Αξιολόγηση ΚΕΠΕΥ
Τα όρια των κριτηρίων που ορίζουν ποια ΚΕΠΕΥ θεωρείται «σημαντική», καθορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Τα όρια των κριτηρίων που ορίζουν ποια Κυπριακή Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) θεωρείται «σημαντική ΚΕΠΕΥ» και τη συχνότητα αξιολόγησης επανακαθορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με σημερινή της νέα εγκύκλιο, η οποία αντικαθιστά την εγκύκλιο Ε081, η οποία εκδόθηκε στις 28 Ιουλίου 2015.

Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο η ΕΚΚ αναφέρει ότι η πολιτική της είναι η εφαρμογή ενός αντικειμενικού ορισμού με προκαθορισμένα όρια τα οποία να καθορίζουν ποια ΚΕΠΕΥ θεωρείται σημαντική για σκοπούς των απαιτήσεων του σημείου Α.1 κατωτέρω.

A. Νομικό Πλαίσιο - Ιστορικό
1. Σύμφωνα με τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’) και την Οδηγία ΟΔ144-2014-14 για την προληπτική εποπτεία των ΕΠΕΥ (‘η Οδηγία’), προκύπτουν απαιτήσεις οι οποίες έχουν περιορισμένη εφαρμογή σε ΚΕΠΕΥ βάση του μεγέθους, της εσωτερικής οργάνωσης και της φύσης, κλίμακας και πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων τους. Οι εν λόγω απαιτήσεις προβλέπονται:
i. Στο Άρθρο 12(5) του Νόμου για τους περιορισμούς στην κατοχή θέσεων σε διοικητικά συμβούλια.
ii. Στο Άρθρο 18A(2)(α) του Νόμου για τη σύσταση επιτροπής υποψηφιοτήτων.
iii. Στην Παράγραφο 6 της Οδηγίας για τη σύσταση επιτροπής κινδύνων.
iv. Στην Παράγραφο 22 της Οδηγίας για τη σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής αμοιβών.

Ορισμός του όρου `σημαντική ΚΕΠΕΥ’
Σύμφωνα με την ΕΚΚ, ΚΕΠΕΥ θεωρείται ‘σημαντική ΚΕΠΕΥ’, αν σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελεγμένων οικονομικών της καταστάσεων, πληροί ένα ή περισσότερα, από τα ακόλουθα κριτήρια:

Σύνολο Ενεργητικού > 43 εκατομμυρίων ευρώ, ετήσια τέλη/έσοδα από προμήθειες/κύκλος εργασιών (net trading income) > 50 εκ. ευρώ, χρήματα πελατών > 35 εκ. ευρώ και περιουσιακά στοιχεία πελατών > 750 εκ. ευρώ.

Η ΕΚΚ αναφέρει ότι οι ΚΕΠΕΥ οφείλουν, εντός τεσσάρων μηνών από το τέλος του οικονομικού τους έτους, να εκτιμήσουν κατά πόσο έχουν καταστεί «σημαντική ΚΕΠΕΥ» χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των ελεγμένων οικονομικών τους καταστάσεων.

Αν μία ΚΕΠΕΥ πληροί τα κριτήρια της ‘σημαντικής ΚΕΠΕΥ’ τότε θεωρείται ‘σημαντική ΚΕΠΕΥ’ μέχρι την επόμενη αξιολόγηση που γίνεται με βάση τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του επόμενου έτους, προσθέτει.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι εάν μία ΚΕΠΕΥ διαπιστώσει ότι έχει καταστεί «σημαντική ΚΕΠΕΥ», οφείλει άμεσα να προβεί σε ρυθμίσεις για να θεσπίσει και να εφαρμόσει υγιείς, αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες στρατηγικές, διαδικασίες και συστήματα για την επίτευξη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται για τις «σημαντικές ΚΕΠΕΥ».

Κατά περίπτωση, η ΕΚΚ αναφέρει ότι αν κρίνει σκόπιμο, δύναται να απαιτήσει από την ΚΕΠΕΥ η οποία δεν πληροί οποιοδήποτε από τα κριτήρια, να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις «σημαντικές ΚΕΠΕΥ».

Αναφέρει επίσης ότι ΚΕΠΕΥ δύναται με αίτημά της στην ΕΚΚ να ζητήσει εξαίρεση από ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια, εάν θεωρεί ότι μία ή περισσότερες από τις απαιτήσεις διακυβέρνησης του σημείου 1 ανωτέρω, που ισχύουν για τις «σημαντικές ΚΕΠΕΥ», είναι δυσανάλογες σε σχέση με αυτήν.

Η ΕΚΚ αναφέρει ότι το αίτημα υποβάλλεται γραπτώς και η ΕΚΚ αναμένει από την ΚΕΠΕΥ να αποδείξει, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, την εσωτερική οργάνωση και τη φύση, κλίμακα και πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της, γιατί δεν πρέπει να θεωρείται «σημαντική ΚΕΠΕΥ».

Αναφέρεται ότι σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, η ΚΕΠΕΥ θεωρείται μη «σημαντική ΚΕΠΕΥ» μόνο για σκοπούς εφαρμογής της συγκεκριμένης απαίτησης διακυβέρνησης και σημειώνεται ότι για την αποφυγή αμφιβολιών, η εν λόγω ΚΕΠΕΥ εξακολουθεί να θεωρείται «σημαντική ΚΕΠΕΥ» για σκοπούς των άλλων απαιτήσεων διακυβέρνησης που ισχύουν για τις «σημαντικές ΚΕΠΕΥ».

Τέλος, η ΕΚΚ αναφέρει ότι η ΚΕΠΕΥ οφείλει να ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή όταν καταστεί «σημαντική ΚΕΠΕΥ» και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις «σημαντικές ΚΕΠΕΥ», υποβάλλοντας επίσης τη νέα οργανωτική της δομή.

Send to Facebook

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα βρεθεί αργότερα σήμερα ο νέος Πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο, για να συμμετάσχει σε συζήτηση για την ολοκλήρωση του μνημονίου της Ελλάδας. Τις εργασίες της ολομέλειας θα απασχολήσει σήμερα και το νέο σύστημα εξέτασης ταξιδιωτών που δεν χρειάζονται βίζα, ενώ το Σώμα θα προσφωνήσουν...

04/07/2018 08:04

Στατιστική Υπηρεσία

  Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων μειώθηκε κατά 23,7% ή κατά 7.083 πρόσωπα τον Μάιο του 2018 σε σχέση με τον Μάιο του 2017, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Η μείωση των ανέργων αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (μείωση 1.262 ανέργων), των κατασκευών (μείωση 958), των...

05/06/2018 18:38

Ecofin

Πέντε συστάσεις για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες στην Κύπρο απευθύνει η Κομισιόν, στη βάση των ετήσιων εθνικών συστάσεων και οι οποίες περιέχονται στο ειδικό κείμενο των συστάσεων για την Κύπρο που διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο των Κρατών Μελών σήμερα και θα συζητηθεί από το Ecofin. Αναλυτικά, η Κομισιόν ζητά από την Κύπρο...

23/05/2018 14:47

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε συνεδρία της ημερομηνίας 16 Μαΐου 2018, αποφάσισε, δυνάμει του Άρθρου 6(5)(ι) του περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμου του 2016, την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ από σήμερα 16 Μαΐου 2018. «Η αναστολή διαπραγμάτευσης...

16/05/2018 10:46

Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους

Στα €20,43 δισεκατομμύρια εκτοξεύτηκε το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης το α’ εξάμηνο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 11,6% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2017, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΓΔΔΧ). Σε απόλυτους αριθμούς η αύξηση ανέρχεται σε €2,12 δις και αποδίδεται...

21/07/2018 11:20

Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα γ

Την ετοιμότητά τους για διάλογο εξέφρασαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις σε μια προσπάθεια γεφύρωσης της διαφοράς και αποφυγής του αδιεξόδου, αναφορικά με το σχέδιο εθελούσιας εξόδου, που θα εφαρμοστεί στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα για αποχώρηση 900 υπαλλήλων, στο πλαίσιο των διαδικασιών απορρόφησης του «καλού» Συνεργατισμού...

20/07/2018 21:50

Τουρισμός

Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί που επιλέγουν οι Ρώσοι για τις καλοκαιρινές τους διακοπές είναι Ρωσία, Τουρκία και Ελλάδα, ενώ στην τέταρτη θέση ακολουθεί η Κύπρος, η οποία αναβαθμίσθηκε σημαντικά, καθώς πέρυσι βρίσκονταν στην έκτη θέση των προτιμήσεών τους. Αυτή την εικόνα κατέγραψε η έρευνα που παρουσιάζει το πρακτορείο ειδήσεων...

20/07/2018 06:32

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

H Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει την ολοκλήρωση νέας μεγάλης έρευνας με συλλογή στοιχείων αναφορικά με τα επίπεδα τιμών λιανικής πώλησης που ίσχυαν στις 16.07.2018 στις μεγάλες υπεραγορές σε όλες τις επαρχίες. Ανακοίνωση από το ΓΤΠ αναφέρει ότι η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της παρακολούθησης της λειτουργίας...

19/07/2018 13:49

"Μόνο" 151 δισ δολάρια η αξία του Bezos

Ο Τζεφ Μπέζος, ιδρυτής και CEO του Amazon και ιδιοκτήτης της Washington Post, έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της σύγχρονης ιστορίας της Δευτέρα, εν μέσω προβλημάτων στα sites κατά τη διάρκεια της Prime Day του online καταστήματος και αντιδράσεων εργαζομένων σε μια σειρά από χώρες. Η περιουσία του Μπέζος ξεπέρασε τα 151 δισ δολάρια τη Δευτέρα, καθώς...

19/07/2018 06:44

Οδηγίες Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) σε εγκύκλιό της ενημερώνει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς ότι η είσπραξη σε μετρητά για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10,000), αποτελεί ποινικό αδίκημα. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, σύμφωνα με το Άρθρο 5Α του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων...

18/07/2018 12:04

Αύξηση των τελών διαχείρισης των σκυβάλων

Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους που επιβαρύνονται οι πολίτες προκύπτει από τη συλλογή των σκυβάλων από τις κατοικίες και τη μεταφορά τους και όχι τη διαχείριση ή επεξεργασία τους, αναφέρει μεταξύ άλλων το Υπουργείο Γεωργίας, με αφορμή τη δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποίησαν οι Δήμαρχοι της επαρχίας Λευκωσίας και την...

18/07/2018 07:57

"Startup Visa"

Προωθητικό υλικό για την Κύπρο ως επενδυτικό προορισμό για νεοφυείς επιχειρήσεις με έμφαση στο σχέδιο παροχής κινήτρων «Startup Visa» το οποίο κίνησε μεγάλο ενδιαφέρον από νεοφυείς επιχειρηματίες της Ασίας, ήταν η κύρια δραστηριότητα που ανέπτυξε το περίπτερο του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων, Invest Cyprus, στο διεθνές συνέδριο...

16/07/2018 18:17

Back to Top