Ελίζας Στασοπούλου
Εισαγωγή Τίτλων Εταιρειών στη Χρηματιστηριακή Αγορά

Το Χρηματιστήριο ξεκίνησε τη λειτουργία του στην Κύπρο από το 1996. Μέσα από την πάροδο των ετών, καταγράφηκαν πολλές εξελίξεις, θετικές και αρνητικές για τις επιχειρήσεις και την Κυπριακή Οικονομία καθώς και θεσμικές εξελίξεις στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ταυτόχρονα έθεσαν τα θεμέλια για διαφοροποίηση Νόμων, Κανονισμών, πρακτικών και διαδικασιών, σε σχέση με τη λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς στην Κύπρο.

Η εισαγωγή αξιών σε χρηματιστηριακή αγορά προσφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο για τον εκδότη που επιθυμεί την εισαγωγή των τίτλων του, όσο και για την οικονομία γενικότερα, εφόσον οι χρηματιστηριακές αγορές αντικατοπτρίζουν την πορεία ανάπτυξης κάθε οικονομίας.

Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν για κάθε εταιρεία ως αποτέλεσμα εισαγωγής των τίτλων της σε χρηματιστηριακή αγορά, είναι μεταξύ άλλων η εκ μέρους της αξιοποίηση του μηχανισμού καθορισμού τιμής σε ημερήσια βάση, η αποτίμηση της αξίας κάθε εταιρείας, η δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων και η εύκολη πρόσβαση σε δευτερογενή αγορά, η αυξημένη αναγνωρισιμότητα, η δυνατότητα ενεχυρίασης τίτλων εκ μέρους μετόχων, η ευχέρεια διενέργειας εξαγορών εταιρειών και με την μέθοδο της ανταλλαγής παραχώρησης εισηγμένων τίτλων ως αντίτιμο, καθώς και η αξιοποίηση συγκεκριμένων σχετικών φορολογικών πλεονεκτημάτων.

Παρουσιάζονται πιο κάτω αναλυτικότερα, μερικά από τα πλεονεκτήματα της εισαγωγής τίτλων εταιρειών στο ΧΑΚ:

1. Μέσο άντλησης κεφαλαίων
Το Χρηματιστήριο αποτελεί για τις εισηγμένες εταιρείες, ένα εναλλακτικό μέσο άντλησης κεφαλαίων που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους, μειώνοντας την εξάρτηση τους σε πιο παραδοσιακούς/ συμβατικούς τρόπους άντλησης κεφαλαίων.

Συγχρόνως, το Χρηματιστήριο προσφέρει εναλλακτικές επιλογές στους επενδυτές και λειτουργεί ως μέσο αξιοποίησης των κεφαλαίων τους, σε πιο παραγωγικές και αποτελεσματικές επενδύσεις, οι οποίες γίνονται από εισηγμένες εταιρείες.

2. Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των εισηγμένων εταιρειών
Το κυριότερο χαρακτηριστικό της διάρθρωσης της Κυπριακής οικονομίας, είναι ο μεγάλος αριθμός μικρού και μεσαίου μεγέθους οικογενειακών επιχειρήσεων, αρκετές από τις οποίες είναι καινοτόμες και πολλά υποσχόμενες.

Οι εταιρείες αυτές, ωστόσο, έχουν συχνά περιορισμένες προοπτικές ανάπτυξης και δεν ωφελούνται από την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας. Με την έλλειψη της κατάλληλης υποδομής και ισχυρών θεμελίων, η προοπτική έκθεσης στον ισχυρό ανταγωνισμό, μετά από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, αποτελεί λόγο ανησυχίας για πολλές από αυτές.

Κάποιες ίσως να μην είναι σε θέση να ανταγωνιστούν σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο μπορεί να αποτελέσει μια αποτελεσματική διέξοδο, αφού παρέχει τα απαραίτητα κεφάλαια για επιτάχυνση της ανάπτυξης τους και για ακόμη πιο ουσιαστική ενδυνάμωση τους.

Επιπλέον, ο έλεγχος των εταιρειών επεκτείνεται έμμεσα σε μεγάλο αριθμό μετόχων, οδηγώντας σταδιακά σε βελτιωμένη διαχείριση - διακυβέρνηση και, κατά συνέπεια, στην πιο ορθολογική ανάπτυξη τους, χωρίς απαραίτητα να χάνεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς μιας εταιρείας από τον/ τους μεγαλομέτοχο/ μεγαλομετόχους.

3. Ενδυνάμωση των εταιρειών
Μετά από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εγχώριες εταιρείες έχουν να αντιμετωπίσουν ένα αυξημένο ανταγωνισμό σε Ευρωπαϊκή και διεθνή βάση. Οι εταιρείες πρέπει να προχωρούν σε επενδύσεις ευρύτερης κλίμακας, κάνοντας αποτελεσματικότερες επενδυτικές επιλογές, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας τους, ώστε να αποκτήσουν παρόμοια θέση με αντίστοιχες Ευρωπαϊκές εταιρείες. Με την εισαγωγή τους στο ΧΑΚ και την άντληση των αναγκαίων κεφαλαίων μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς, μπορούν να επιτύχουν το πιο πάνω στόχο.

4. Ευκαιρίες για επενδύσεις στο εξωτερικό
Μετά από τη φιλελευθεροποίηση των επιτοκίων και την άρση των περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων, οι εισηγμένες εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν τα κεφάλαια που αντλούν από το Χρηματιστήριο, για επενδύσεις τους και στο εξωτερικό, όπου η εξασφάλιση χρηματοδότησης ενδεχομένως να είναι πιο δύσκολη, αλλά οι προοπτικές μεγαλύτερες.

Ομοίως, εταιρείες από το εξωτερικό, έχουν την ευκαιρία να επενδύσουν σε αξίες εγχώριων εισηγμένων εταιρειών. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι πιθανότητες επιτυχίας των διεθνών στόχων αυξάνονται σημαντικά μέσω της εισαγωγής αξιών μίας εταιρείας στο ΧΑΚ, προτού επιδιωχθεί τυχόν παράλληλη εισαγωγή των αξιών της και σε χρηματιστήριο του εξωτερικού.

5. Εξύψωση της εταιρικής εικόνας
Οι εισηγμένες εταιρείες, με την εισαγωγή τους σε χρηματιστηριακή αγορά, γίνονται ευκολότερα ορατές και αναγνωρίσιμες στο επενδυτικό κοινό, με όλα τα θετικά επακόλουθα που σχετίζονται με αυτό. Επιπλέον, η θέση της εταιρείας, μετά από την εισαγωγή της σε Χρηματιστήριο αναβαθμίζεται, καθιστώντας την ικανή για να εξασφαλίζει κεφάλαια με καλύτερους όρους, συγκριτικά με μία ιδιωτική εταιρεία.

6. Αυξημένη εμπορευσιμότητα
Οι επενδυτές που επενδύουν σε αξίες εισηγμένων εταιρειών, μπορούν να ρευστοποιούν τις επενδύσεις τους όποτε επιθυμούν. Αντιθέτως, το πλεονέκτημα - χαρακτηριστικό αυτό, δεν ισχύει γι' αυτούς που επενδύουν τα χρήματά τους σε ιδιωτικές εταιρείες.

7. Εξαγορές και συγχωνεύσεις
Οι εισηγμένες εταιρείες έχουν τη δυνατότητα για να προχωρούν σε εξαγορές και συγχωνεύσεις, είτε με άλλες εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, είτε με μη εισηγμένες εταιρείες και να επωφελούνται των συνεργιών που προκύπτουν από τέτοιες συμφωνίες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι λόγω της πρόσβασης στη δημοσιοποίηση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων, οι επενδυτές μπορούν να αξιολογήσουν την οικονομική κατάσταση των εισηγμένων εταιρειών, που σε συνδυασμό με τη διαφάνεια στις συναλλαγές, δίνει τη δυνατότητα που υποβάλλουν προσφορά, για να προβούν σε πιο ακριβείς αξιολογήσεις των δυνατοτήτων που απορρέουν από μια τέτοια κίνηση.

8. Διαμόρφωση τιμής
Με την εισαγωγή ενός τίτλου σε χρηματιστηριακή αγορά καθορίζεται και η τιμή διαπραγμάτευσης του με βάση την οποία επενδυτές μπορούν να προβαίνουν σε αγοραπωλησίες τίτλων, να ενεχυριάζουν τίτλους έναντι λήψης χρηματοπιστωτικής διευκόλυνσης και να γνωρίζουν την τιμή που έχει καθορίσει η αγορά, για την αξία του τίτλου κατά πάσα χρόνο.

Εκδότης είναι δυνατό να εισάξει τίτλους του στο Χρηματιστήριο με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:
(α) Με την τοποθέτηση αξιών, που θα έχουν εκδοθεί και κατανεμηθεί πριν τη δημόσια ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου για εισαγωγή.
(β) Με την εισαγωγή αξιών, που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν, μέρος των οποίων θα διατεθεί με δημόσια προσφορά προς το κοινό, μετά από την εισαγωγή και πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης.
(γ) Με την παράλληλη εισαγωγή αξιών που είναι ήδη εισηγμένες σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο, είτε οι οποίες θα εισαχθούν ταυτόχρονα σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο, με οποιονδήποτε από τους προαναφερόμενους δύο τρόπους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ΧΑΚ και εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας.

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου λειτουργεί Ρυθμιζόμενες Αγορές, καθώς και Αγορά που εποπτεύεται από το ίδιο το Χρηματιστήριο με βάση τους Κανονισμούς, που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Η εισαγωγή αξιών διέπεται από τη συμμόρφωση με τις γενικές προϋποθέσεις εισαγωγής τίτλων και κάθε Αγορά και έχει τις δικές της ειδικές προϋποθέσεις εισαγωγής. Όλοι οι εκδότες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις αυτές και μέσα από την αίτηση τους, να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ο επενδυτής να εκτιμήσει ορθά τους τίτλους της εταιρείας που είναι υπό εισαγωγή.

Οι εταιρείες μαζί με την αίτηση τους, υποβάλλουν και τις εξελεγμένες οικονομικές τους καταστάσεις, εφόσον λειτουργούσαν κανονικά τα προηγούμενα της εισαγωγής έτη, ενώ εάν εκδότης που προτίθεται να εισαχθεί δεν λειτουργούσε κανονικά είτε ήταν αδρανής είτε οι δραστηριότητες του είναι διαφορετικής φύσεως από τί προδιαγράφονται στην αίτηση και είναι πρακτικά αδύνατη η ορθή εκτίμηση των τίτλων του, τότε θεωρείται ως νεοσυσταθείσα εταιρεία και πρέπει να περιλάβει στην αίτηση του, επιχειρηματικό πλάνο για να θεωρείται ότι παρέχει ικανοποιητικά στοιχεία, ώστε οι επενδυτές να μπορέσουν να εκτιμήσουν την αξία των τίτλων της.

Επιδίωξη του Χρηματιστηρίου είναι να κατανοηθεί η σημασία του χρηματιστηριακού θεσμού για την Κυπριακή οικονομία, τόσο από το επενδυτικό κοινό όσο και από αριθμό ιδιωτικών εταιρειών για να δημοσιοποιηθούν και να εισάξουν τίτλους τους στο Χρηματιστήριο, ώστε να μπορέσουν να αντλήσουν τα απαραίτητα κεφάλαια προς ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων τους και κατά συνέπεια και της Κυπριακής οικονομίας.

Τα δεδομένα στο ευρύτερο χρηματιστηριακό πεδίο στις διεθνείς Κεφαλαιαγορές και ειδικότερα στις Ευρωπαϊκές Κεφαλαιαγορές έχουν διαφοροποιηθεί ριζικά κατά την τελευταία δεκαετία και ο ρυθμός αυτής της μετεξέλιξης αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, μέσα στα Ευρωπαϊκά πλαίσια, έχει καταφέρει να αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, έχοντας προχωρήσει σε ριζικές νομικές και άλλες θεσμικές διαφοροποιήσεις, με στόχο να ευθυγραμμιστεί με τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια και έχει καταστεί ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό Χρηματιστήριο.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή τίτλων, στο ΧΑΚ, έχουν αναρτηθεί εξειδικευμένοι οδηγοί Εισαγωγής Προϊόντων στην επίσημη ιστοσελίδα του ΧΑΚ www.cse.com.cy. Ταυτόχρονα, η Διεύθυνσή και το αρμόδιο Προσωπικό του Χρηματιστήριου Αξιών Κύπρου, είναι πάντοτε πρόθυμο για εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, στο τηλέφωνο 22712300, είτε στο email info@cse.com.cy.

Ελίζας Στασοπούλου
Λειτουργού Α’
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Send to Facebook

Κώστας Μαυρίδης

Πριν μήνες, αναλύαμε την πρωτόγνωρη απόφαση της Τουρκίας να αποσύρει τον χρυσό (29 τόνους) που διατηρούσε στις ΗΠΑ ως αποθεματικά. Περιγράψαμε την κίνηση ως προληπτική ενόψει στοιχείων των ΗΠΑ που ενοχοποιούν τον Ερντογανικό περίγυρο. Οι πρόσφατες κυρώσεις των ΗΠΑ σε δύο Υπουργούς του Ερντογάν με κατάσχεση των περιουσιακών...

14/08/2018 07:06

Ανδρέα Δημητριάδη

Οι ενδείξεις γύρω από την φετινή τουριστική κίνηση πιστοποιούν ότι η δουλειά και οι ενέργειες προηγούμενων χρόνων έχουν αρχίσει σταδιακά να αποδίδουν καρπούς. Αδιαμφισβήτητα, οι επενδύσεις τόσο στην ξενοδοχειακή βιομηχανία όσο και άλλα μεγάλα αναπτυξιακά έργα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο ώστε η Κύπρος όχι απλώς να αντέχει...

26/07/2018 10:25

Λευτέρης Χριστοφόρου

Πιστεύω ακράδαντα ότι η ψυχή κάθε χώρας και οι ρίζες της βρίσκονται στην Ύπαιθρο, βρίσκονται στην Περιφέρεια, βρίσκονται εκεί όπου συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται οι Αγρότες μας. Όση βιομηχανία, όση ανάπτυξη και να έχει κάποια χώρα εάν δεν έχει τον ζωτικό Αγροτικό Τομέα, είναι καταδικασμένη σε αργό θάνατο, είναι ελλειμματική...

22/06/2018 12:04

Αλέξανδρος Ελευθερίου

Με αφορμή τη σύλληψη των 2 κυβερνητικών ιατρών, φάνηκε στο προσκήνιο το ζήτημα αποποινικοποίησης της ιατρικής πράξης. Υπάρχει σχετική σύγχυση στον τρόπο προώθησης του αιτήματος των ιατρών. Αφενός, διευκρινίζουν στις δηλώσεις τους ότι δεν ζητούν ιατρική ασυλία. Αφετέρου, από τη γραπτή λίστα των 13 αιτημάτων που προωθήθηκε στα...

22/05/2018 07:47

Δρ. Κωνσταντίνος Α. Ιακώβου

Η κάθε τροφή έχει τη δική της ξεχωριστή λειτουργία στον οργανισμό μας. ΄Ολοι πρέπει να γνωρίζουμε τις επιδράσεις που θα έχουν στον οργανισμό μας ακόμα και οι καλύτερες τροφές και αυτό επειδή ακόμα και αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν με λάθος τρόπο. Κάποιες δίνουν ενέργεια, άλλες δύναμη, κάποιες ακόμα θερμότητα, ενώ άλλες επιδιορθώνουν...

18/05/2018 06:36

Παρασκευή Κιννή, Παναγιώτης Κουής

Πρόσφατες εκθέσεις επιστημονικών οργανισμών, όπως η Επιτροπή Lancet 2015 για την Υγεία και την Κλιματική Αλλαγή και η Διακυβερνητική Ομάδα για την Κλιματική Αλλαγή, κατατάσσουν το συνεχιζόμενο φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη ως μια από τις σημαντικότερες παγκόσμιες απειλές για την υγεία στον 21ο αιώνα. Ειδικότερα, για...

17/05/2018 13:32

Πάνος Δανός

Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ισχυρή συνεισφορά στο ΑΕΠ σε ορίζοντα δεκαετίας μπορεί να οδηγήσουν επενδυτικά σχέδια με θέμα Ενέργεια, Logistics, Τουρισμός, Υποδομές και Κατασκευές - μεγάλα Ιδιωτικά Έργα, υποστηρίζει ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΑΝΟΣ / BNP Paribas Real Estate, κ. Πάνος Δανός. Τα έργα που οδηγούν τις εξελίξεις είναι...

16/05/2018 07:06

Χάρης Φ. Σοφοκλέους

Τις προάλλες και εν μέσω ποικίλων και αντιφατικών μεταξύ τους αντιδράσεων από διάφορους συμπολίτες μας, εντόπισα τον Δήμαρχο Πάφου, σε σχετική ανάρτηση να δηλώνει στομφωδώς και με περηφάνια την προσεχή ρύθμιση του πλαισίου το οποίο, «εντός του μέτρου και της λογικής», όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, θα ανοίξει τον δρόμο για τη δημιουργία...

15/05/2018 08:10

Δρα Αντώνη Στ. Στυλιανού

Οι πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν στα ζητήματα που προκύπτουν από την διεκδίκηση μεριδίου από την εκμετάλλευση του κοιτάσματος «Αφροδίτη» στο Οικόπεδο 12 της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, είναι καθοριστικές ως προς την επίλυση της διαφοράς μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ για το εν λόγω ζήτημα. Σε πρόσφατες του δηλώσεις,...

04/05/2018 08:46

Δρα Αντώνη Στ. Στυλιανού

Η πρόσφατη πυραυλική επίθεση εναντίον της Συρίας από την συμμαχία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας εις απάντηση της κατ’ ισχυρισμόν, αφ’ ης στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητο οργανισμό, χρήσης χημικών όπλων από το καθεστώς του Άσαντ εναντίον πολιτών στην πόλη Ντούμα της Ανατολικής...

18/04/2018 10:08

Κωνσταντίνος Φελλά

Τα τυχερά παιχνίδια φαντάζουν στα μάτια του χειμαζόμενου από την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών Κύπριου, ως μια διέξοδος στα προβλήματα της καθημερινότητας του, ενώ του επιτρέπουν να ελπίζει στην άκοπη αποκατάσταση των οικονομικών του νοικοκυριού του. Αυτό ήταν ένα από τα συμπεράσματα παγκύπριας ποσοτικής έρευνας...

04/04/2018 07:06

Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης

Ο ρόλος της Λευκωσίας ως διοικητικό κέντρο πρέπει να ενισχύεται και όχι να αμφισβητείται Στο όνομα μιας δήθεν «καλοπροαίρετης» αποκέντρωσης, λαμβάνονται αποφάσεις οι οποίες περιορίζουν τις προοπτικές της. Η Λευκωσία, ως πρωτεύουσα της Κύπρου είναι το διοικητικό κέντρο του κράτους. Στο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας και στο...

31/03/2018 20:21

Back to Top