρία της ημερομηνίας 16 Μαΐου 2018, αποφάσισε, δυνάμει του Άρθρου 6(5)(ι) του περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμου του 2016, την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ από σήμερα 16 Μαΐου 2018. «Η αναστολή διαπραγμάτευσης...

16/05/2018 10:46

Οίκος αξιολόγησης

Σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης των καταθέσεων και των μη εξασφαλισμένων δανείων των ελληνικών τραπεζών Alpha Bank AE και Eurobank Ergasias S.A. στο Caa2 από Caa3, προχώρησε το απόγευμα ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody`s Investors Service. Ο οίκος σημειώνει ότι οι αξιολογήσεις της Alpha Bank συνεχίζουν να έχουν θετικές προοπτικές, ενώ...

23/05/2018 06:54

Οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης

Πιστωτικά θετική για τις κυπριακές τράπεζες, χαρακτηρίζει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s, την πρώτη χορήγηση άδειας από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, για πώληση δανείων, στην B2Kapital Cyprus Ltd. «Η χορήγηση άδειας, η πρώτη από την Κεντρική Τράπεζα, είναι πιστωτικά θετική (credit positive), διότι θα ενισχύσει τη συλλογή χρεών...

22/05/2018 07:02

Ελληνική οικονομία

Συμφωνία σε επίπεδο προσωπικού ως προς τα μέτρα και τις κινήσεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της 4ης και τελευταίας αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος, επιτεύχθη σήμερα μεταξύ ελληνικών αρχών και των ευρωπαϊκών θεσμών. Σε αυτή την ανακοίνωση προχώρησαν από κοινού ο ESM και η Κομισιόν στις 19:20 (ώρα κεντρικής ευρώπης)...

20/05/2018 00:19

CYREIT Variable Capital Investment Company Plc

Εισήχθησαν σήμερα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 175.393 μετοχές του Επενδυτικού Ταμείου Ακινήτων, που δημιούργησε η Τράπεζα Κύπρου, με την ονομασία CYREIT Variable Capital Investment Company Plc, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της τράπεζας για επιτάχυνση της μη οργανικής βελτίωσης του ισολογισμού της. Το επενδυτικό ταμείο, στο χαρτοφυλάκιου του...

18/05/2018 21:26

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) και το υψηλό επίπεδο του δημόσιου και του ιδιωτικού χρέους, εξακολουθούν να αποτελούν τα πιο σημαντικά ευάλωτα σημεία της οικονομίας, παρά τη βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών, τονίζει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) σε έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας...

18/05/2018 06:40

Τουρισμός

Στις 683.581 ανήλθαν οι τουριστικές αφίξεις την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου του 2018 σηματοδοτώντας νέο ρεκόρ αφίξεων για την πρώτη τετραμηνία του έτους. Όπως αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, οι αφίξεις τουριστών παρουσίασαν αύξηση 19,5%, ξεπερνώντας τις αφίξεις που καταγράφηκαν...

17/05/2018 13:36

Τουρκική οικονομία

Είναι η πρώτη φορά που οι επενδυτές δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι από την προοπτική μιας ακόμη εκλογικής νίκης του Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν εκτιμά το πρακτορείο Bloomberg. Οι ρευστοποιήσεις στο τουρκικό χρηματιστήριο έχουν αυξηθεί ενόψει των εκλογών και η ισοτιμία της λίρα καταγράφει ιστορικά χαμηλά, ενώ οι αποδόσεις...

17/05/2018 06:51

Κεντρική Τράπεζα

Ικανοποίηση εκφράζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για τις τροποποιήσεις, οι οποίες εισάγονται στον βασικό νόμο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) με τις οποίες προωθούνται εκ βάθρων αλλαγές στη δομή της διακυβέρνησης της εθνικής εποπτικής αρχής. Το σημαντικό είναι πως το σχέδιο νόμου, που υπεβλήθη από το Υπουργείο...

16/05/2018 06:39

Στατιστική Υπηρεσία

Στο 3,8% διαμορφώθηκε σε ετήσια βάση ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας το πρώτο τρίμηνο του 2018, με βάση την προκαταρκτική εκτίμηση (flash estimate) που δημοσιοποίησε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία. Η επίδοση της οικονομίας το πρώτο τρίμηνο τους έτους, βρίσκεται εντός των προβλέψεων του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο εκτιμά...

15/05/2018 13:30

Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής

Η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής ενέκρινε αποδεσμεύσεις κονδυλίων ύψους €605.791 που αφορούν την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και το Υπουργείο Εσωτερικών. Ενώπιον της Επιτροπής ήταν και αποδέσμευση €100.000 για την Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου. Για το θέμα ζητήθηκαν περαιτέρω στοιχεία. Η Επιτροπή...

14/05/2018 16:22

Back to Top