Σάβια Ορφανίδου
Ο σημαντικός ρόλος της ΕΤΕπ στην Κύπρο

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι η Τράπεζας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει στα 28 Κράτη Μέλη (η Κύπρος συμμετέχει με ποσοστό 0.111%). Η ΕΤΕπ δημιουργήθηκε το 1958 και προσμετρά ήδη 60 χρόνια εμπειρίας σε χρηματοδοτήσεις έργων εντός και εκτός της Ευρώπης, για περίπου 450 έργα ετησίως σε περισσότερες από 160 χώρες.

Η ΕΤΕπ αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο δανειστή και δανειζόμενο παγκοσμίως. Αντλεί ρευστότητα από τις διεθνείς αγορές με πολύ ευνοϊκούς όρους λόγω του ότι ως Οργανισμός έχει αξιολογηθεί με «AAA», και μεταφέρει αυτό το πλεονέκτημα στους τελικούς δικαιούχους μέσω χαμηλότοκων και μακροπρόθεσμων δανείων.

Η κύρια προτεραιότητα της Τράπεζας είναι η επένδυση στην ανάπτυξη της Ευρώπης, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και φιλικής προς το περιβάλλον ανάπτυξης, της ενίσχυσης της απασχόλησης, της βελτίωσης των υποδομών και της ενδυνάμωσης της καινοτομίας και της σύγχρονης τεχνολογίας.

Τα στατιστικά στοιχεία μόνο για το 2017 καταδεικνύουν τη σημαντική συνεισφορά της ΕΤΕπ στην ανάπτυξη: ο Όμιλος της Τράπεζας (ΕΤΕπ και Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο) έχει παρέχει χρηματοδότηση ύψους €78.2δις για την προώθηση συνολικών επενδύσεων ύψους €250δις, παγκοσμίως.

Στο πλαίσιο των πιο πάνω, εντάσσεται και η συνεργασία της ΕΤΕπ με την Κύπρο, η οποία προσμετρά περισσότερο από 35 χρόνια στήριξης της κυπριακής οικονομίας, μέσω της προώθησης περισσότερων από 50 επενδύσεων στο δημόσιο τομέα και περισσότερων από 350 επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα. Σήμερα, η συνολική στήριξη που έχει λάβει η Κύπρος από την ΕΤΕπ κατά τις τελευταίες δεκαετίες είναι γύρω στο 15% του ΑΕΠ της χώρας, με συνολικό δανεισμό ύψους €2.4δις.

Ο ρόλος της ΕΤΕπ στην Κύπρο ενισχύθηκε σημαντικά κατά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Η ΕΤΕπ, ενεργώντας αντίθετα του οικονομικού κύκλου, στήριξε σε πολύ μεγάλο βαθμό την κυπριακή οικονομία, μέσω της προώθησης σημαντικών επενδύσεων που ενίσχυσαν την ανάπτυξη.

Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα στατιστικά στοιχεία για τα τελευταία 6 χρόνια (2012-2017), η χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ ανήλθε στα €1.7δις, ενώ τα €333εκ που δόθηκαν στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της Κύπρου κατά το 2017 αντιστοιχούν στο 1.8% του ΑΕΠ, καταστώντας το 2017 τη 2η χρονιά ρεκόρ κατά τα τελευταία 20 έτη. Η Κύπρος είναι σήμερα αναλογικά το πλέον επωφελούμενο κράτος από όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ.

Η ΕΤΕπ, ως στρατηγικός δανειστής του δημόσιου τομέα της Κύπρου, έχει ενισχύσει με τη χρηματοδότηση της τη κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη των υποδομών σε νευραλγικούς τομείς της οικονομίας μας. Η ΕΤΕπ χρηματοδότησε την κατασκευή σημαντικών αυτοκινητόδρομων (π.χ. κοντά το νέο Στάδιο του ΓΣΠ), δημόσιων σχολίων και νοσοκομείων (π.χ. το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας) και έχει ενισχύσει υψηλής προτεραιότητας έργα όπως ο Σταθμός της ΑΗΚ στο Βασιλικό, Συμβούλια Αποχετεύσεως και την ανάπλαση σημαντικών περιοχών του Δήμου Λευκωσίας και Πάφου.

Κατά την ίδια περίοδο δεν πρέπει να παραβλέπεται η χρηματοδότη από την ΕΤΕπ των νέων πανεπιστημιακών και ερευνητικών υποδομών ύψους €162εκ του Πανεπιστημίου Κύπρου, η χρηματοδότηση ύψους €26εκ για τις ερευνητικές και άλλες υποδομές του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής, η παραχώρηση δανείου ύψους €35εκ για την κατασκευή υποδομών του ΚΟΔΑΠ στο Βασιλικό (το οποίο αποτελεί το πρώτο έργο υποδομών στην Κύπρο στα πλαίσια του Juncker Plan), καθώς και η παραχώρηση δανείου ύψους €200εκ για χρηματοδότηση των έργων και προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα, μία από τις κύριες προτεραιότητες της ΕΤΕπ είναι να χρηματοδοτήσει στο μέλλον τις αναγκαίες υποδομές στο ενεργειακό τομέα της Κύπρου.

Η ΕΤΕπ συνέβαλε σημαντικά και στον ιδιωτικό τομέα της Κύπρου, ιδιαίτερα κατά τη δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης, όπου η πρόσβαση σε δανεισμό από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν σχεδόν αδύνατη. Από το 2014 μέχρι και σήμερα, η ΕΤΕπ παρέχει δάνεια με ευνοϊκούς όρους (χαμηλότοκα και μακροπρόθεσμα) λόγω της κρατικής εγγύησης (ύψους €1δις), σε δέκα κυπριακές τράπεζες, οι οποίες δανείζουν στον ιδιωτικό τομέα με εξίσου ευνοϊκούς όρους. Το Σχέδιο αυτό διαφαίνεται να έχει μεγάλη επιτυχία, καθώς μέχρι σήμερα έχουν υπογραφτεί €680εκ, και με περίπου €400εκ να έχουν ήδη δοθεί ως δάνεια σε πέρα των 240 επιχειρήσεων, έχουν προωθηθεί περίπου 350 αναπτυξιακές επενδύσεις, πολλές από τις οποίες δεν θα προωθούνταν εάν δεν υπήρχε ο χαμηλότοκος δανεισμός από την ΕΤΕπ.

Επιπρόσθετα, η Κυπριακή Δημοκρατία ίδρυσε το 2013 το Ταμείο Επιχειρηματικότητας με χρηματοδότηση της ΕΤΕπ, το οποίο βασίζεται σε μηχανισμό επιμερισμού κινδύνου και το οποίο, σε συνεργασία με δύο κυπριακές τράπεζες, χρηματοδοτεί μικρότερες επιχειρήσεις, ενώ στην ίδια βάση του εν λόγω μηχανισμού και των υψηλότερου ρίσκου καινοτόμων επενδύσεων, προωθείται και το InnovFin SME Guarantee Facility, το οποίο αντλεί πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Παράλληλα, η ΕΤΕπ έχει ήδη προωθήσει και χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης στα νοικοκυριά.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, διαφαίνεται ότι η συνεισφορά της ΕΤΕπ στη στήριξη της κυπριακής οικονομίας, ιδιαίτερα κατά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης, ήταν και είναι εξαιρετικά πολύτιμη. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ενδυναμωθεί περαιτέρω η συνεργασία με την Τράπεζα, ιδιαίτερα τώρα που το κράτος έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί έργα ανάπτυξης, με στόχο την περαιτέρω στήριξη αναπτυξιακών έργων προτεραιότητας, τα οποία θα στοχεύουν στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης στην Κύπρο.

Σάβια Ορφανίδου
Οικονομολόγος

Send to Facebook

Κώστας Μαυρίδης

Πριν μήνες, αναλύαμε την πρωτόγνωρη απόφαση της Τουρκίας να αποσύρει τον χρυσό (29 τόνους) που διατηρούσε στις ΗΠΑ ως αποθεματικά. Περιγράψαμε την κίνηση ως προληπτική ενόψει στοιχείων των ΗΠΑ που ενοχοποιούν τον Ερντογανικό περίγυρο. Οι πρόσφατες κυρώσεις των ΗΠΑ σε δύο Υπουργούς του Ερντογάν με κατάσχεση των περιουσιακών...

14/08/2018 07:06

Ανδρέα Δημητριάδη

Οι ενδείξεις γύρω από την φετινή τουριστική κίνηση πιστοποιούν ότι η δουλειά και οι ενέργειες προηγούμενων χρόνων έχουν αρχίσει σταδιακά να αποδίδουν καρπούς. Αδιαμφισβήτητα, οι επενδύσεις τόσο στην ξενοδοχειακή βιομηχανία όσο και άλλα μεγάλα αναπτυξιακά έργα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο ώστε η Κύπρος όχι απλώς να αντέχει...

26/07/2018 10:25

Λευτέρης Χριστοφόρου

Πιστεύω ακράδαντα ότι η ψυχή κάθε χώρας και οι ρίζες της βρίσκονται στην Ύπαιθρο, βρίσκονται στην Περιφέρεια, βρίσκονται εκεί όπου συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται οι Αγρότες μας. Όση βιομηχανία, όση ανάπτυξη και να έχει κάποια χώρα εάν δεν έχει τον ζωτικό Αγροτικό Τομέα, είναι καταδικασμένη σε αργό θάνατο, είναι ελλειμματική...

22/06/2018 12:04

Αλέξανδρος Ελευθερίου

Με αφορμή τη σύλληψη των 2 κυβερνητικών ιατρών, φάνηκε στο προσκήνιο το ζήτημα αποποινικοποίησης της ιατρικής πράξης. Υπάρχει σχετική σύγχυση στον τρόπο προώθησης του αιτήματος των ιατρών. Αφενός, διευκρινίζουν στις δηλώσεις τους ότι δεν ζητούν ιατρική ασυλία. Αφετέρου, από τη γραπτή λίστα των 13 αιτημάτων που προωθήθηκε στα...

22/05/2018 07:47

Δρ. Κωνσταντίνος Α. Ιακώβου

Η κάθε τροφή έχει τη δική της ξεχωριστή λειτουργία στον οργανισμό μας. ΄Ολοι πρέπει να γνωρίζουμε τις επιδράσεις που θα έχουν στον οργανισμό μας ακόμα και οι καλύτερες τροφές και αυτό επειδή ακόμα και αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν με λάθος τρόπο. Κάποιες δίνουν ενέργεια, άλλες δύναμη, κάποιες ακόμα θερμότητα, ενώ άλλες επιδιορθώνουν...

18/05/2018 06:36

Παρασκευή Κιννή, Παναγιώτης Κουής

Πρόσφατες εκθέσεις επιστημονικών οργανισμών, όπως η Επιτροπή Lancet 2015 για την Υγεία και την Κλιματική Αλλαγή και η Διακυβερνητική Ομάδα για την Κλιματική Αλλαγή, κατατάσσουν το συνεχιζόμενο φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη ως μια από τις σημαντικότερες παγκόσμιες απειλές για την υγεία στον 21ο αιώνα. Ειδικότερα, για...

17/05/2018 13:32

Πάνος Δανός

Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ισχυρή συνεισφορά στο ΑΕΠ σε ορίζοντα δεκαετίας μπορεί να οδηγήσουν επενδυτικά σχέδια με θέμα Ενέργεια, Logistics, Τουρισμός, Υποδομές και Κατασκευές - μεγάλα Ιδιωτικά Έργα, υποστηρίζει ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΑΝΟΣ / BNP Paribas Real Estate, κ. Πάνος Δανός. Τα έργα που οδηγούν τις εξελίξεις είναι...

16/05/2018 07:06

Χάρης Φ. Σοφοκλέους

Τις προάλλες και εν μέσω ποικίλων και αντιφατικών μεταξύ τους αντιδράσεων από διάφορους συμπολίτες μας, εντόπισα τον Δήμαρχο Πάφου, σε σχετική ανάρτηση να δηλώνει στομφωδώς και με περηφάνια την προσεχή ρύθμιση του πλαισίου το οποίο, «εντός του μέτρου και της λογικής», όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, θα ανοίξει τον δρόμο για τη δημιουργία...

15/05/2018 08:10

Δρα Αντώνη Στ. Στυλιανού

Οι πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν στα ζητήματα που προκύπτουν από την διεκδίκηση μεριδίου από την εκμετάλλευση του κοιτάσματος «Αφροδίτη» στο Οικόπεδο 12 της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, είναι καθοριστικές ως προς την επίλυση της διαφοράς μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ για το εν λόγω ζήτημα. Σε πρόσφατες του δηλώσεις,...

04/05/2018 08:46

Δρα Αντώνη Στ. Στυλιανού

Η πρόσφατη πυραυλική επίθεση εναντίον της Συρίας από την συμμαχία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας εις απάντηση της κατ’ ισχυρισμόν, αφ’ ης στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητο οργανισμό, χρήσης χημικών όπλων από το καθεστώς του Άσαντ εναντίον πολιτών στην πόλη Ντούμα της Ανατολικής...

18/04/2018 10:08

Κωνσταντίνος Φελλά

Τα τυχερά παιχνίδια φαντάζουν στα μάτια του χειμαζόμενου από την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών Κύπριου, ως μια διέξοδος στα προβλήματα της καθημερινότητας του, ενώ του επιτρέπουν να ελπίζει στην άκοπη αποκατάσταση των οικονομικών του νοικοκυριού του. Αυτό ήταν ένα από τα συμπεράσματα παγκύπριας ποσοτικής έρευνας...

04/04/2018 07:06

Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης

Ο ρόλος της Λευκωσίας ως διοικητικό κέντρο πρέπει να ενισχύεται και όχι να αμφισβητείται Στο όνομα μιας δήθεν «καλοπροαίρετης» αποκέντρωσης, λαμβάνονται αποφάσεις οι οποίες περιορίζουν τις προοπτικές της. Η Λευκωσία, ως πρωτεύουσα της Κύπρου είναι το διοικητικό κέντρο του κράτους. Στο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας και στο...

31/03/2018 20:21

Back to Top