Αξιολόγηση ΚΕΠΕΥ
Τα όρια των κριτηρίων που ορίζουν ποια ΚΕΠΕΥ θεωρείται «σημαντική», καθορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Τα όρια των κριτηρίων που ορίζουν ποια Κυπριακή Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) θεωρείται «σημαντική ΚΕΠΕΥ» και τη συχνότητα αξιολόγησης επανακαθορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με σημερινή της νέα εγκύκλιο, η οποία αντικαθιστά την εγκύκλιο Ε081, η οποία εκδόθηκε στις 28 Ιουλίου 2015.

Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο η ΕΚΚ αναφέρει ότι η πολιτική της είναι η εφαρμογή ενός αντικειμενικού ορισμού με προκαθορισμένα όρια τα οποία να καθορίζουν ποια ΚΕΠΕΥ θεωρείται σημαντική για σκοπούς των απαιτήσεων του σημείου Α.1 κατωτέρω.

A. Νομικό Πλαίσιο - Ιστορικό
1. Σύμφωνα με τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’) και την Οδηγία ΟΔ144-2014-14 για την προληπτική εποπτεία των ΕΠΕΥ (‘η Οδηγία’), προκύπτουν απαιτήσεις οι οποίες έχουν περιορισμένη εφαρμογή σε ΚΕΠΕΥ βάση του μεγέθους, της εσωτερικής οργάνωσης και της φύσης, κλίμακας και πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων τους. Οι εν λόγω απαιτήσεις προβλέπονται:
i. Στο Άρθρο 12(5) του Νόμου για τους περιορισμούς στην κατοχή θέσεων σε διοικητικά συμβούλια.
ii. Στο Άρθρο 18A(2)(α) του Νόμου για τη σύσταση επιτροπής υποψηφιοτήτων.
iii. Στην Παράγραφο 6 της Οδηγίας για τη σύσταση επιτροπής κινδύνων.
iv. Στην Παράγραφο 22 της Οδηγίας για τη σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής αμοιβών.

Ορισμός του όρου `σημαντική ΚΕΠΕΥ’
Σύμφωνα με την ΕΚΚ, ΚΕΠΕΥ θεωρείται ‘σημαντική ΚΕΠΕΥ’, αν σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελεγμένων οικονομικών της καταστάσεων, πληροί ένα ή περισσότερα, από τα ακόλουθα κριτήρια:

Σύνολο Ενεργητικού > 43 εκατομμυρίων ευρώ, ετήσια τέλη/έσοδα από προμήθειες/κύκλος εργασιών (net trading income) > 50 εκ. ευρώ, χρήματα πελατών > 35 εκ. ευρώ και περιουσιακά στοιχεία πελατών > 750 εκ. ευρώ.

Η ΕΚΚ αναφέρει ότι οι ΚΕΠΕΥ οφείλουν, εντός τεσσάρων μηνών από το τέλος του οικονομικού τους έτους, να εκτιμήσουν κατά πόσο έχουν καταστεί «σημαντική ΚΕΠΕΥ» χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των ελεγμένων οικονομικών τους καταστάσεων.

Αν μία ΚΕΠΕΥ πληροί τα κριτήρια της ‘σημαντικής ΚΕΠΕΥ’ τότε θεωρείται ‘σημαντική ΚΕΠΕΥ’ μέχρι την επόμενη αξιολόγηση που γίνεται με βάση τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του επόμενου έτους, προσθέτει.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι εάν μία ΚΕΠΕΥ διαπιστώσει ότι έχει καταστεί «σημαντική ΚΕΠΕΥ», οφείλει άμεσα να προβεί σε ρυθμίσεις για να θεσπίσει και να εφαρμόσει υγιείς, αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες στρατηγικές, διαδικασίες και συστήματα για την επίτευξη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται για τις «σημαντικές ΚΕΠΕΥ».

Κατά περίπτωση, η ΕΚΚ αναφέρει ότι αν κρίνει σκόπιμο, δύναται να απαιτήσει από την ΚΕΠΕΥ η οποία δεν πληροί οποιοδήποτε από τα κριτήρια, να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις «σημαντικές ΚΕΠΕΥ».

Αναφέρει επίσης ότι ΚΕΠΕΥ δύναται με αίτημά της στην ΕΚΚ να ζητήσει εξαίρεση από ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια, εάν θεωρεί ότι μία ή περισσότερες από τις απαιτήσεις διακυβέρνησης του σημείου 1 ανωτέρω, που ισχύουν για τις «σημαντικές ΚΕΠΕΥ», είναι δυσανάλογες σε σχέση με αυτήν.

Η ΕΚΚ αναφέρει ότι το αίτημα υποβάλλεται γραπτώς και η ΕΚΚ αναμένει από την ΚΕΠΕΥ να αποδείξει, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, την εσωτερική οργάνωση και τη φύση, κλίμακα και πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της, γιατί δεν πρέπει να θεωρείται «σημαντική ΚΕΠΕΥ».

Αναφέρεται ότι σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, η ΚΕΠΕΥ θεωρείται μη «σημαντική ΚΕΠΕΥ» μόνο για σκοπούς εφαρμογής της συγκεκριμένης απαίτησης διακυβέρνησης και σημειώνεται ότι για την αποφυγή αμφιβολιών, η εν λόγω ΚΕΠΕΥ εξακολουθεί να θεωρείται «σημαντική ΚΕΠΕΥ» για σκοπούς των άλλων απαιτήσεων διακυβέρνησης που ισχύουν για τις «σημαντικές ΚΕΠΕΥ».

Τέλος, η ΕΚΚ αναφέρει ότι η ΚΕΠΕΥ οφείλει να ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή όταν καταστεί «σημαντική ΚΕΠΕΥ» και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις «σημαντικές ΚΕΠΕΥ», υποβάλλοντας επίσης τη νέα οργανωτική της δομή.

Send to Facebook

Συντεχνίες

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΟΗΟ ΣΕΚ και της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ αποφασίζουν το μεσημέρι τα μέτρα στα οποία θα προχωρήσουν ως αντίδραση στη μη ικανοποίηση των αιτημάτων τους από πλευράς του Υπουργού Οικονομικών για μισθολογικές αυξήσεις στους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και στο ωρομίσθιο...

10/10/2017 07:22

Δημοτικό Μέγαρο Παραλιμνίου

Νέα έργα ύψους 34,4 εκατομμυρίων ευρώ για την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος παρακάθισε σήμερα το πρωί σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο Παραλιμνίου, στην παρουσία Υπουργών, δημάρχων, κοινοταρχών, βουλευτών και άλλων αξιωματούχων της επαρχίας Στην...

11/09/2017 17:32

Δίκαιη τιμολόγηση

Το θέμα της τιμολόγησης νερού για τις πολύτεκνες οικογένειες βρέθηκε χθες στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Νίκου Κουγιάλη, με την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων (Π.Ο.Π.). Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναγνωρίστηκε από τον Υπουργό...

19/10/2017 09:53

Συνταξιοδοτικές Παροχές

Μείωση παρουσιάζει το συνολικό ποσοστό των εισφορών στα Ταμεία Προνοίας στην Κύπρο, σύμφωνα με τα ευρήματα της Έρευνας Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών για το 2016, της Aon Hewitt. Σύμφωνα με την έρευνα, το συνολικό μέσο ποσοστό εισφοράς παρουσιάζει μείωση σε σχέση με τις προηγούμενες έρευνες ως αποτέλεσμα της...

17/10/2017 16:02

Eurostat

Οι εξαγωγές της Κύπρου, προς το σύνολο των εμπορικών της εταίρων, αυξήθηκαν στα € 2,0 δισ. (ή 10%) την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2017, σύμφωνα με την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ. Οι εξαγωγές προς την ΕΕ ανήλθαν στα € 0,7 δισ. (πτώση -24% από την ίδια περίοδο του 2016) και για τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε € 1,2 δισ. (αύξηση 51% σε σύγκριση...

17/10/2017 06:33

Υπουργός Οικονομικών

Η δημιουργία μιας εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, γνωστής και ως κακής τράπεζας, είναι πλέον πιο εφικτή, ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, δηλώνοντας όμως επιφυλακτικός, χωρίς να κλείνει την πόρτα στη χρησιμοποίηση δημοσίου χρήματος. «Ίσως τώρα οι τράπεζες να εισέρχονται σε μια φάση όπου...

16/10/2017 15:24

Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Πρέπει να γίνουν περαιτέρω «επίμονες προσπάθειες» για τη μείωση των μη εξυπηρετουμένων δανείων (ΜΕΔ) στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, τονίζει η Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Ντανιέλ Νουί σε συνέντευξή της στο ΚΥΠΕ. Στη συνέντευξή της, η κ. Νουί αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έγιναν...

16/10/2017 09:47

Tagesspiegel

Δημοσίευμα της εφημερίδας Tagesspiegel αναφέρεται σε τοποθετήσεις του επικεφαλής της Καγκελαρίας, Πέτερ Άλτμαγιερ, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης και στο πλαίσιο εκδήλωσης της Κίνησης για την Ευρώπη στη Γερμανία, όπου σκιαγράφησε τη συνολική του αντίληψη έναντι των προτάσεων Μακρον για τη μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης και γενικότερα...

15/10/2017 11:29

Ενεργειακά

Μια κατ’αρχήν συμφωνία με την Τουρκία είναι πρόθυμοι να υπογράψουν οι Ισραηλινοί, δήλωσε ο σύμβουλος του Υπουργείου Ενέργειας του Ισραήλ Ντρορ Κοέν, αναφέροντας ωστόσο ότι το βασικό τους ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι η τιμή του φυσικού αερίου που θα έρχεται από το Ισραήλ και η πορεία του. Ο Κοέν είπε ακόμη ότι γίνεται ταυτόχρονα...

14/10/2017 06:36

Απόφαση της κινεζικής κυβέρνησης μειώνει επενδύσεις στην Κύπρο

Σε ενέργειες μέσω του ΚΕΒΕ και του Υπουργείου Εξωτερικών προβαίνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου σε σχέση με απόφαση της κινεζικής κυβέρνησης που φαίνεται ότι έχει κλείσει την εισροή κεφαλαίων προς την Κύπρο για αγορά κατοικίας από Κινέζους υπηκόους ή και για μεγαλύτερες επενδύσεις που αποτελούν προϋπόθεση...

12/10/2017 10:59

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις του για το ρυθμό ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας σε σχέση με τις προβλέψεις του περασμένου Απριλίου, στην έκθεση World Economic Outlook (WEO) Οκτωβρίου που εξέδωσε χθες. Συγκεκριμένα, το ΔΝΤ εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα ανέλθει στο 3,4% του ΑΕΠ το 2017 σε σχέση...

11/10/2017 11:51

Τμήμα Φορολογίας

Παράταση μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2018 στην υποβολή αιτήσεων για ένταξη στη διαδικασία Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών, ανακοίνωσε σήμερα το Τμήμα Φορολογίας. Το Τμήμα υπενθυμίζει ότι οι αιτήσεις αφορούν οφειλές που προέκυψαν για τα φορολογικά έτη μέχρι 31/12/2015 και γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν υποβληθεί όλες...

11/10/2017 10:12

Back to Top