Αξιολόγηση ΚΕΠΕΥ
Τα όρια των κριτηρίων που ορίζουν ποια ΚΕΠΕΥ θεωρείται «σημαντική», καθορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Τα όρια των κριτηρίων που ορίζουν ποια Κυπριακή Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) θεωρείται «σημαντική ΚΕΠΕΥ» και τη συχνότητα αξιολόγησης επανακαθορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με σημερινή της νέα εγκύκλιο, η οποία αντικαθιστά την εγκύκλιο Ε081, η οποία εκδόθηκε στις 28 Ιουλίου 2015.

Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο η ΕΚΚ αναφέρει ότι η πολιτική της είναι η εφαρμογή ενός αντικειμενικού ορισμού με προκαθορισμένα όρια τα οποία να καθορίζουν ποια ΚΕΠΕΥ θεωρείται σημαντική για σκοπούς των απαιτήσεων του σημείου Α.1 κατωτέρω.

A. Νομικό Πλαίσιο - Ιστορικό
1. Σύμφωνα με τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’) και την Οδηγία ΟΔ144-2014-14 για την προληπτική εποπτεία των ΕΠΕΥ (‘η Οδηγία’), προκύπτουν απαιτήσεις οι οποίες έχουν περιορισμένη εφαρμογή σε ΚΕΠΕΥ βάση του μεγέθους, της εσωτερικής οργάνωσης και της φύσης, κλίμακας και πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων τους. Οι εν λόγω απαιτήσεις προβλέπονται:
i. Στο Άρθρο 12(5) του Νόμου για τους περιορισμούς στην κατοχή θέσεων σε διοικητικά συμβούλια.
ii. Στο Άρθρο 18A(2)(α) του Νόμου για τη σύσταση επιτροπής υποψηφιοτήτων.
iii. Στην Παράγραφο 6 της Οδηγίας για τη σύσταση επιτροπής κινδύνων.
iv. Στην Παράγραφο 22 της Οδηγίας για τη σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής αμοιβών.

Ορισμός του όρου `σημαντική ΚΕΠΕΥ’
Σύμφωνα με την ΕΚΚ, ΚΕΠΕΥ θεωρείται ‘σημαντική ΚΕΠΕΥ’, αν σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελεγμένων οικονομικών της καταστάσεων, πληροί ένα ή περισσότερα, από τα ακόλουθα κριτήρια:

Σύνολο Ενεργητικού > 43 εκατομμυρίων ευρώ, ετήσια τέλη/έσοδα από προμήθειες/κύκλος εργασιών (net trading income) > 50 εκ. ευρώ, χρήματα πελατών > 35 εκ. ευρώ και περιουσιακά στοιχεία πελατών > 750 εκ. ευρώ.

Η ΕΚΚ αναφέρει ότι οι ΚΕΠΕΥ οφείλουν, εντός τεσσάρων μηνών από το τέλος του οικονομικού τους έτους, να εκτιμήσουν κατά πόσο έχουν καταστεί «σημαντική ΚΕΠΕΥ» χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των ελεγμένων οικονομικών τους καταστάσεων.

Αν μία ΚΕΠΕΥ πληροί τα κριτήρια της ‘σημαντικής ΚΕΠΕΥ’ τότε θεωρείται ‘σημαντική ΚΕΠΕΥ’ μέχρι την επόμενη αξιολόγηση που γίνεται με βάση τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του επόμενου έτους, προσθέτει.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι εάν μία ΚΕΠΕΥ διαπιστώσει ότι έχει καταστεί «σημαντική ΚΕΠΕΥ», οφείλει άμεσα να προβεί σε ρυθμίσεις για να θεσπίσει και να εφαρμόσει υγιείς, αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες στρατηγικές, διαδικασίες και συστήματα για την επίτευξη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται για τις «σημαντικές ΚΕΠΕΥ».

Κατά περίπτωση, η ΕΚΚ αναφέρει ότι αν κρίνει σκόπιμο, δύναται να απαιτήσει από την ΚΕΠΕΥ η οποία δεν πληροί οποιοδήποτε από τα κριτήρια, να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις «σημαντικές ΚΕΠΕΥ».

Αναφέρει επίσης ότι ΚΕΠΕΥ δύναται με αίτημά της στην ΕΚΚ να ζητήσει εξαίρεση από ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια, εάν θεωρεί ότι μία ή περισσότερες από τις απαιτήσεις διακυβέρνησης του σημείου 1 ανωτέρω, που ισχύουν για τις «σημαντικές ΚΕΠΕΥ», είναι δυσανάλογες σε σχέση με αυτήν.

Η ΕΚΚ αναφέρει ότι το αίτημα υποβάλλεται γραπτώς και η ΕΚΚ αναμένει από την ΚΕΠΕΥ να αποδείξει, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, την εσωτερική οργάνωση και τη φύση, κλίμακα και πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της, γιατί δεν πρέπει να θεωρείται «σημαντική ΚΕΠΕΥ».

Αναφέρεται ότι σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, η ΚΕΠΕΥ θεωρείται μη «σημαντική ΚΕΠΕΥ» μόνο για σκοπούς εφαρμογής της συγκεκριμένης απαίτησης διακυβέρνησης και σημειώνεται ότι για την αποφυγή αμφιβολιών, η εν λόγω ΚΕΠΕΥ εξακολουθεί να θεωρείται «σημαντική ΚΕΠΕΥ» για σκοπούς των άλλων απαιτήσεων διακυβέρνησης που ισχύουν για τις «σημαντικές ΚΕΠΕΥ».

Τέλος, η ΕΚΚ αναφέρει ότι η ΚΕΠΕΥ οφείλει να ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή όταν καταστεί «σημαντική ΚΕΠΕΥ» και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις «σημαντικές ΚΕΠΕΥ», υποβάλλοντας επίσης τη νέα οργανωτική της δομή.

Send to Facebook

Ανάκαμψη ελληνικής οικονομίας

Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας σε "Β-" από "CCC" προέβη η Fitch Ratings, με θετική προοπτική (outlook). Όπως επισημαίνεται στο δελτίο Τύπου του οίκου αξιολόγησης: Ο οίκος Fitch πιστεύει ότι η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους θα βελτιωθεί σταθερά, υποστηριζόμενη από τη συνεχή συμμόρφωση με τους όρους του προγράμματος...

19/08/2017 09:48

Αναδρομική φορολογία

Ο Υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας δήλωσε ότι η απαίτηση της Κομισιόν για αναδρομική φορολόγηση της Apple, ύψους 13 δισ. ευρώ ήταν αδικαιολόγητη, παρόλα αυτά το Δουβλίνο θα εισπράξει το ποσό, αν και σύμφωνα με τον Paschal Donohoe, δεν είναι δουλειά του. Σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Φράνκφουρτερ Αλγκεμάινε Τσάιτουνγκ,...

17/08/2017 07:07

Οικόπεδα και χωράφια σε πλειστηριασμό

Έντεκα ακίνητα βγάζει σε πλειστηριασμό στις 14 Σεπτεμβρίου η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, για λογαριασμό της ΣΠΕ Λακατάμιας – Δευτεράς και της ΣΠΕ Στροβόλου. Πρόκειται, όπως παρουσιάζονται σε καταχωρήσεις στον Τύπο, για οικόπεδα και χωράφια στη Λακατάμια, στους Αγίους Τριμιθιάς, στον Άγιο Επιφάνιο Ορεινής, στην Περιστερώνα,...

13/08/2017 15:16

Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η οικονομία της ΕΕ μεγεθύνεται για πέμπτο συνεχές έτος, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανακοίνωσή της με αφορμή τα δέκα χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Στην ΕΕ, σημειώνεται, η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008, οι τράπεζες είναι ισχυρότερες, οι επενδύσεις ανακάμπτουν και τα δημόσια...

11/08/2017 06:53

Θετικά αποτελέσματα ταμείου

Σημαντική αύξηση παρουσίασε το ταμείο του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών (ΣΕΚ) την τριετία 2014-2017. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβουλίου, κατά την 30/4/2014 το υπόλοιπο του λογαριασμού του ΣΕΚ βρισκόταν στις €223.287, προϊόν 27 ολόκληρων χρόνων, και μετά από 3 περίπου χρόνια, στις 30/6/2017 το υπόλοιπο αυξήθηκε στις €524.961. Το ΣΕΚ...

10/08/2017 06:38

Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Μείωση καταγράφει το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου για τον Ιούνιο του 2017, το οποίο διαμορφώθηκε στα €304,9 εκ με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις, που έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Το έλλειμμα εμφανίζεται μειωμένο τόσο σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες του 2017 όσο και σε σχέση με τον Ιούνιο...

09/08/2017 15:33

Έφορος Εταιρειών

Σε επίπεδα πριν το "κούρεμα" καταθέσεων το Μάρτιο του 2013 και συγκεκριμένα σε επίπεδα Φεβρουαρίου του 2013 ανήλθαν τον Ιούλιο του 2017, σε ετήσια βάση, οι αιτήσεις εγγραφής νέας εταιρείας, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αιτήσεων για εγγραφή νέας εταιρείας...

07/08/2017 10:52

Ελληνική οικονομία

Πιο πρακτική για τους πολίτες είναι η αναπροσαρμογή του σωρευτικού μηνιαίου ορίου ανάληψης στα 1.800 ευρώ, αναφέρει το ελληνικό υπουργείο Οικονομικών, καταλογίζοντας "άγνοια της ουσίας του ζητήματος και της φάσης της διαδικασίας στην οποία βρισκόμαστε" σε όσους αντέδρασαν σχετικά με την υπουργική απόφαση για την περαιτέρω χαλάρωση...

05/08/2017 07:01

Στατιστική Υπηρεσία

Αρνητικός πληθωρισμός 0,7% καταγράφηκε για πρώτη φορά φέτος τον Ιούλιο, σύμφωνα με σημερινά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) τον Ιούλιο του 2017 μειώθηκε κατά 1,16 μονάδες και έφτασε στις 98,03 μονάδες σε σύγκριση με 99,19 μονάδες τον Ιούνιο 2017. Σε σχέση με τον Ιούλιο 2016 ο ΔΤΚ μειώθηκε κατά...

03/08/2017 15:06

Μέχρι και 6% μείωση στους λογαριασμούς

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 μπαίνουν σε εφαρμογή οι νέες διατιμήσεις της ΑΗΚ οι οποίες εγκρίθηκαν την Τρίτη με την Απόφαση Αρ. 159/2017, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και θα αφορούν την περίοδο μέχρι το τέλος του 2017. Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της ΑΗΚ, οι νέες διατιμήσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ (www.eac.com.cy)...

03/08/2017 00:31

Υπουργείου Εργασίας

Όλα τα Γενικά Καταστήματα την Τρίτη, 15 Αυγούστου 2017, θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η ρύθμιση αυτή, σημειώνεται, γίνεται σύμφωνα με την περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης...

02/08/2017 10:20

Μητρική εταιρία της Τράπεζας Κύπρου

Πραγματοποιείται την Τρίτη 29 Αυγούστου η πρώτη Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, μητρικής εταιρίας της Τράπεζας Κύπρου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας, η ΕΓΣ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρίας, στην οδό Στασίνου 51 στο Στρόβολο, θα κληθεί να...

01/08/2017 07:00

Back to Top