Αξιολόγηση ΚΕΠΕΥ
Τα όρια των κριτηρίων που ορίζουν ποια ΚΕΠΕΥ θεωρείται «σημαντική», καθορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Τα όρια των κριτηρίων που ορίζουν ποια Κυπριακή Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) θεωρείται «σημαντική ΚΕΠΕΥ» και τη συχνότητα αξιολόγησης επανακαθορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με σημερινή της νέα εγκύκλιο, η οποία αντικαθιστά την εγκύκλιο Ε081, η οποία εκδόθηκε στις 28 Ιουλίου 2015.

Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο η ΕΚΚ αναφέρει ότι η πολιτική της είναι η εφαρμογή ενός αντικειμενικού ορισμού με προκαθορισμένα όρια τα οποία να καθορίζουν ποια ΚΕΠΕΥ θεωρείται σημαντική για σκοπούς των απαιτήσεων του σημείου Α.1 κατωτέρω.

A. Νομικό Πλαίσιο - Ιστορικό
1. Σύμφωνα με τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’) και την Οδηγία ΟΔ144-2014-14 για την προληπτική εποπτεία των ΕΠΕΥ (‘η Οδηγία’), προκύπτουν απαιτήσεις οι οποίες έχουν περιορισμένη εφαρμογή σε ΚΕΠΕΥ βάση του μεγέθους, της εσωτερικής οργάνωσης και της φύσης, κλίμακας και πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων τους. Οι εν λόγω απαιτήσεις προβλέπονται:
i. Στο Άρθρο 12(5) του Νόμου για τους περιορισμούς στην κατοχή θέσεων σε διοικητικά συμβούλια.
ii. Στο Άρθρο 18A(2)(α) του Νόμου για τη σύσταση επιτροπής υποψηφιοτήτων.
iii. Στην Παράγραφο 6 της Οδηγίας για τη σύσταση επιτροπής κινδύνων.
iv. Στην Παράγραφο 22 της Οδηγίας για τη σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής αμοιβών.

Ορισμός του όρου `σημαντική ΚΕΠΕΥ’
Σύμφωνα με την ΕΚΚ, ΚΕΠΕΥ θεωρείται ‘σημαντική ΚΕΠΕΥ’, αν σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελεγμένων οικονομικών της καταστάσεων, πληροί ένα ή περισσότερα, από τα ακόλουθα κριτήρια:

Σύνολο Ενεργητικού > 43 εκατομμυρίων ευρώ, ετήσια τέλη/έσοδα από προμήθειες/κύκλος εργασιών (net trading income) > 50 εκ. ευρώ, χρήματα πελατών > 35 εκ. ευρώ και περιουσιακά στοιχεία πελατών > 750 εκ. ευρώ.

Η ΕΚΚ αναφέρει ότι οι ΚΕΠΕΥ οφείλουν, εντός τεσσάρων μηνών από το τέλος του οικονομικού τους έτους, να εκτιμήσουν κατά πόσο έχουν καταστεί «σημαντική ΚΕΠΕΥ» χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των ελεγμένων οικονομικών τους καταστάσεων.

Αν μία ΚΕΠΕΥ πληροί τα κριτήρια της ‘σημαντικής ΚΕΠΕΥ’ τότε θεωρείται ‘σημαντική ΚΕΠΕΥ’ μέχρι την επόμενη αξιολόγηση που γίνεται με βάση τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του επόμενου έτους, προσθέτει.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι εάν μία ΚΕΠΕΥ διαπιστώσει ότι έχει καταστεί «σημαντική ΚΕΠΕΥ», οφείλει άμεσα να προβεί σε ρυθμίσεις για να θεσπίσει και να εφαρμόσει υγιείς, αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες στρατηγικές, διαδικασίες και συστήματα για την επίτευξη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται για τις «σημαντικές ΚΕΠΕΥ».

Κατά περίπτωση, η ΕΚΚ αναφέρει ότι αν κρίνει σκόπιμο, δύναται να απαιτήσει από την ΚΕΠΕΥ η οποία δεν πληροί οποιοδήποτε από τα κριτήρια, να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις «σημαντικές ΚΕΠΕΥ».

Αναφέρει επίσης ότι ΚΕΠΕΥ δύναται με αίτημά της στην ΕΚΚ να ζητήσει εξαίρεση από ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια, εάν θεωρεί ότι μία ή περισσότερες από τις απαιτήσεις διακυβέρνησης του σημείου 1 ανωτέρω, που ισχύουν για τις «σημαντικές ΚΕΠΕΥ», είναι δυσανάλογες σε σχέση με αυτήν.

Η ΕΚΚ αναφέρει ότι το αίτημα υποβάλλεται γραπτώς και η ΕΚΚ αναμένει από την ΚΕΠΕΥ να αποδείξει, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, την εσωτερική οργάνωση και τη φύση, κλίμακα και πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της, γιατί δεν πρέπει να θεωρείται «σημαντική ΚΕΠΕΥ».

Αναφέρεται ότι σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, η ΚΕΠΕΥ θεωρείται μη «σημαντική ΚΕΠΕΥ» μόνο για σκοπούς εφαρμογής της συγκεκριμένης απαίτησης διακυβέρνησης και σημειώνεται ότι για την αποφυγή αμφιβολιών, η εν λόγω ΚΕΠΕΥ εξακολουθεί να θεωρείται «σημαντική ΚΕΠΕΥ» για σκοπούς των άλλων απαιτήσεων διακυβέρνησης που ισχύουν για τις «σημαντικές ΚΕΠΕΥ».

Τέλος, η ΕΚΚ αναφέρει ότι η ΚΕΠΕΥ οφείλει να ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή όταν καταστεί «σημαντική ΚΕΠΕΥ» και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις «σημαντικές ΚΕΠΕΥ», υποβάλλοντας επίσης τη νέα οργανωτική της δομή.

Send to Facebook

Κύπρος

Την πλήρη αφοσίωση της Βουλής των Αντιπροσώπων στην περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο σε όλα τα επίπεδα, μετέφερε ο Δημήτρης Συλλούρης κατά τη διάρκεια συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με μέλη της επενδυτικής κοινότητας του Λονδίνου. Τη συζήτηση συνδιοργάνωσαν το Επιχειρηματικό...

06/12/2017 07:00

Τραπεζικοί Υπάλληλοι

Σε διαμαρτυρία για τα κουρεμένα ταμεία προνοίας με στάση εργασίας και πορεία προς το Προεδρικό καλεί η Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ) τα μέλη της, την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με εγκύκλιο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΤΥΚ, η Οργάνωση καλεί όλους τους τραπεζικούς υπαλλήλους επηρεαζόμενους κα μη, σε διαμαρτυρία...

28/11/2017 15:43

Τράπεζες

Υστέρηση, για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, παρουσίασαν το δεύτερο τρίμηνο του 2017 τρεις από τους τέσσερις στόχους που είχαν θέσει οι τράπεζες σε σχέση με τις αναδιαρθρώσεις δανείων με καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών και το χειρισμό των δανείων με καθυστερήσεις κάτω των 90 ημερών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε...

22/11/2017 18:08

Κύπρος

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε την Παρασκευή την τελική της μεθοδολογία για τα πανευρωπαϊκά τεστ αντοχής, που θα διενεργηθούν στις τράπεζες το 2018, ύστερα από τη συζήτηση που διεξήγαγε με τα πιστωτικά ιδρύματα το καλοκαίρι του 2017.   Η μεθοδολογία, σύμφωνα με την ΕΒΑ, καλύπτει όλους τους σχετικούς κινδύνους...

18/11/2017 07:00

Κύπρος

Το ψηλότερο δημοσιονομικό πλεόνασμα εννιαμήνου από την ένταξη στην Ευρωζώνη κατέγραψε η  Γενική Κυβέρνηση την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία. Ειδικότερα, με βάση τα νεότερα στοιχεία για τους τριμηνιαίους λογαριασμούς της γενικής...

15/11/2017 07:00

Κύπρος

Αύξηση, για έκτο μήνα εντός του 2017, και μάλιστα σημαντική παρουσίασαν τον Οκτώβριο οι αιτήσεις εγγραφής νέας εταιρείας, σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.   Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αιτήσεων για εγγραφή νέας εταιρείας ανήλθαν τον Οκτώβριο στις...

13/11/2017 14:00

Ποδόσφαιρο

Ιστορική συμφωνία επιτεύχθηκε μεταξύ FIFA και FIFPro για τις καθυστερήσεις στις απολαβές των ποδοσφαιριστών. Συγκεκριμένα καταργείται η περίοδος χάριτος για πληρωμή των ποδοσφαιριστών. Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου που στάληκε στα ΜΜΕ από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών Κύπρου, ύστερα από δεκαοκτώ μήνες έντονων διαπραγματεύσεων,...

07/11/2017 14:27

Ελληνική οικονομία

Το ΔΣ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) ενέκρινε την εκταμίευση της δεύτερης υπό - δόσης των 800 εκ. ευρώ προς την Ελλάδα για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων, σύμφωνα με κοινοτικό αξιωματούχο που μίλησε στο ΚΥΠΕ. Η υπό - δόση αυτή, αποτελούσε το τελευταίο τμήμα της δόσης των 8,5 δισ. ευρώ τα οποία είχαν εγκριθεί από το Eurogroup τον...

26/10/2017 23:25

Συντεχνίες

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΟΗΟ ΣΕΚ και της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ αποφασίζουν το μεσημέρι τα μέτρα στα οποία θα προχωρήσουν ως αντίδραση στη μη ικανοποίηση των αιτημάτων τους από πλευράς του Υπουργού Οικονομικών για μισθολογικές αυξήσεις στους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και στο ωρομίσθιο...

10/10/2017 07:22

Δημοτικό Μέγαρο Παραλιμνίου

Νέα έργα ύψους 34,4 εκατομμυρίων ευρώ για την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος παρακάθισε σήμερα το πρωί σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο Παραλιμνίου, στην παρουσία Υπουργών, δημάρχων, κοινοταρχών, βουλευτών και άλλων αξιωματούχων της επαρχίας Στην...

11/09/2017 17:32

Ευρωζώνη

Ο ετήσιος πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ ανήλθε στο 1,5% το Νοέμβριο του 2017, έναντι 1,4% τον Οκτώβριο. Το Νοέμβριο του 2016, το ποσοστό ήταν 0,6%. Ο ετήσιος πληθωρισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 1,8% το Νοέμβριο του 2017, από 1,7% τον Οκτώβριο. Ένα χρόνο νωρίτερα το ποσοστό ήταν 0,6%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής...

18/12/2017 14:30

Υπουργός Οικονομικών

Στον τρόπο διαχείρισης της οικονομικής κρίσης στην Κύπρο αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που έγινε τo Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι το 2013 η Κύπρος είχε οδηγηθεί στο χείλος της οικονομικής κατάρρευσης ενώ η συμμετοχή...

18/12/2017 07:46

Back to Top